Page 17 - Defterdar Dijital
P. 17

Defterdarlık
            smanlı Devleti’nin sınırlarının
            genişlemesiyle birlikte defterdar        Yapılan tüm bu tahminlere dayanarak
       Osayısının arttığı ve iş bölümüne             Osmanlı Devleti’nde XV. yüzyılda defter-
                                     darlık isimli bir memuriyet bulunduğu
        gidildiği anlaşılmaktadır. Fakat bu konu-         hatta bu memuriyetin mevcudiyetinin XIV.
        da da tıpkı Defterdarlık müessesesinin          yüzyılın sonlarına kadar götürülebileceği
                                     anlaşılmaktadır. İlk kez Fatih Kanunnâ-
        ne zaman ihdas edildiğine dair farklı           mesi’nde defterdarın vazife ve salahiyet-
        görüşler olduğu gibi mezkûr iş bölümü-          leriyle teşrifattaki yerinin tespit edilmiş
        nün hangi dönemde yaşandığına dair            olması ise müessesenin XV. yüzyıl orta-
                                     larında tamamen şekillendiğini ortaya
        muhtelif yaklaşımlar vardır. Bu yakla-          koymaktadır. 10
        şımlardaki farklılıklara ışık tutan ise yine       Defterdar sayısı ikiye çıkarılınca defter-
        Fatih Kanunnâmesi olmuştur. Nitekim            darlardan biri Rumeli’nin, diğeri Ana-

        Kanunnâme’de geçen başdefterdar ve            dolu’nun malî işlerine bakmaya başla-
        defterdar tabirleri ikinci defterdarlığın,        mıştır. Ancak devletin genel Mâliye Nâzırı
                  11
                                     durumundaki Rumeli Defterdarı daima
        Sultan II. Bayezid (1481-1512) devrin-          Anadolu Defterdarı’ndan önce gelmiş ve
        de kurulduğu rivayetlerinin aksine Fatih         başdefterdar kabul edilmiştir.
                        12
        Sultan Mehmed (1451-1481) devrinde            Osmanlı Devleti’nin fetih hareketleriyle
        kurulduğunu ispatlar niteliktedir. Yine         paralel olarak eyalet sayısındaki artışın
                            13
                                     gerçekleşmesi, merkez dışında ve mer-
        bu bağlamda II. Bayezid dönemine ait           kezden uzak eyaletlerde merkez mali-
        tespit edilen iki arşiv belgesi de bu döne-        yeyi temsil eden yeni eyalet teşkilatlarını
                                     doğurmuş, bu şekilde oluşturulan yeni
        me gelindiğinde Anadolu Defterdarı’nın          eyaletlerde beylerbeyinden tamamen
        mevcut olduğunu ortaya koymaktadır.     14      bağımsız hareket eden ve merkeze karşı
                                     sorumlu olan eyalet defterdarlıkları oluştu-
                                     rulmuş ve bu defterdarlıklar merkezdeki
                                     defterdarlıkların küçük bir modeli olarak
                 Buna yakın bir görüşte de I. Murad’ın tesis edilmiştir. 16
                 son zamanlarıyla Çelebi Mehmed (1413-
                 1421) zamanı arasında defterdar, def- Yavuz Sultan Selim’in (1512-1520) Doğu
                 terdarlık tabirlerinin kullanılmış olduğu  Anadolu ve Suriye’yi fethinden sonra mer-
                 iddia edilmiştir. 9          kezi Halep olmak üzere fethedilen yerle-
                                     rin malî işlerini yönetmek üzere Arap ve
                 Bunların haricinde Sultan II. Murad Acem Defterdarlığı’nın kurulması bu def-
                 (1421-1451) devrine ait bazı vakfiyelerdeki terdarlıkların oluşumunda dönüm nok-
                 şahitler arasında defterdar ve defterî unva- tası olmuştur. Bu defterdarlığın başına
                 nını taşıyanların bulunmasına istinaden getirilen defterdar da devlet merkezinde
     Kanuni Sultan Süleyman’ın  defterdarlığın en geç XV. yüzyılın başla- değil bölgedeki işleri yakından takip ede-
      (1520-1566) saltanatının  rında, bir ihtimal XIV. yüzyıl sonlarında bilme adına Halep’te oturmuştur. Daha
                                                    17
        başlarında kurulan,
         Anadolu ve Rumeli  var olduğu ileri sürülmektedir. Yine defter sonra eyalet defterdarlıklarının çoğalma-
       Defterdarlıklarına bağlı  tabiri XV. yüzyılın ilk yarısında yazılmış sı neticesinde de Halep merkezli Arap ve
        yalılar/kıyılar ayrılıp  olan Yazıcızâde Ali’nin Selçuknamesi’nde Acem Defterdarlığı’nın Şam, Diyarbakır, Er-
     İstanbul’daki mukataaların  ve XV. yüzyılın son yarısında kaleme alı- zurum ve Trablusşam olarak beş eyalet
        da sorumluluğunun  nıp Osmanlıların ilk devirlerine ait bilgiler defterdarlığına ayrıldığı görülmektedir. 18
       verildiği defterdarlık ise
       Şıkk-ı Sâni Defterdarlığı  veren Anonim Âl-i Osman tarihlerinde de
       olarak adlandırılmıştır. 19 görülmektedir.                               15
   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22