Page 162 - Defterdar Dijital
P. 162

Osmanlı Devlet Teşkilatı’nın Kadim Bir Kurumu


                     Üsküdar, Defterdar


               Mehmed Tahir Efendi Camii             Bugün, Üsküdar, Selimiye Semti’nin sahil bölgesi olarak yer alan
             Harem, eski İstanbul semtleri arasında en son kurulan semtlerden
              olup, kapsadığı sınırları bakımından da küçük ölçekli bir yer-
              leşim yeri olarak dikkati çekmektedir. Semt, halen de, Selimiye
             Kışlası’nın bulunduğu yükseltinin etekleri üzerinde konumlanmış
             durumdadır. Bu kıyı bölgesinin gerisindeki kışlanın bulunduğu
            yer ve çevresi, Osmanlı dönemi ve öncesine ait yazlık saray yapıla-
                 rının inşası için tercih edilen bir konuma da sahipti.


                                    Harem İskelesi yukarısında ve Seli-
                                    miye İskele Caddesi üzerinde bulu-
                                    nan cami, Defterdar Mehmed Tahir
                                    Efendi tanzim ettirdiği vakfiyesinde,
                                    camiyi yeniden inşa ettirdiğini söy-
                                    lemektedir. Ayrıca üzerinde Sultan
                                    II. Mahmud’a ait “izn-i hümayunum
                                    olmuşdur” yazısının bulunduğu arz
                                    tezkeresinde, yeniden inşa edilen
                                    bu mescide bir minber konulması
                                    ve Cuma ile bayram namazlarının
                                    kılınabildiği bir camiye çevrilmesi
                                    hususunda izin istenmiştir. 16
                                    Vakfiye kaydına göre camiden ayrı,
                                    imam, müezzin ve kayyım için bi-
                                    rer lojman, altı adet dükkân ve bir
                                    ahır yapıldığı, dükkânların da, bir
                                    mağaza, bir berber dükkânı, bir
                                    atar dükkânı, bir enfiyeci dükkânı,
                                    bir arabacı dükkânı ve bir işkem-
                                    beci dükkânı olarak tarif edilmiştir.
        1964 Restoras-  emtin, bugün tek ibadet mekânı,   Ayrıca dükkânlarda kullanılacak
        yon çalışmaları  Mehmed Tahir Efendi  tarafından  araç-gereçler de belirlenmiş ve bir-bir
                           15
       sırasında Defter-                  isimleri zikredilmiştir. Bu yapılardan ayrı
       dar Mehmed Ta- Shicri 1242/miladi 1826-27 senesinde  bir de, mektep binası bulunmaktaydı.
       hir Efendi Camii  inşa ettirilmiş camidir. Sahilin dolduru-
       görünümü (A. İ.  larak, liman ve bağlantı yolları inşa edil- “Mektebi Münif” olarak belirtilen, belge-
         Aydın’dan) meden önce, Harem İskelesi’nin caminin  lerde “Defterdar Tahir Efendi Mekteb-i
                                      17
              hemen altında bulunmasından dolayı  İbtidaisi”  olarak belirtilen mektep bu
              yapı, İskele Camii olarak da adlandırıl- mektep binasının yerinde şimdiki Harem
                                           18
              maktaydı.               Oteli bulunmaktadır .                               160
   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167