Page 165 - Defterdar Dijital
P. 165

Defterdarlık


                                      Camii eski yerinde, özgün mi-
                                      marisine sadık kalınmak sure-
                                      tiyle ihya edilmiştir. Cami 1993
                                                 22
                                      yılında ibadete açılmıştır .
                                      Ebu’l-Fazl Mehmed Efendi
                                      veya diğer ismi ile Defterdar
                                      Cami, enine dikdörtgen mimari
                                      planıyla ve kâgir duvarlar üze-
                                      rine, sakıflı (çatılı) kendine özgü
                                      İstanbul camilerindendir. Sade
                                      bir cami görüntüsü vermekle
                                      beraber, 1916 yangınında tah-
                                      rip olan ahşap bölümleri hak-
                                      kında bir bilgi sahibi olunmadı-
                                      ğı için, Mimar Sinan’ın burada
                                      ahşap sistemlerle uyguladığı
                                      tezyinat ve mimari düzenleme
                                      hakkında bilgi sahibi değiliz.

                                      Harim cümle kapısı üzerinde,
                                      sivri kemer içerisine yerleştiril-
                                      miş, Arapça metinli, sülüs hatlı
                                      inşa kitabesi halen mevcuttur.
                                      1916 tarihinde yıkılmış şadır-
                                      vanın banisi, Zeynep Mualla
                                      Hatun olup, cadde üzerinde,
                                      dış avlu duvarı üzerinde, kla-
                                      sik üslupta inşa edilmiş çeşme
                                      de, cami banisine yakışır, Def-
                                      ter Emini Çeşmesi’dir. Çeşme,
                                      hicri 1145/miladi 1732 tarihli-
                                      dir. Şadırvanın inşa tarihi de,
                                      hicri 1311/miladi 1893 tarihli-
                                      dir.                                      Ebu’l-Fazl Mehmed
                                      Efendi Cami, 1935
                                      tarihindeki durumu.

                               163
   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170