Page 159 - Defterdar Dijital
P. 159

Defterdar İbrahim Paşa Camii’nin eski ve şimdiki dönemini gösteren iki fotoğraf karesi.
                              taraftaki ana harim kapısı ile pencere arasın-
                              dadır. Miladi 1832–1833 tarihindeki onarımlar
                              sırasında yenilenen ahşap minber dönem zevki
                              içerisinde yenilendiği görülmektedir. 2011 yılın-
                              daki son ciddi onarımda, yenilenen tavan tezyi-
                              natı iç mekânı, 19. yüzyılın bütün dönem zevkini
                              yansıtması bakımında zengin bir görünüm kat-
                              maktadır.

                              Son cemaat yerine açılan bir kapısından çıkılan
                              ve ibadethanenin kuzeybatı köşesinde yer alan
                              silindirik gövdeli minaresi tek şerefelidir. Taş
                              külahının eteği, Osmanlı dönemlerinde yapılan
                              onarımlar döneminin mimari tezyinat anlayışı
                              içerisinde girlandlara yer verilmiştir. Caminin
                              doğu kısmında küçük bir haziresi bulunmak-
                              tadır. Yuvarlak kemerli mihrabı tezyin olarak,
                              tekke mihrapları geleneği içerisinde içi, dalgalı
                              perde ve asma kandil motifiyle süslenmiştir.

                                               13
                              Miladi 1781 tarihli, Hadikat’ül Cevâmî adlı Hü-
                              seyin Ayvansarayî’nın bu eserinde, mahfil-i hü-
                              mayun yani hünkâr mahfeli olduğu yazılıdır. Son
                              cemaat yerinin ikinci katı olan kadınlar mahfili
                              ile bitişik hünkâr mahfili mekânı yer almakta-
                              dır. Bugün aslı mimari değişikliğe uğramış hali
                              mevcutsa da hünkâr mahfeli hakkında fikir ve-
                              recek niteliktedir. Öte yandan, mahfelin güney
                              doğu cephesinde, mahfeli taşıyan eli böğründe-
                              lerin etkileyici mimari detayı sivil mimari örneği
                              havası da vermektedir.

                              Bugün, çevresinde bir yerleşim bulunmayan
                              mescidin, etrafında eğlence merkezleri yer
                              almaktadır. Yol kotunun üst tarafında, Naile
                              Sultan Korusu ve aynı sahil paraleli içerisinde
                              Boğaziçi Köprüsü’nün Avrupa Yakası ayakları
                              yükselmektedir. Ortaköy ile Kuruçeşme yolu
                              üzerinde, yakınında yer alan eski kömür deposu
                              alanı bugün park olarak düzenlenmiş alandan
          Avlunun önünde enlemesine dikdörtgen  bitişiğindeki eğlence merkezlerine kadar olan
          planlı son cemaat yerinden cümle kapısın- kısım sahil saraylarının bulunduğu alan idi. Cumhuriyet dö-
          dan harime yani iç mekâna geçilmektedir.                      neminde, 1941
          İki katlı ve kapalı mekânlı bu bölümün sağ  Burada, Defterdar İbrahim Paşa sahil sarayın- yılında Vakıflar
                              dan ayrı, Sultan III. Ahmed döneminde, (1718- İdaresi’nce ya-
          tarafından ahşap bir merdivenle kadınlar  1730) Lâle devri denilen yıllar içerisinde meş- pılan onarımın
          mahfili olan ikinci kata çıkılır. Harim giriş  hur Boğaziçi sahil sarayı olan Neşatâbâd adıyla  ardından ilk cid-
          kapısı son cemaat yerinin sol kenarındadır. bilinen sahil sarayı inşa edilecektir. Sadrazam  di restorasyonu

          Yapı üzerinde iki adet onarım kitabesi bu- Nevşehirli İbrahim Paşa tarafından inşa ettiri- 2011 senesinde
                                                    geçiren Defter-
          lunmaktadır. Kıble yönündeki harim kapı- len ve Sultan III. Ahmed tarafından da çok be- dar İbrahim
          sının üzerinde, hicri 1248/miladi 1832–1833  ğenilen bu sahil sarayın olduğu yere daha son- Paşa Câmi,
          tarihli celi talik hatla yazılmış Antepli şair  raki dönemlerde bu sarayın da yerine Hatice  uzun yıllar
                                                    bakımsız ve terk
          Aynî’nin Sultan II. Mahmud’a ait manzum  Sultan sahil sarayı inşa ettirilecektir. Bu sahil  edilmiş cema-
          tamir kitabesi bulunur. İkinci tamire ait olan  sarayı, Sultan II. Mahmud dönemi (1808-1839)  atsiz halinden
                                                14
          yine talik hatla yazılmış hicri 1303/miladi  yabancı ressam-mimarlardan Melling tara- kurtulmuştur.
          1885–1886 tarihli on bir beyitlik (Sultan II.  fından tasarlanacaktır.
          Abdülhamid dönemi) manzum kitabe de üst


                               157
   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164