Page 168 - Defterdar Dijital
P. 168

Osmanlı Devlet Teşkilatı’nın Kadim Bir Kurumu

            Defterdar Kapusu Mescidi                                                  24
            Hadikat’ül Cevâmî adlı Hüseyin Ayvansa- Mirî Konağı günümüze ulaşmamıştır . Mes-
              23
            rayî ’nin bu eserinde, İstanbul’da Defter- cid teşekkül ettirildiğinde, Hâki Mehmed
            dar Kapusu (Maliye Bakanlığı) denilen, Mirî Efendi şu tarihi yazmıştır;
            Konağı’nın ikinci katında, Sultan I. Mahmud
            tarafından yaptırılmış bu mescidden bahset- Ketebe koyan sezâdır buna Sultan Mahmud
            mektedir. İnşa edildiği tarihten sonra konakla Hicri 1157/miladi 1744
            beraber iki defa yanmış olan mescidin minbe-
            rini Abdi Efendi koydurmuştur.
            Tahta Minâre Mescidi ve Mahallesi
       Eyüp Semti  Adını verdiği cadde üzerinde, Defterdar Mes- boş arsa bu mabedin yeri idi. Halen de hazi-
        içerisinde,  cidi veya Kara Süleyman Camii de denilen resi mevcuttur. Tımaşvar Tekkesi Mescidi de
       aynı isimde  Tahta Minare Cami, Sultan II. Bayezid dönemi denilen bu mabedin banisi, Timaşvar Defter-
       ve ikisinin de  yapılarındandı. Diğer, Tahta Minare Mescidi darı İbrahim Efendi’dir. İbrahim Efendi meş-
       banisi defter-                                   26
       dar olan iki  adıyla bilinen ve 17. yüzyıl yapısı olan bu mes- hur tarihçi Peçevî İbrahim Efendi ’dir.
      Tahta Minâre  cid, Düğmeciler Mahallesi’nde idi. Hazîresi
       Mescidi/Ca- de bulunan bu mâbed Tımışvar Tekkesi Mes- Peçevî İbrahim Efendi, maliye kaleminden
       mi’si bulun- cidi olarak da bilinmekteydi. I. Tahta Minâre  yetişmiştir. Uzun yıllar ordu hesap işlerinde
        maktaydı. Cami, Ümmi Sinan Tekkesi civarında idi. 15.  bulundurulmuştur. Hicri 1014/miladi 1605
            yüzyıl yapılarındandı. Tahta Minâre Mescidi  tarihinde süvari mukabelecisi görevine geti-
            adından ayrı, banisine nisbet ile Kara Süley- rilmiştir. Ardından, Tokat ili defterdarı başta
            man Cami ismi ile de bilinmekteydi. Süley- olmak Tımaşvar Defterdarlığı da dâhil olmak
            man Efendi, Sultan II. Bayezid dönemi defter- üzere otuz seneden fazla defterdarlık görevi-
            darı idi. Yaptırmış olduğu mabet, fevkâni bir  ni ifa etmiştir. Hicri 1046/miladi 1636 tarihin- Bugün çok
            cami olup, Tahta Minâre ismi ile maruftu. Ve  de Defterdâr-ı Fiıkk-ı Sâni olup, sonrasında perişan
            mahallesi bulunmaktaydı. Uzun yıllar metruk  Bosna Defterdarlığı görevine getirilmiştir. Bu durumda
                                                      olan haziresi,
            ve bakımsız kalan ibadethane, 1910-1912 ta- görevini ifa ederken, hicri 1057/miladi 1647  mescidin ta-
            rihleri arasında çatısı çökerek tamamen yıkıl- tarihinde vefat Tımaşvar Defterdarı iken savvuf tarihini
                                                27
               25
            mıştır .                 Eyüp’teki bu mescidi yaptırmıştır .    gözler önüne
                                                      seren bir arşiv
            II. Tahta Minâre Mescidi, mahallesi olmayan  Mescidin tekke tevhidhanesi olarak kullanıl- niteliğindeki
            mescidlerdendir. Bugün mevcut olmayan  ması, hicri 1193/miladi 1779 tarihinde vefat  şahideler ev
            defterdar mescidlerindendir. Eyüp, Düğme- eden Şeyh el-Hac İbrahim Efendi tarafından sahipliği yap-
            ciler Mahallesi’nde ve Baba Haydar Sokağı ile  meşihat konulması ile başlayacaktır. Bir Cer- maktadır.
            Baba Haydar Kuyu Sokağı arasında bulunan  rahî dergâhıdır ve zikir günleri
                                 perşembe idi.
            Çarşamba, Defterdar Mescidi            Fatih, Çarşamba Semti’nde yer almaktaydı. duğunu belirtir. Banisi, Defterdar İbrahim Pa-
            Ayvansarayi Hüseyin Efendi’nin miladi 1768 şa’dır. 16. yüzyıl yapısı bu ibadet mekânından
            yılına dek İstanbul’da yapılmış bulunan 821 ayrı etrafında bir de aynı baniye ait medrese
            cami ve mescid hakkında bilgi verdiği, Ha- binası bulunmaktaydı. Tespit edilemeyen bir
            dikat’ül Cevâmi adlı eserde, Çarşamba’da tarihte yıkılmış olup, 1962 senesinde mescid
            Mehmedağa Cami civarında yer almakta ol- mekânının yeri arsa durumundaydı. 28                               166
   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173