Page 158 - Defterdar Dijital
P. 158

Osmanlı Devlet Teşkilatı’nın Kadim Bir Kurumu
            Kuruçeşme Defterdar


            Burnu Mevkii


            ve Mescidi            Bulunduğu mevkie ismini

            vermiş olan Boğaziçi
            Mescidlerden biridir.

            Sahilde, (Leb-i Derya) bir

            Boğaziçi Mescidi olması

            yanında, bir de Sahil Sarayı

            Mescidi olması bakımından
            da dikkat çekicidir. Ayrıca

            kayıkhaneli mescidlerdendir.

            Bütün bu özellikleri ile maruf
            günümüze ulaşmış birkaç

            İstanbul mescidlerinden biri

            olma vasfını da taşır.


     Topografik yapısı  17. yüzyıl yapısı olarak, Defterdarburnu Mes- İlk Defterdarburnu Mescidi hakkında, varlığı
     sebebiyle, fevkâni  cidi ve İhmal Paşa Câmi olarak da bilinir . dışında bir bilgi de bulunmamaktadır. Def-
                                11
     bir camidir. Cadde  Bânisi, Divrikli (Divriği) Defterdar İbrahim terdar İbrahim Paşa, kendi adını taşıyacak
     üzerinden ve sahil- 12
     den olmak üzere,  Paşa olup, miladi 1661 tarihinde inşa edil- bu ikinci mescidi eski mescidin yerine inşa
      avluya ulaşılan  miştir. Bitişiğinde, Defterdar İbrahim Pa- ettirecektir.
      iki kapısı bulun- şa’nın bir sahil sarayı da bulunmaktaydı. 17.
      maktadır. Kıble  yüzyıla kadar uzanan bu caminin buradaki  Mescid yapısı, kâgir alt yapı üzerine, beden ve
     cephesi sahile yani  geçmişi 16. yüzyıla kadar da uzanmaktadır. çatı örtüsüyle ahşap bir yapıdır. Kâgir kayıkha-
     Boğaziçi’ne doğru                     neler üstünde ahşap mimarisi ile bulunduğu
    olması, lodoslu ha- Defterdarburnu’nda ilk mescid inşasını Ka- coğrafi mevkii öne çıkartan Boğaziçi’nin kü-
    valarda cami cümle  nuni Sultan Süleyman döneminin ilk ve kud- çük ölçekli gibi görünen yapılarındandır. Sa-
     kapısından giriş
      ve çıkışlar rahat  retli defterdarı İskender Çelebi tarafından hilden, Leb-i Derya bir mescid yapısı olmasına
     sağlanabilinmek- yaptırılacaktır. Bölgeyi şenlendiren ilk mes- rağmen bugün, yol seviyesinden aşağıda kal-
     tedir. Avlusundan  cid olması bakımından da önem taşır.  mıştır. Camiye, cadde üzerinden merdivenli
     son cemaat yerine                     bir yoldan ulaşılmaktadır.
       korunaklı bir
      atmosfer sağlar.


                               156
   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163