Page 164 - Defterdar Dijital
P. 164

Osmanlı Devlet Teşkilatı’nın Kadim Bir Kurumu            Tophane, Ebu’l-Fazl Efendi Cami

            Tophane-i Amire binalarının
            arkasındaki Defterdar

            Yokuşu’ndan Cihangir’e
            çıkarken sağ taraftadır.
            Caminin karşısında İtalyan
            Hastanesi bulunmaktadır.
               anuni dönemi defterdarlarından Ebu’l-
               Fazl Mehmed Efendi tarafından hicri
            K961/miladi 1553 yılında Mimar Sinan’a
            yaptırılmıştır. Devlet adamlığının yanısıra
            âlim, tarihçi ve şair olan Ebu’l- Fazl Mehmed
            Efendi aynı özelliklere sahip, ünlü Heşt Bi-
                             21
            bişt’in müellifi İdris Bitlisî’nin oğludur .
            Bazı kaynaklarda miladi 1563 yılında vefat
            edip caminin haziresine gömüldüğü nakledi-
            liyorsa da, hicri 982/miladi 1574 yılında hacca
            giderken Şam’da hayata veda ettiği, caminin
            haziresine, halkın duasını almak amacıyla bir
            makam kabrinin yaptırıldığı anlaşılmaktadır.

            Söz konusu caminin yer aldığı sırt İstanbul’un
            en görkemli manzaralarından birine sahiptir.
            Aynı mevkide Ebu’l-Fazl Mehmed Efendi’nin
            bahçe içinde bir konağının olduğu bilinmek-
            tedir. Caminin de kendisine ait olan bu ara-
            zinin bir kesimi üzerine inşa ettirildiği anla-
            şılmaktadır.

            Defterdar Cami olarak da anılan bu yapı, 1916
            Cihangir yangınında harap olmuştur. Dört
            duvar bakiyesi ve şerefe altına kadar yıkık mi-
            naresi ile terk edilmiştir. Çok zengin bir me-
            zar taşı koleksiyonu halindeki haziresindeki
            mezar taşlarından bir kısmı da Kılıç Ali Paşa
            Külliyesi haziresine taşınmıştır. Caminin
            uzun süre boş kalan arsası 1970’li yıllarda bir
            kahvehane ve lokanta inşa edilmiş, daha son-
            ra kurulan bir derneğin önayak olmasıyla Va-
            kıflar İdaresi’nin denetimi altında Ebu’l-Fazl

                               162
   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169