Page 157 - Defterdar Dijital
P. 157

Defterdarlık
          Ve cami kapısı üzerindeki Arapça
          kitabenin bizzat kendisi tarafından
          yazıldığı bilinmektedir. Hattatlığı-
          nın simgesi olarak minarenin âle-
          mi üzerine bir hakka ile bir kalem
          oydurmuştur. Bugüne değin ona-
          rımlarla bu özelliği devam ettiril-
          miştir.

          Cami ile birlikte inşa edildiği bi-
          linen ahşap medrese ve sıbyan
          mektebi bugün ortadan kalkmış-
          tır. Caminin başlangıçta tek kub-
          beli olarak inşa edildiği, miladi
          1766 depreminde çöktükten son-
          ra ahşap çatılı olarak ihya edildiği
          bilinmektedir. Caminin girişi üze-
          rinde yer alan Arapça kitabe hicri
          948/miladi 1541 tarihini, avlunun
          Haliç yönündeki kapısı ile bunun
          bitişiğindeki çeşmenin kitabeleri
          ise hicri 950/miladi 1543 tarihi-
          ni taşımaktadır. Defterdar Nazlı
          Mahmud Efendi’nin kabri de, bah-
          çedeki açık türbede yer almakta-
           10
          dır . Haziresi de mevcuttur.


                Defterdar Nazlı Mahmud
                 Efendi Cami ve türbesi
                 (Süleyman Faruk Gön-
                    cüoğlu Arşivi)


                               155
   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162