Page 152 - Defterdar Dijital
P. 152

Osmanlı Devlet Teşkilatı’nın Kadim Bir Kurumu

                     Yahnikapan Cami ve


                            Mahallesi
             Mahallesi olan camilerdendir. Tarihi Yarımada’nın eski mahallerinden
             biri olan Yahnikapan ya da Yahnikapanı Mahallesi  , Bayezid Sem-
                                           1
             ti’nin bugün mevcut olmayan mahallelerinden biridir. Halen İstanbul
             Üniversitesi ile kamuya ait bazı binalar bu eski mahalle üzerinde yer
             almaktadır. Yahnikapan Mahallesi, Bayezid Meydanı’nın batısında,
             Edebiyat Fakültesi’nin doğusu ile bugünkü Bayezid Meydanı arasında
             kalmakta idi. Bu mahalle, Bayezid Meydanı’nın yeniden düzenlenmesi
             çalışmaları sırasında bölgede yapılan istimlâk sonucu tamamen ortadan
             kaldırılmıştır.

                                  Yahnikapan Camii; Bayezid Hamamı kül-
                                  hanlığı yakınında, Elektrik İdaresi binasının
                                  tam arkasında yer almaktaydı. Söz konusu
                                  camii, Bayezid’den Koska’ya uzanan bugün
                                  Ordu Caddesi olarak bilinen ana güzergâh
                                  üzerindeydi. Burası, istimlâk öncesi, Baye-
                                  zid Hamamı Külhanı Sokağı ile Haticeusta
                                  Sokağı Çıkmazı’nda kalmaktaydı. Camii,
                                  Divanyolu’ndan gelerek Aksaray’a uzanan
                                  tramvay yoluna yakın bir konuma sahipti.
                                  Caminin güney cephesi önünde bir kâgir
                                  bina yer almakta olup, bu binanın önü de
                                  tramvay durağı olarak kullanılmaktaydı.
                                  1923–1924 yıllarında Şehreminlik tarafın-
                                  dan Bayezid Meydanı’nın düzenlenmesi,
                                  çift fıskiyeli havuzuyla çevresinin çiçeklen-
                                  dirilmesi ve Bayezid Camii’nin ağaçlık ala-
                                  nıyla da pekişmesi çalışmaları ile bölgenin
                 ahnikapan Cami etrafında gelişen  cazibesi bu tarihlerde oldukça artmıştı. Ti-
                 mahalle, Bayezid Medresesi’nin bu- cari ve sosyal hayatın merkezinde olması
       Yahnikapan ya  Ygünkü cadde cephesinden itibaren  sebebiyle her daim gözde bir mahalle olan
       da Yahnikapanı                    Yahnikapan Mahallesi bu düzenleme ile
      Mahallesi, Bayezid  başlayarak, Bayezid Hamamı çevresini ku-
       Semti’nin bugün  şatmakta ve Zeynep Sultan Konağı bitişiği  daha da değerlenmişti. Büyük tüccarların
       mevcut olmayan                    dışında daha çok ulemanın ve muallimlerin
        mahallerinden  boyunca Seyyid Hasan Paşa Külliyesi’ni de
       biridir. Mahalle  içerisine alarak Bayezid Meydanına kadar  ilk tercih ettiği yerlerden olmasının nedeni
       içerisinde yer alan                  de, mahallenin komşu konağı olan Zeynep
      caminin minaresi de  uzanmaktaydı. Cami, üç, dört katlı ahşap ve  Sultan Konağı’nın Darülfünun olarak hiz-
       görülebilmektedir.  kâgir binalardan oluşan mahallenin silüeti
       (Süleyman Faruk  ortasında kalmış vaziyetteydi.    met vermesi idi.
      Göncüoğlu Arşivi)
                               150
   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157