Page 170 - Defterdar Dijital
P. 170

Osmanlı Devlet Teşkilatı’nın Kadim Bir Kurumu

          DİPNOTLAR


            1-Mahalle, ismini Sultan IV. Murad dönemi Başdefterlarından Abdülkerim Paşa’dan  13-Hüseyin Ayvansarayî, Hadikat’ül Cevâmî, II. , İstanbul 1281, 222-223.
            dolayı aldığı ifade edilir. Konağı bu mevkii de bulunan Abdülkerim Paşa’nın  14- Antoine Ignace Melling veya Anton Ignaz Melling (1763-1831), Fransız seyyah,
            maliyeci mesleği dışında ayrıca Sultan II. Bayezid Camii hatiplerindendi. Hamisi  mimar ve ressam. İstanbul’un çeşitli semtleri, mimari mekânları ve gündelik hayata
            Ekmekçizade Ahmed Paşa’nın vefatından sonra ki dönemde miladi 1618 senesinde  dair gravürlerini kapsayan kitabı ile daha çok tanınmaktadır. Ayrıca, İstanbul’da çeşitli
            Başdefterdarlığa getirilmiştir. Abdülkerim Paşa’nın “Yahnikapan” lakabı ile ifade  yapıların inşası ve onarımlarını gerçekleştirmiştir.
            edilmesinde fiziki oburluğu yanında bulunduğu makamlardaki imkânları kendi lehine  15- Mehmed Tahir Efendi, miladi 1827 tarihinde defterdarlık görevini ifa ettiği
            yönlendirmesine inanılması sebebiyle aç gözlülük anlamında adlandırması (Necdet  bilinmektedir. Aynı sene, Yenişehr-i Fenâr Defterdarlığı’na tayin olunmuştur. 1828
            Sakaoğlu, Bu Mülkün Sultanları, İstanbul 1999, s. 262.) zayıf bir iddia olup, tek  senesinde de, Ordu-yı Hümayun’a çağrılmış ve sadaret kethüdalığına getirilmiştir.
            yönlü bir bakışın ifadesidir. Bu adlandırma yanında miladi Eylül 1625 tarihinde vukuu  Birkaç ay sonra ise tekrardan defterdar-ı şıkk-ı evvel olmuştur. Aynı sene, evkaf-ı
            bulan sipahi isyanın da gizlediği servetine el konulmak için kendisine kızgın demirle  hümayun nazırlığına getirilmiştir. Miladi 1831 tarihine kadar, evkaf-ı hümayun
            ve ateşle yapılan dağlama işkencesinden dolayı bu lakap pekiştirici olmuştur (Bakınız;  nazırlığını sürdürmüştür. Bu tarihte, Mısır Valisi Kavalalı Mehmed Ali Paşa’nın isyanı
            Na’imâ, Tarih-i Na’imâ,          meydana geldiğinde, başında Serasker Hüseyin Paşa’nın bulunduğu ordu, Kavalalı
            II. , İstanbul 1281-83, s. 354-355). Öte yandan, “Yahnikapan” kelimesindeki  Mehmed Ali Paşa üzerine gönderilecektir. Bu ordunun defterdarlığına getirilen
            “yahni” ismi, bildiğimiz mâruf taam manasında olmayarak, burada zahire Mehmed Tahir Efendi, bir hatt-ı hümayun ile nişancılık görevi de kendisine verilmesi
            manasına gelmektedir.           üzerine, 30 Mayıs 1832 tarihinde bu göreve başlamıştır. Ağustos ayında, görevini
            2-Camii inşa ettiren Hatice Usta’nın ustalığı da bildiğimiz ustalık değildir. Saraydaki  başındayken Adana’da vefat etmiştir.
            acemi kadınları yetiştiren, mürebbiye oluşundan kaynaklanmaktadır. 16-Ali İhsan Aydın, “Üsküdar Defterdar Mehmed Tahir Efendi, Camii ve Haziresi”,
            Hatice Usta’nın mezarı, Üsküdar’da Ayazma Camii haziresindedir. Vefat tarihi hicri  7. Üsküdar Sempozyumu Bildiriler Kitabı, İstanbul 2014, 75; BOA, C.EV. , nr.
            1179 tarihlidir.              554/27986, 29 C 1242.
            3-Harem Ağası ya da Dârü’ssa-âde Ağası, Osmanlı Devletinde Haremden sorumlu  17- B.O.A., MF.MKT., nr: 751/62, 08 N 1321.
            olan yüksek düzeydeki görevliye verilen isimdi. 18-Ali İhsan Aydın, “Üsküdar Defterdar Mehmed Tahir Efendi, Camii ve Haziresi”,
            4-Kültür ve Turizm Bakanlığı, İstanbul Kültür ve Tabiat Varlıkları, Encümen Arşivi;  7. Üsküdar Sempozyumu Bildiriler Kitabı, İstanbul 2014, 75-108.
            31256 nolu tespit dosyası         19-İnşa edilen arazinin konumuna göre, yarı veya tam bodrum katlı camiler.
            5-Vakıf kayıtlarında, buranın ada-parselli dosyası bulunmamaktaydı. Yahnikapan  20- Defterdar Mehmed Tahir Efendi’nin düzenlediği ilk vakfiye; hicri 21 Şevval
            Sokağı Camii adı ile parselsiz kaydı bulunmaktaydı (1998). 1244/miladi 26 Nisan 1829 tarihlidir.
            6-Kaynaklar için Bakınız; Anonim, “Yahnikapan”, Dünden Bugüne İstanbul  21- Babasının eseri olan Heşt Behişt’in devamını yazdı. Osman Gazi’den Yavuz Sultan
            Ansiklopedisi, VIII. , (İstanbul 1995), 468; Anonim, “Hatice usta Camii- Yahni  Selime kadar ayrı bir tarih daha kaleme aldı. Türkçe olan bu eser, Tarih-i Osmanî adını
            Kapanı Camii”, Eminönü Camileri, İstanbul 1987, 80; Hafız Hüseyin Ayvansarayi,  taşır. Babasının Selimname’sini de toplayıp düzeltti. (Anonim, “Ebu’l-Fazl Mehmed
            Hadikatü’l-Cevami, I. , İstanbul 1281, 225; İbrahim Hilmi Tanışık, İstanbul  Efendi, Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi,
            Çeşmeleri, I. , İstanbul 1943, 180; Na’imâ, Tarih-i Na’imâ, II. , İstanbul 1281-83,  VIII. , İstanbul 1995, 130-131.)
            354-355; Semavi Eyice, “Vasiyetimi Açıklıyorum”, 1453 İstanbul Sanat ve Kültür  22- Hüseyin Ayvansarayî, Hadikat’ül Cevâmî, II. , İstanbul 1281, 65; Tahsin Öz,
            Dergisi, I. , (İstanbul Mayıs 2007), 131; Süleyman Faruk Göncüoğlu, Yitik Mirasın  İstanbul Camileri, II. , Ankara 1987, 19; Hakkı Göktürk, “Defterdar Camii”,
            Peşinden, İstanbul Nisan 2008, 24–25; Tahsin Öz, “Yahnikapanı Sokağı Camii”,  İstanbul Ansiklopedisi, VIII. , İstanbul 1966, 4339; Çelik GÜLERSOY,
            İstanbul Camileri, I. , (Ankara 1962), 151; Encümen Arşivi; 31256 nolu tespit  “Tophane”, Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi, İstanbul, VII. , (1994), 274;
            dosyası.                  M. Baha Tanman, “Ebu’l-Fazl Mehmed Efendi Camii”, Dünden Bugüne İstanbul
            7-Defterdar Nazlı Mahmud Efendi, Yeşil Mehmed Çelebi’den sonra defterdar  Ansiklopedisi, III. , İstanbul 1994, 120; Süleyman Faruk Göncüoğlu, Yitik Mirasin
            olmuştur. Miladi 1537 senesinde defterdarlıktan ayrılmış, 1544 senesinde Peşinden, İstanbul Şubat 2008.
            tekrardan defterdar olmuştur.       23- Hüseyin Ayvansarayî, Hadikat’ül Cevâmî, II. , İstanbul 1281, 222-223.
            8-Fehrünnisa Ensari Kara, “Defterdar”, Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi, III.  24- Reşad Ekrem Koçu, “Defterdar Kapusu Mescidi”, İstanbul Ansiklopedisi, VIII.
            , İstanbul 1994, 15.            , İstanbul 1966, 4340.
            9-Vefatı, miladi 1546.           25- Ahmed Agın, “Defterdar Mescidi”, İstanbul Ansiklopedisi, VIII. , İstanbul 1966,
            10-N. Esra Dişören, “Defterdar Camii”, Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi, III.  4344-4345.
            , İstanbul 1994, 16.            26-Peçevî İbrahim Efendi, hicri 982/miladi 1574 doğumludur. Atası Bosna’da bir
            11-Reşad Ekrem Koçu, “Defterdarburnu Camii”, İstanbul Ansiklopedisi, VIII. ,  zeamet sahibi olan Silahdar Kara Davud Ağa’dır. Annesi Sokullu Ailesi’ndendi. Budin
            İstanbul 1966, 4335-4337; Tahsin Öz, İstanbul Camileri, II. , Ankara 1987, 19. Valisi Ferhad Paşa dayısı olup, Lala Mehmed Paşa da akrabası idi.
            12-Divrikli (Divriğ) Defterdar İbrahim Paşa; Bir dönem Şeytan lakabı ile anılırken, bir  27- Hüseyin Ayvansarayî, Hadikat’ül Cevâmî, I. , İstanbul 1281, 286; Tahsin Öz,
            dönem de melek lakabı ile tanınmıştır. Aslen Sivas Divriğili’dir. İstanbul Camileri, I. , Ankara 1987, 44; Mehmet Mermi Haskan, Eyüpsultan Tarihi,
            Hemşehrisi Seyyid Mustafa’Paşa’nın koruyuculuğunda yükseldi. Başbakıkulu (maliye  İstanbul 1996, 86.
            müfettişi) oldu. Köprülü Mehmed Paşa’nın sadrazamlığı 28- Tahsin öz, İstanbul Camileri, I. , Ankara 1987, 46; Reşad Ekrem Koçu,
            döneminde Başdeftardar olarak atanacaktır. Miladi 1663 tarihinde Sultan IV.  “Defterdar Kapusu Mescidi”, İstanbul Ansiklopedisi, VIII. , İstanbul 1966, 4345.
            Murad’ın kızı Rukiye Sultan’la evlenmesi ile Saray’a damat olacaktır. 29-İ. Aydın Yüksel, “Lütfi Paşa Mescidi”, Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi,
            Mısır, Diyarbekir, Şam valiliklerinden sonra miladi 1672 tarihinde Kubbe  V. , İstanbul 1994, 231.
            vezirliğine getirilecektir. Ve ardından sefer defterdarı olarak görev alacaktır.  30- Hüseyin Ayvansarayî, Hadikat’ül Cevâmî, I. , İstanbul 1281, 189; Tahsin öz,
            Görevi sırasında, 1676 senesinde vukuu bulan İzvança (Zorawno) muharebesinin  İstanbul Camileri, I. , Ankara 1987, 98.
            kazanılmasında büyük katkısı olacaktır. Bir sene sonrasında ise, 1677 tarihinde  31- Vefatı; miladi 1683.
            Lehistan Serdarlığından azledilip Sultan IV.Mehmed tarafından sorgulanıp,  32- Vefatı; miladi 1737.
            Yedikule zindanında 53 gün tutuklu kalarak idam edilmeyi beklemiştir. Bu süre  33- Hüseyin Ayvansarayî, Hadikat’ül Cevâmî, I. , İstanbul 1281, 218; Tahsin öz,
            sonunda bağışlanarak ikinci kez Erzurum sonra Diyarbekir Beylerbeyliğine atandı.  İstanbul Camileri, I. , Ankara 1987, 71; Anonim, “Himmetzade Tekkesi”, Dünden
            Hadice Turhan Valide Sultan’ın İstanbul- Edirne gidiş gelişlerinde muhafızlığını  Bugüne İstanbul Ansiklopedisi, VIII. , İstanbul 1995, 199
            yaptı. 1684’te Budin’i Avusturya ordusuna karşı savunmasıyla ünlenerek Sultan
            IV.Mehmed tarafından, Şeytan lakabı Melek lakabına çevrilerek iade-i itibar
            edilecektir. Macaristan serdarı iken başarısız görülerek 2 Aralık 1685 tarihinde
            idam edilecektir. Defterdarburnu Cami’ni yeniden yaptırmış olan İbrahim Paşa,
            memleketindeki kadim Divriği Ulucami’ni de onartmıştır.
                               168
   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175