Page 163 - Defterdar Dijital
P. 163

Defterdarlık


    İnşa edildiği ara- Caminin vakfiye senetlerine göre;  Asakir- i Mansûre topçularından birine,
    zinin konumu iti- • Dükkânlar, ahır ve mağaza kiraya veril- senede 60 kuruşa kiraya verilecek ve bu
    bariyle, fevkanî19                    gelir ile bahçe yanındaki Defterdar Tab-
     camilerdendir.  sin,                 yası’nın tamirat ihtiyacı karşılanacaktır.
    Ahşap çatılı, kâgir  • Bir imam ve bir hatip bulunup imama ay-
     caminin beden  lık 30 kuruş, hatibe ise 20 kuruş verilsin, Ayrıca, Mehmed Tahir Efendi Yenişehir’de
      duvarları iki                    yeniden inşa ettiği küçük su değirmenini
     sıra tuğla hatıllı  • Müezzine 20 kuruş, kayyuma 25 (kayyum  vakfetmiş ve gelirin her sene değirmenin
    kesme taş dizisi ile  caminin temizliğini de yaparsa 7 kuruş  tamiri için harcanmasını, artan meblağın
     örülüdür. Tuğla  daha, yapmazsa başka birine bu iş için 5)  ise Üsküdar’daki vakfa gönderilmesini şart
    örülü bir saçakları  kuruş verilsin,
     ve karakteristik                    koşmuştur. Bu gelirden ayrı bir de, gere-
    yapısıyla 19. yüz- • İmam her sabah namazından sonra “Ya- ğince, yüz baş kuzulu, sağ mal ağnam (ko-
     yıl mescidlerinin  sin” suresini, ikindiden sonra ise “Nebe” yun) vakfedilmiştir. Vakfiye şartlarına göre
    güzel bir örneğidir.  suresini okusun,         bu koyunlar, vakfiyesinde bahsedilen seb-
     Cami ve küçük  • Cuma namazı öncesinde Kuran okumak ze bahçesi civarında otlatılacak, hâsıl olan
     külliyenin kıya-                    süt ve kırkılan yünler mütevelli tarafından
     mete kadar baki  için dört kişi bulunacak ve birinciye 10, ikin-
    kalarak hizmetine  ciye 8, üçüncüye 7, dördüncüye 5 kuruş ve- satılacak, sürüyü otlatan çobana ücreti ve-
    devam edebilmesi  rilsin. Bu görevlilerin birincisi imam, ikin- rildikten sonra artan meblağ, Üsküdar’daki
                                          20
      için Defterdar  cisi hatip, üçüncü ve dördüncü kişiler de, vakfa gönderilecektir .
     Mehmed Tahir  müezzin ve kayyum uygun ise onlar, değil-
    Efendi tarafından  lerse başkaları görevlendirilsin,
      hazırlatılmış
    vakfiyesi ise, ince- • Cuma ve salı günleri için iki vaiz bulun-
    lenmeye ve örnek  sun, Cuma vaazı için 20, Salı vaazı için ise
    gösterilmeye değer  25 kuruş aylık verilsin,
    vakfiyelerdendir.
            • İmam ya da hatipten biri vefat ederse, sa-
            lih evlatları var ise imtihan yapılarak göreve
            getirilsinler,
            • Birinci menzilin süknası (lojman) imama,
            ikincisi müezzine ve üçüncüsü ise kayyuma
            tahsis edilsin,
            • Su yollarının temizliği ve bakımı için Seli-
            miye su yolcusuna (Selimiye Vakfı su işleri-
            ne bakan) aylık 10 kuruş verilsin,
            • Ben ölünceye kadar bu vakfın mütevel-
            lisiyim. Vakıf, benden sonra Selimiye Vak-
            fı’na bağlansın ve Selimiye Vakfı mütevellisi
            bu vakfın da mütevelli işlerini görsün,
                                                    Defterdar
            • Bu vakıf her zaman fakir ve fukaranın                  Mehmed Tahir
            meskeni olsun.                                  Efendi Camii’nin
                                                    günümüzdeki
            Şartları düşülürken, vakıf gelirleri de şu                 hali...
            şekilde düzenlenmiştir;
            Vakfiyeye göre, Yenişehir etrafında bulunan
            ve Mehmed Tahir Efendi’nin kendi mül-
            kü olan kırk sekiz dönüm sebze bahçesi,
            bu vakfın mütevellisi tarafından uygun bir                    Defterdar Mehmed
            fiyatla talibine kiraya verilecektir. Kira ge-                  Tahir Efendi’nin
            liri her sene Üsküdar’daki vakıf mütevel-                    yaptırdığı, sonra-
            lisine gönderilecektir. Kahve dükkânı ise                  dan tahrip edilen
                                                    ve günümüze ula-
                                                    şamayan çeşmesi
                                                    (1964)
                                                    (A. İ. Aydın’dan)
                               161
   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168