Page 146 - Defterdar Dijital
P. 146

Osmanlı Devlet Teşkilatı’nın Kadim Bir Kurumu


            (TBMM Nüshası), varak 19a.  MD 155/ 1168. Uluçay, 18. ve 19. Yüzyıllarda Saru- Mür’i’t-Tevârih II. B, Yay: Münir Aktepe, İstanbul Üni-
            169- Uluçay; 18. ve 19. Yüzyıllarda Saruhan’da….; s.  han’da….; s. 279; Sicill-i Osmanî, c. IV., s. 1047. Eva- versitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları, İstanbul 1980, s.
            278             hir-i Şevval 1165 tarihli mühime kaydı MD 155/ 1168. 20, Evâhir Zilkade 1183/Mart başları 1770’de tayyaratı
            170- Uluçay, 18. ve 19. Yüzyıllarda Saruhan’da…., s.  189- Sicill-i Osmanî, c. 1., s. 296. ve mukataasını zapt etmek üzere malikâne olarak tevcih
            278; Sicill-i Osmanî, c. VI, s. 1737. 190-Uluçay, 18. ve 19. Yüzyıllarda Saruhan’da…,s.  ve ihsan olunduğuna dair bkz. Cevdet Dahiliye 378.
            171-MD 152/1319. Şerif Halil Paşa’yı İnebahtı’ya  279-280.; Sicill-i Osmanî, c. IV, s.1076. MD  210- Şem’dânîzâde Fındıklılı Süleyman Efendi Târihi
            götürecek olan Donanma-i Hümâyûn kalyonunun ismi  157/736’da ölümü 20 Muharrem 1169/26 Ekim  Mür’i’t-Tevârih III, Yay: Münir Aktepe, İstanbul Üniver-
            Mansuriye idi. Bu kalyon, Paşa’yı İzmir’den 1755 olarak verilmektedir ve Aydın Sancağı Mutasarrıfı  sitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları, İstanbul 1981 s.30
            alacak ve Ağriboz veya İnebahtıya götürecekti. MD  olarak geçmektedir. 211- Asaf Gökbel-Hikmet Şölen, Aydın İli Tarihi,
            152/1314.          191- Uluçay, 18. ve 19. Yüzyıllarda Saruhan’da…,  s.137.
            172-Uluçay, 18. ve 19. Yüzyıllarda Saruhan’da…, s.  s. 280. 212- Şem’dânîzâde Fındıklılı Süleyman Efendi Târihi
            278; Sicill-i Osmânî, c. V.; s. 1559-60.         Mür’i’t-Tevârih III, Yay: Münir Aktepe, İstanbul Üniver-
            173- Bir mühimme kaydında aradaki bu mütesellimin  192- MD 157/248. Evâsıt-ı Şaban 1168/Mayıs sonları  sitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları, İstanbul 1981, s.31
            Cihanzade ailesinden birisi olduğu ifade edilmektedir.  1755 tarihli hüküm. 213- Asaf Gökbel-Hikmet Şölen, Aydın İli Tarihi,
            MD 152/1319.         193- MD 157/736. Aynı hükümde muhassıllığa getiri- s. 137.
            174- Evasıt Safer 1160/ Mart başları 1747 tarihli bir  len Anadolu Valisi Yeğen Ali Paşa’nın bu göreve atanma  214- Asaf Gökbel-Hikmet Şölen, Aydın İli Tarihi,
            mühime kaydında Aydın Muhassılı olarak vezir İbrahim  tarihi 8 Safer 1169/13 Kasım 1755 olarak verilmekte- s. 137.
            Paşa’nın adı geçmektedir. MD dir.            215- Asaf Gökbel-Hikmet Şölen, Aydın İli Tarihi,
            152/1525. Uluçay; 18. ve 19. Yüzyıllarda Saru- 194-MD 157/736;Uluçay, 18. ve 19. Yüzyıllarda Sa- s. 137.
            han’da…, s. 279. Evail Rebiülevvel 1160/Mart ortaları  ruhan’da….; s. 280. 216- Asaf Gökbel-Hikmet Şölen, Aydın İli Tarihi,
            1747’de ber-veçh-i malikâne olarak Malatya 195- Uluçay, a.g.e.; s. 280. Ancak bu tarihte Çelik  s. 137.
            sancağı kendisine ihsan edilmişti. MD 153/2. Mehmed Paşa muhassıl olarak atanmasına rağmen,  217- Asaf Gökbel-Hikmet Şölen, Aydın İli Tarihi,
            175-Uluçay; 18. ve 19. Yüzyıllarda Saruhan’da… s.  Güzelhisar Kazası’nda Cihanoğulları’nın hakimiyeti  s. 137.
            279. Şaban 1160/Ağustos 1747 tarihli bu göreve atan- sürmektedir. Şu an halen ayakta olan Cihanoğlu camii ve  218- Asaf Gökbel-Hikmet Şölen, Aydın İli Tarihi,
            ması hakkındaki yazı MD 153/353,354. külliyesini 1756 yılında yaptıran bu aileden Cihanoğlu  s. 137.
            176- Sicill-i Osmanî, c. I., s. 80. Abdülazizdir. Hüseyin Hilmi Bayındır, H. Fehmi Poyra- 219- Asaf Gökbel-Hikmet Şölen, Aydın İli Tarihi,
            177- Şem’danîzâde, a.g.e., c. I, s. 133. zoğlu, Aydın Kenti, Tarihi Coğrafyası ve Bu günü. Aydın  s. 137.
            178- Uluçay, 18. ve 19. Yüzyıllarda Saruhan’da…; aynı  1966, s.52. 220- Asaf Gökbel-Hikmet Şölen, Aydın İli Tarihi,
            yerde.            196- BOA, Cevdet Zabtiye, 325’den aktaran Ahmed  s. 137.
            179- Evahir-i Zilhicce 1160/Aralık sonları 1747 tarihli  Hezarfen, Rumeli ve Anadolu Âyan ve Eşkıyâsı Osmanlı  221- Asaf Gökbel-Hikmet Şölen, Aydın İli Tarihi,
            hükümler. MD 153/680 ve 681. Arşiv Belgeleri, Kaynak Yayınları, İstanbul 2002,  s. 137.
            180- Vekil için MD 153/681. s. 211.           222- Asaf Gökbel-Hikmet Şölen, Aydın İli Tarihi,
            181- MD 153/758, 760, 761, 763. Hatta bu iki gö- 197- Mustafa Kesbî, İbretnümay-ı Devlet, Hazırlayan:  s.138. Abdi Paşa Aydın Muhassılı olmadan önce Halep
            revlinin Mora Muhassılı Mustafa Paşa’nın Kandiye’ye  Ahmet Öğreten, TTK. Yay. , Ankara 2002, s. 200 Valiliği görevinde bulunmuştur. Bu görevi sırasında
            Kandiye muhafızı Mehmed Paşa’nın da İzmir veya uygun  198- Asaf Gökbel-Hikmet Şölen, Aydın İli Tarihi,  Antakya ve Reyhanlı civarındaki reaya’dan haksız ve fazla
            bir iskeleye götürülmesi için Dergah-ı Mualla Kapucu- s.135. olarak aldığı çeşitli vergiler hakkındaki şikayetler için
            başılarından ve hassa silahsorlerinden Üveyspaşazade  199-Uluçay, 18. ve 19. Yüzyıllarda Saruhan’da….,  bkz. Cevdet Maliye, 30216. Belgenin yazıldığı tarih olan
            Halil Mübaşir, Donanmay-ı Hümâyûn kalyonlarından  s. 281. 10 Cemaziyelahir 1196/23 Mayıs 1782’de Abdi Paşa
            Hümay-ı Bahri adlı kalyon tayin olunmuştur. Evahir-i  200-Uluçay, 18. ve 19. Yüzyıllarda Saruhan’da…,  Aydın Muhassılı dır.
            Muharrem 1161/Ocak başları 1748. s. 281.         223- Asaf Gökbel-Hikmet Şölen, Aydın İli Tarihi,
            182- Uluçay, 18. ve 19. Yüzyıllarda Saruhan’da…; s.  201-Şem’dânîzâde Fındıklılı Süleyman Efendi Târihi  s.138.
            279. 1161 yılı mart ibtidasından itibaren ber-veçh-i  Mür’i’t-Tevârih II. A, Yay: Münir Aktepe, İstanbul Üni- 224- Cevdet Dahiliye 15926.
            malikâne Aydın Muhassıllığı’na getirilen eski Eğriboz  versitesi Edebiyat Fakültesi yayınları, 225- Asaf Gökbel Hazinedar Ali Paşa hakkında “Çelik
            muhafızı Vezir Ahmed Paşa’nın tayin ettiği vekil daha  İstanbul 1978, s. 44. Rebiülahir 1180/Ekim 1766  Mehmed Paşa’nın kölesi idi. Rebiulevvel 1197 /Şubat
            mukataa gelirlerini toplayamadan görev değişikliği ger- yılından bu yılın sonuna dek Aydın Muhassılı olarak  1783’de Özü muhafızlığı ile Aydın Muhassıllığı uhdesi-
            çekleşmiş, yeni muhassıl olarak Kandiye muhafızı Meh- Abdurrahman Paşa görülmektedir. MD 141, 623, 624. ne tevcih olundu.” diye yazmaktaysa da belgede atanma
            med Paşa aynı tarihten geçerli olmak şartıyla atanmıştır.  202-Asaf Gökbel-Hikmet Şölen, Aydın İli Tarihi, s.136. tarihi 10 Şevval 1197/7 Ekim 1783 olarak görünmek-
            Cevdet Dahiliye, 4683.    203- Asaf Gökbel-Hikmet Şölen, Aydın İli Tarihi,  tedir. Cevdet Dahiliye 15926 ile krş. Asaf Gökbel-Hik-
            183- MD 153/1331 no.lu hüküm Evasıt-ı şevval 1161. s.136. met Şölen, Aydın İli Tarihi, s.138.
            184- Uluçay, 18. ve 19. Yüzyıllarda Saruhan’da…;  204- Asaf Gökbel-Hikmet Şölen, Aydın İli Tarihi,  226- Asaf Gökbel-Hikmet Şölen, Aydın İli Tarihi,
            s. 279            s.136.            s.138.
            185- Şem’danîzâde Yahyâ Paşa ve Ragıp başa devir tes- 205- Asaf Gökbel-Hikmet Şölen, Aydın İli Tarihi,  227- Asaf Gökbel-Hikmet Şölen, Aydın İli Tarihi,
            limi ile ilgili şunları kaydetmiştir: “Yahyâ Paşa Aydın’dan  s.136. s.138.
            Musul’a nakl olunub Aydın Ragıp Paşa’ya tevcih olundu  206- Asaf Gökbel-Hikmet Şölen, Aydın İli Tarihi,  228- Asaf Gökbel-Hikmet Şölen, Aydın İli Tarihi,
            Zilkâde (Kasım 1748)” a.g.e., c. 1, s.145. s.136.    s.138.
            186- Uluçay, a.g.e.; s. 279; Sicill-i Osmanî, c. IV.,  207- Asaf Gökbel-Hikmet Şölen, Aydın İli Tarihi,
            s. 1340.           s.137.
            187- Evasıt-ı Şevval 1165 tarihli mühimme kaydı MD  208- Asaf Gökbel-Hikmet Şölen, Aydın İli Tarihi,
            155/1113.          s.137.
            188- Evahir-i Şevval 1165 tarihli Mühimme kaydı  209- Şem’dânîzâde Fındıklılı Süleyman Efendi Târihi                               144
   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151