Page 169 - Defterdar Dijital
P. 169

Defterdarlık

          Defterdar Mescidi (Lütfi Paşa/

          Defterdar Ahmed Çelebi Mescidi)

      Fatih İlçe-  Banisi, Defterdar Pirî Ahmed Çelebi’dir. Ka-
    si’nde, bugün  dim mescid, 1958 senesinde yeniden ihya
    mevcut olma- edilmiştir. İnşa tarihi kesin bilinmemekle be-
     yan kadim  raber vakfiyesi, hicri 900/miladi 1494 tarihli-
    Ördek Kasap
     Mahallesi’n- dir. İnşasından sonra vakfiyenin hazırlandığı
     de ve bulun- dikkate alındığında, inşa tarihi miladi 1494 ta-
      duğu semt  rihinden geriye gitmekte olduğu bilinmelidir.
     içerisindeki
     kadim mes- Vakfiyesinde, baninin ismi olarak, Ahmed
    cidlerindedir.  Beğeddefteri olarak kaydedilen Defterdar
      Mescidin  Ahmed Çelebi, Zağanos Ahmed Paşa’nın
     bulunduğu  oğlu olduğu bilinmektedir. Sultan II. Bayezid
    mevkii bugün
      kısaca ve  ve Yavuz Sultan Selim dönemlerinde iki defa  tedir. Vakfiyesinden anlaşıldığı üzere mescide  Tahta Minare
     genişçe Çapa  defterdarlık makamına getirilmiş bir devlet  gelir olarak, evler, hücreler, fırın, değirmen, Mescid-i Tımaşvar
     olarak ifade  adamıdır. İnşa ettirdiği bu mescidden ayrı bir  bostan ve araziler bırakılmıştır.  Yakınında Tekkesi Haziresi
                                               29
     edilmektedir. de mescidinin yanında medrese binası inşa  Lütfî Paşa Çifte Hamamı ve çeşmesi olması  (Mehmet Mermi
          ettirmiştir. Bir de mektebi bulunmaktaydı. hasebiyle, Lütfî Paşa Mescidi olarak bilinir.  Haskan, Eyüpsul-
                                                     tan Tarihi, 86.)
          1911 tarihine kadar ulaşan medrese binasının  Sadrazam Lütfî Paşa ile bir alakası yoktur.
          bu tarihte bakımsız ve harap olduğu bilinmek- Bugünkü hali ile, kâgir beden duvarları üzeri
                                ahşap çatılı olup, minaresi taştandır. 30

          Defterdarzade Yahya Efendi Camii
          Günümüze ulaşamamış defderdar camile-  fından inşa ettirilmiş olan ibadethanenin inşa
          rindendir. Bayezid semti içerisinde bulun- tarihi ve mimarı hakkında bilgi yoktur.
          maktaydı. Defterdarzade Yahya Efendi tara-

          Arpa Emini Mescidi
          Defterdar Mustafa Efendi tarafından Rume- - İstanbul Defterdarları’nın inşa ettirdikleri
          lihisarı’nda yaptırılmıştır. Bugün Arpa Emini sekiz cami/mescid bulunmaktadır. En so-
          Mescidi’nin yeri, Sırçacı Aralığı ile Arpa Emini nuncusu da Üsküdar Harem ‘de halen mev-
          Kuyu Sokağı arasında olup ibadethaneye ait cut olan Tahir Efendi Camii’dir.
          bazı yapı kalıntıları da bulunmaktadır.
          44 ada 5 parsel de bulunan bu yapı ile ilgili  - Şehr-i İstanbul’da, İstanbul Defterdarları’n-
          yerin önce namazgâh olduğuna dair Mustafa  dan ayrı diğer Osmanlı Defterdarları’nın da
          Özdamar’ın “Namazgâhlar” adlı makalesin-  yaptırdığı cami/mescid yapısı on iki’dir.
          de bilgi de mevcuttur.
          * * *                               167
   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174