Page 16 - Defterdar Dijital
P. 16

Osmanlı Devlet Teşkilatı’nın Kadim Bir Kurumu
         Osmanlı Devlet Teşkilatı’nın Kadim Bir Kurumu

                  Osmanlı Devleti’nin malî yapısı tetkik edildiğinde
                  sağlam bir sistemin varlığı görülmektedir.
                  Ancak bu sistem belirli bir plan dâhilinde ve kısa

                  sürede oluşmayıp, küçük bir beylikten cihan

                  devletine uzanan süreç içerisinde zaman ve
                  ihtiyaçlar doğrultusunda hayat bulmuştur.          1


                       smanlı’nın bir anlamda mira- kında kesin bilgi yoktur. Zira Osmanlı
                       sını devraldığı öncülleri olan tarihinin XIV. ve XV. yüzyıla ait kaynakları
                       Büyük Selçuklu Devleti ve Ana- ve arşiv malzemesi çok yetersiz olduğun-
                  Odolu Selçuklu Devleti’nde malî dan defterdarlığın teşekkülü henüz yüz-
                  dîvâna mansıb-ı istîfâ, istîfâ veyahut divâ- yıl olarak dahi tespit edilememiştir. Bu
                  nü’z-zimâm ve’l-istîfâ denilir; bu dîvânın reisi müessese üzerine araştırma yapan ilim
         Defter ile dâr kelimele- olan maliye vekili için de müstevfî ya da adamları ise konuyla ilgili bazı tahminler-
         rinden teşekkül eden ve  sâhib-i dîvan-ı istîfâ unvanı kullanılırdı.  de bulunmuşlardır. 6
                                     3
          defter tutan anlamına
          gelen defterdar, Os- Yine Anadolu coğrafyası üzerinde özel- Bu anlamda ileri sürülen görüşlere bakıl-
         manlı devlet teşkilatın- likle 1243 Kösedağ Savaşı sonrası etki- dığında; defterdarlığın kuruluşunu Orhan
          da malî işleri yürüten  si ziyadesiyle hissedilen İlhanlılarda ise
         en üst makam olmakla  XIII. yüzyıla gelinceye kadar maliyenin  Bey devrine (1324-1362) kadar götürenler
         birlikte, defterdar unva- başında bulunan şahıs için defterdârî-i  olmuştur; ancak o devirde malî işler için
         nının Osmanlı Devleti memalik tabiri kullanılmış, müstevfîliğin  ayrı bir müessese kurulabilecek ölçüde
         tarafından hangi tarih-                  gelişme olmadığından bu pek mümkün
         te kabul edildiğine dair  ihdasından sonra bu tabir ikinci dereceye  gözükmemektedir. Ayrıca defterdarlı-
         açık bir bilgi bulunma- düşmüştür.            ğın bu devirde kurulduğuna işaret eden
                 2
              maktadır.
                  Osmanlı Devleti, Büyük Selçuklu Devleti bir belge bulunmadığı gibi erken dönem
            Bununla birlikte  ya da Anadolu Selçuklu Devleti’nden de- Osmanlı kroniklerinin XIV. yüzyıla ait riva-
          Osmanlı Devleti’nde  ğil İlhanlılar’dan etkilenerek defterdârî-i yetlerinde de defterdar isimli bir görevliye
           genel olarak diğer                            7
         devlet müesseseleri gibi  memalik tabirini biraz değiştirerek benim- rastlanmamaktadır.
         defterdarlığın da daha  semiş ve malî işlerinde birinci derecede
                                     4
          önceki Türk ve İslâm  sorumlu olan kişiye defterdar demiştir.  Sultan I. Murad (1362-1389) dönemin-
         devletlerinin müessese  İlhanlı yönetimi altındaki Anadolu beylik- den itibaren bütçe tanzimine başlandığı
         ve teşkilatlarından etki- lerinden birisi olan Osmanlılar’ın kuru- ve hazine kavramının yine bu dönemde
         lendiği görülmektedir.                  teşekkül ettiğine göre, defterdar ve def-
                  luş döneminde bilhassa malî konularda
                  o çağa model olan İlhanlı sisteminden  terdarlığın da bu sıralarda kullanıldığı
                  etkilenmemesi mümkün değildi. Çünkü   görüşünde olanlardan İsmail Hami Da-
                  Osmanlılar İlhanlı maliyesine ait temel  nişmend ise:
                  kitaplardan bazılarının istinsahını yapmış “Fatih devrine kadar muhtelif madenler üzeri-
                  ayrıca Anadolu, İran ve Azerbaycan’daki  ne sikkeler kestirmiş olan bir devletin Hazine ve
                  kurumlarda eğitim almış; İlhanlı Devleti  Maliye teşkilatına merci olacak bir müesseseden
                  ve tâbileri olan diğer siyasî teşekküllerin  bir buçuk asır mahrum kalmış olması mümkün
                  sivil kadrolarında vazife yapan tecrübeli  değildir.”
                  bir bürokrasiden de istifade etmişlerdi. 5 Diyerek defterdarlık makamının herhan-
                                      gi bir isim altında olursa olsun, en geç I.
                  Osmanlı resmî terminolojisinde Bâb-ı
                  Defterî olarak da anılan Defterdarlık mü- Murad devrinden itibaren teşekküle baş-
                                                     8
                  essesesinin ne zaman kurulduğu hak- lamış olmasını zarurî görmüştür.
                               14
   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21