Page 178 - Defterdar Dijital
P. 178

Osmanlı Devlet Teşkilatı’nın Kadim Bir Kurumu


                       smanlı’nın resmi terminolojisinde Bâb-ı Defteri olarak anılan Def-
                       terdarlık müessesesinin kuruluşu hakkında net bir tarih bulunmadığı
                   O için yapılan çalışmalar genellikle tahminden öteye gidememektedir.
                   Bu müessesenin kuruluşunu Orhan Gazi dönemine kadar götürenler olsa da,
                   o dönemde mali işlerin çok kapsamlı olmamasından dolayı böyle bir kuruma
                   ihtiyaç olup olmadığı tartışmalıdır. Yapılan araştırmalara göre, defterdarlık
                   kurumunun 14. yüzyılda kurulduğu Fatih Kanunnamesinde defterdarların
                   vazife ve salahiyetleriyle ilgili tespitler yapıldığına göre 15. yüzyıl ortaların-
                   da tamamen şekillendiği görülmektedir. Osmanlı Devleti’nin gelişmesine
                   paralel olarak başlangıçta yalnız defterdar varken, daha sonraları Başdefter-
                   darlık kurumu da oluşmuştur. Çalışmamızın konusu olan eserlerin banileri
                   olan defterdarlar, Osmanlı Devleti’nde mühim bir yer tutmaktadır. Osmanlı
                   Devleti’nde bir gelenek olan devlet adamlarının hayır eserleri yaptırması def-
                   terdarlarda da görülmektedir. Bu çalışmada defterdarların İstanbul’da yaptır-
                   mış olduğu medrese, çeşme ve sebiller hakkında genel bir bilgi verilmektedir.
                   İstanbul’un 20. yüzyıl başlarından itibaren imar faaliyetleriyle hızlı bir şekilde
                   değişmesi neticesinde, birçok eser kimi zaman bakımsızlıktan kimi zaman da
                   keyfi sebeplerden dolayı ortadan kaldırılmıştır. Yazımızda yer alan eserlerden
                   bazıları da bu şekilde ortadan kalkan ya da bakımsız kalan eserlerdir. 1              Defterdar Ahmed Paşa
              Medresesi


      Çapa’da Lütfi Paşa Yavuz Sultan Selim devri Başdefterdarların-
      Sokağı’nda bulunan dan olan Ahmed Çelebi tarafından yaptırılan
      medrese, banisi Ah- eser, Çapa/Fındıkzade’de Ördek Kasap Ma-
       med Çelebi olduğu  hallesi, Lütfi Paşa Sokağı’nda yer almaktaydı.
        halde civarında
       Lütfi Paşa’nın ha- Ayrıca Ahmed Çelebi adında bir de Yenibahçe
      mamı ve çeşmesi yer  yakınlarında Defterdar Ahmed Çelebi Mahal-
       aldığından dolayı lesi de bulunmaktaydı. Ahmed Çelebi, Fatih
                         2
       Lütfi Paşa Mescidi Sultan Mehmed’in meşhur veziri Zağanos
      diye tanınan Ahmed  Mehmed Paşa’nın oğludur.  Birinci defter-
                           3
       Çelebi Mescidi’nin  darlığını II. Bayezid devrinde, H.905/M.1499-
      yanındaydı. Mescid
        1518 tarihinde  1500 – H.907/M.1501-1502 tarihleri arasın-
        yapılmış, ancak da, ikinci defterdarlığını ise I. Selim (Yavuz)
       sonraki tarihlerde ve I. Süleyman (Kanuni) devirlerinde yapmış,
      bir yangın geçirmiş- H.927/M.1520-1521 tarihinde de görevinden
      tir. 1958’de ise halk  azlolunmuştur. H.931/M.1524/1525 tarihinde
      tarafından ihya edil-
       miştir. Medrese şu  vefat eden Ahmed Çelebi’nin kabri, İstan-
      an mevcut değildir. 5 bul’da Sofular Camii karşısında Ekmel Tek-
              kesi kabristanındadır. 4                          Ekmel Tekkesi Kabristanı
                          (İbrahim Hakkı Konyalı
                                Arşivi)
                               176
   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183