Page 155 - Defterdar Dijital
P. 155

Defterdarlık

          1939 yılına gelindiğinde ise, Bayezid Med-
          resesi’nin etrafında mesken olarak kul-
          lanılmakta olan binaların yıktırılması ve
          medrese binasının Belediye Müzesi haline
          dönüştürülmesi, mahalle üzerinde ilk ciddi
          değişikliklerin habercisi olmuştur. Akabin- Yahnikapan ya da Hatice Sultan Cami’nin güney cephesinde, mihrabın
          de 1940–1941 yılları arasında Bayezid Mey- tam altında yer alan çeşmesi üzerinde bulunan iki kitabe (İstanbul
                               Arkeoloji Müzeleri Encümen Arşivi)
          danı’nın tekrardan düzenlenmesi üzerine
          mahalle, tamamen istimlâk edilerek orta-
          dan kaldırılmıştır.

          Mahallenin merkez camisi olan Yahnikapan
                             2
          Camii, Evkaf vakıf kaydına göre Hatice Usta
          tarafından inşa ettirilmiştir. Kızlar Ağası 3
          Maktul Beşir Ağa’nın cariyelerinden Hati-
          ce Usta tarafından önceki mescidin yerine
          yaptırılan bu cami, miladi 1748/1749 tarihli
          olup, fevkâni bir mimariye sahipti. Caminin
          güney cephesinde mihrabın tam altında bir
          de çeşmesi bulunmaktaydı. Vakıf kaydında
          cami yakınında bir kâgir sübyan mektebi
          binası bulunduğuna dair bir bilgi mevcut-
          tur. Encümen Arşivi’ndeki kayıttan, mektep
          binasının yüzyıl başlarında mevcut olmadığı
          ve yerinin boş arsa olarak korunduğu anla-
          şılmaktadır . Ahşap meşrutası olan yapının
               4
          meşrutası ise, Cumhuriyet dönemi başla-
                 5
          rında satılmıştır . Fevkâni yapının yükseldi-
          ği zeminin altında ise, Bizans dönemine ait
          sarnıç kalıntıları bulunmaktaydı. Bu kalın-
          tılar söz konusu caminin yerine inşa edilen
          binanın inşası sırasında ortaya çıkmış olsa Bu tamir kitabesinden, caminin yıktırıldığı
          da bugün artık mevcut değildir.     tarih olan 1940 tarihine kadar da üç defa
                               tamir olunduğunu öğrenmekteyiz.
          Cami, miladi 1805 tarihli kitabesinden anla-
          şıldığı üzere, Hatice Sultan Validesi Adilşah Fiziksel niteliklerin yanı sıra, kendine has
          tarafından da yeniden inşa edilmiştir. Ca- mimari özellikler taşıyan cami, kimlik ve
          mii, bu sebeple Hatice Sultan Camii olarak bellek aracı olmasının yanı sıra birer kültür
          da bilinir. Düzgün almaşık duvar örgüsüne elçisi niteliğindedir.
          sahip olan cami ahşap kırma çatılı idi. 20.
          yüzyıl başında pencereler ve minare ciddi  Yahnikapan ya da Hatice Sultan Camii;  Bugünkü parselas-
          bir şekilde onarımdan geçirilmişti.   mahalle ortadan kaldırılmadan önce 1935 yon içerisinde 106
                               yılında çıkarılan 3163 sayı ve 2845 sayılı ka- pafta, 581 ada, 12
          Caminin fevkâni katının güney cephesi nun hükmü gereğince kadro dışı bırakıla- parsel de bulun-
                                                   maktayken artık
          üzerinde mihrap altına yerleştirilmiş olan rak ibadete kapatılmıştır. Bu tarihten 1940  yok edilmiş olan,
          çeşmeye ait inşa kitabesi bulunmaktadır.  yılında yıktırılmasına kadar da İstanbul Yahnikapan ya da
          Bundan başka yukarıda sözü edilen tamir Elektrik İdaresi tarafından depo olarak kul- Hatice Sultan Camii,
          işinin Rahvalı Mustafa Efendi tarafından lanılmıştı. Caminin bugünkü yerinde 1985  İstanbul’un küçük
          gerçekleştirildiğine dair ayrıca hicri 1295/ yılında hizmete açılan İstanbul Üniversitesi  ölçekli bir mahalle
          miladi 1878 tarihli bir tamir kitabesi bulun- Merkez Kütüphanesi binası bulunmakta- camisi karakteristiği-
                                                   ne sahiptir.
          maktaydı.                dır .
                                6


                               153
   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160