Page 179 - Defterdar Dijital
P. 179

Defterdarlık


         1792’deki kayıtlara göre Ahmed Çelebi Medre- maması dolayısıyla komisyon tarafından yıkılıp
                             6
         sesi’nin birer kişilik 11 odası bulunmaktaydı.  tekrar modern bir şekilde yapılması hakkın-
         1914 tarihli teftiş heyeti raporuna göre ise ah- da rapor verilmiş ve Darülhilafe medreseleri
                                                   7
         şap bir yapı olarak görülen medresenin esas kadrosuna alınmıştır. 1918’deki büyük yangın-
         odaları sayısı 12 olarak tespit edilmiş, bunlara dan bu medrese de kurtarılamamıştır. 1972’de
         daha sonra 6 baraka ilave edilmiştir. Arka ta- 11 kişinin yaşadığı, 1869’da 2 dersiam, bir me-
         raflarında pencere olmadığından odalar hava zun ve 33 talebenin bulunduğu medresenin
         ve güneş görmemekteydi. Bina yer seviyesin- ancak 20 kişinin ikametine yetecek büyüklükte
         de inşa edildiğinden rutubetli idi. 1914’te harap olduğuna 1914’teki raporda işaret edilmiştir. 8
         durumda olan medresenin arsasının büyük
         olması ayrıca vakfın nakit imkânının bulun-


         Defterdar İbrahim Paşa Medresesi         Çarşamba’da Saray Ağası Caddesi’ne açılan
         Kurt Ağa Çeşmesi Sokağı ile Dolaplı Bostan So-  Fatih Lütfi Paşa Camii ve çevresi (1960’lar). (Fatih Dalgalı Arşivi)
         kağı’nın köşesinde olan mescid ve
         medreseden müteşekkil manzume-
         nin banisi Kanuni Sultan Süleyman
         devri başdefterdarlarından İbrahim
             10
         Paşa’dır. İbrahim Paşa’nın defter-
         darlığı sırasında (1542-1544) yapıl-
         mış olduğu düşünülen medresenin
         Mimar Sinan yapısı olduğu tahmin
         edilmektedir. L planlı olan medre-
         se odalarının, bina yıkılmadan önce
         duvarları kargir, çatısı ahşaptı. Dört-
         gen planlı avlunun iki yanında ahşap
         hücreler, diğer yanlarda ise mescid,
         dershane ve imam, müezzin odala-
         rı bulunmaktaydı. Ancak bu mimari
         yapının, asli şekli olmayıp zamanla
         yeniden yapılan yapılar olduğu dü-
         şünülmektedir. 1792 tarihindeki tes-
         pite göre birer kişilik 7 odası, 1914
         yılındaki rapora göre ise 8 talebe
         odası bulunduğu kayıtlıdır.

                                        1970 tarihinde çok harap vaziyette
                                        olduğu belirtilen eser 1985 tarihinde
                                        tamamen yıkılmıştır. 11
                                        1979’da yapılan tespitlerde mescit-
                                        dershanenin mihrabında geç dö-
                                        nem nakışları görülebiliyordu. Yıkı-
                                        lan medresenin yerinde şimdi yeni
                                        binalar yükselmektedir. 12
          Necip Bey Haritası. Pafta 22.     J. Pervititch Haritası. Pafta 32.
                               177
   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184