Page 145 - Defterdar Dijital
P. 145

Defterdarlık


         daha ileriki bir tarihe kalmış ve III. Ahmed’in tahta geç- bir gelir kalemi mevcutur. Akla gelebilecek vergi ka- terk etti. Bunun üzerine Kütahya mütesellimi isyancıları
         mesinden sonra düğünleri yapılmıştır. Emine Sultan,  lemlerinin hemen hepsini, maden işletmeciliğinden  takibe, Üçüncüzâde Ömer Paşa da Honaz Kalesinin
         Çorlulu Ali Paşa’dan sonra Trabzon Valisi Recep Paşa  esnaf kethüdalığına, tuzlalardan damga resmine kadar  yıkılmasına memur edildi ve bu emrin gereği yerine
         ve onun ölümünden sonra İsmail Paşa ile evlenmiş olup,  her türlü Devlet gelirini içermektedir. Mehmet Genç,  getirildi. Batı Anadolu için kanayan bir yara haline gel-
         Abdullah Paşa dördüncü kocasıdır ve Paşa’nın öldürül- “Osmanlı Maliyesine Malikâne Sistemi”, Osmanlı İm- miş olan Sarıbeyoğlu isyanlarının bastırılıp bu bölge-
         mesinden sonra bir daha evlenmemiştir. Emine Sultan  paratorluğunda Devlet ve Ekonomi, Ötüken Yayınları,  ye huzur ve barışı getirmeye kararlı olduğu anlaşılan
         1152/1739-1740 senesinde vefat etmiştir. Cenazesi  İstanbul 2000, s. 117 merkezî hükûmet Edirne’ye dahi emirler göndererek
         İstanbul’da Yenikapı Mevlevîhânesi yakınındaki cami  148- Evahir Zilhicce 1147/Mayıs ortaları 1735 tarihli  isyancıların takibi için Gelibolu’dan Aydın’a kuvvetler
         haziresine defnedilmiştir. Asaf Gökbel-Hikmet Şölen,  atanma hükmü için B.O.A MD 140/1378. sevk etmek gereğini duymuştur.” Ülker, “XVIII. Yüz-
         Aydın İli Tarihi, s. 197. Ayrıca bkz. Sicill-i Osmanî, c.  149- Geniş bilgi için bkz; Necmi Ülker; “XVIII. Yüz- yılda Bir Ağanın İsyanı...”, s. 648-650; Şem’dânîzâde
         1., s. 11.          yılda Batı Anadolu’da Bir Ağanın İsyanı: Sarıbeyoğlu  eserinde Sarıbeyoğlu’nun yakalanması ve katli hakkında
         135-Sicill-i Osmani, c.1., s. 81-82. Mustafa”, Beşinci Milletlerarası Türkoloji Kongresi,  şu bilgileri vermektedir: “...ve Aydın’da iki seneden beri
         136-Fazıl Işıközü, “Başbakanlık Arşivinde Yeni Bu- İstanbul, 23-28 Eylül 1985, Tebliğler, III, Türk Tarihi,  peydâ olan Sarı-Bey Oğlu, çünki geçen sene Honas nâm
         lunmuş Olan ve Sadreddinizâde Telhisî Mustafa Efendi  İstanbul 1989, s. 635- 652; Aynı yazar; “Sarıbeyoğ- mahalde Ahmed Paşa ile Kazıkcı Hüseyin Paşa’yı bozub
         Tarafından Tutulduğu Anlaşılan H. 1123 (1711) -1148  lu’nun İzmir’e Yürüyüşü ve Avrupalı Tüccarlar”, Tarih  orduyu zabt etmekle, kat kat kuvvet bulmuşdu. Lâkin bu
         (1735) Yıllarına ait Bir Ceride (Jurnal) ve Eklentisi” VII.  İncelemeleri Dergisi, IV, İzmir 1988, s. 43-50; ve yine  defa üzerine Hamavîzâde Ahmed Paşa Serasker tayin
         Türk Tarih Kongresi, Ankara, 25-29 Eylül 1970, kong- Aynı yazarın, “Sarıbeyolu Mustafa ve Faaliyetleri 1735- olunub vardıkda, şakîy-i merkûm münhezîmen firar et-
         reye sunulan bildiriler, c. II, s. 533. 1739” , İstanbul dikde, Alaşehürlü Ömer Ağa erişüb, başın kesüb Devle-
         137- Vefâyât-ı Selâtin ve Meşahir-i Ricâl, Hazırlayan:  Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Mezuni- te irsal eyledi. Böyle vakitde zuhur eden eşkiyâ küffardan
         Fahri Çetin Derin, İstanbul 1978, s.24. yet Tezi, İstanbul 1964. ber-terdir.” a.g.e., s. 89. Şehlâ Ahmed Paşa için ayrıca
         138- Cahit Telci, “Aydın Muhassılı Abdullah Paşave  150- Uluçay; 18. ve 19. Yüzyıllarda Saruhan’da… s.  bkz. Sicill-i Osmanî, c. VI, s. 1737.
         1148 (1735) Senesinde Zabtedilen Muhallefâtı”,  277. Ülker, “XVIII. Yüzyılda Bir Ağanın İsyanı...”,  156- Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmanî, c. 1., s. 220.
         s. 199-219.          s. 648.           157- Şemdanizâde Şehlâ Ahmed Paşa hakkında ise şu
         139- BOA. A. NŞT. 1255, s. 9; A.RSK, 1568, s.  151- Polat Ahmed Paşa’nın ölümünden sonra emlâkin- bilgileri vermektedir: “...ve Aydın’da peydâ olan Sa-
         15’den naklen Orhan Kılıç, 18. Yüzyılın İlk Yarısında  den Saruhan Livâsında bulunan Paşalar Çiftliği’nin Çelik  rı-Bey Oğlu’nun şekâveti müzdâd olup, Honaz kal’ası
         Osmanlı Devleti’nin İdarî Taksimâtı, Eyâlet ve Sancak  Mehmed Paşa’ya geçtiği anlaşılmaktadır. Bk. M.Ş.S.  nâm sa’b hısna tahasün etmiş, kahrına memur olan Yek-
         Tevcihatı. Elazığ 1997, s. 112; Çağatay Uluçay, 18. ve  198/4(b). çeşm Ahmed Paşa’nın yanında Hamavîzâde Ahmed Paşa
         19. Yüzyıllarda Saruhanda..., s. 124. 152- Uluçay, 18. ve 19. Yüzyıllarda Saruhan’da…., s.  dahi tayin olunub, Honas kal’asın muhasara ve tazyik
         140- Tarih-i Küçük Çelebizâde Asım (Zeyl-i Raşid). İs- 277, Bk. Isparta Ş. S. E.10, s. 24-25, Evâil Rebiülev- etmişler iken bir gece eşkiyâ çıkıb, Serasker ordusunu
         tanbul 1282, s. 445; Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmani,  vel 1150/Temmuz başları 1737 tarihli hüküm, MD  basmağla ordu ve paşalar ve asker perişân olmağla, eş-
         c. III, s. 376.        142/1162.          kıyâ orduyu cümle edevâtı ile zabt edüb, Sarı-Bey Oğlu
         141- Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmani, c. III, aynı say- 153- Mühimme 145/1258 ve Mühime 145/1272 ay- kuvvet buldu.” a.g.e. s. 85.
         fada.             rıca bakınız. Bu belgede aynı tarihte tüm Batı Anadolu’da  158- Sicill-i Osmanî, c. I., s. 221. Şemdanizâde ise Ah-
         142- Münir Aktepe; Patrona İsyanı 1730. Ankara  görevli memurları da belirtilmektedir. Ayrıca bakınız  med Paşa’nın İstanbul’a gelişini şöyle nakletmektedir:
         1958, s. 85.         Uluçay, 18. ve 19. Yüzyıllarda Saruhan’da…., aynı yer- “...Anadolu’nun sağ koluna yine kapıcılar kethüdası
         143- Ç.Uluçay, Padişahların Kadınları ve Kızları, Ötü- de; Sicill-i Osmanî, c. 1., s.219. pâyesi ile Süleyman Bey Sarıbey Oğlu üzerine yürüme-
         ken Yayınları, İstanbul, 2011, s: 76. 154- Şemdânîzâde, eserinde Ahmed Paşa ile ilgili şu  ğe tayin oldular. Ve Zilhicce’nin on altısında /27 Mart
         144- Osm. Arş. Evkaf Def. 111. No. 23769; Türkiye’de  satırlara yer vermektedir: “...Padişah’ın Nemçe ve Mos- 1739 Aydın’dan Ahmed Paşa Âsitâne’ye gelüb kayma-
         Vakıf Abideler ve Eski Eserler, C. I, Vakıflar Genel Mü- kov’a iki kola birden seferi olduğu cibilletinde habâset  kam oldu.” a.g.e., s. 87.
         dürlüğü Yay., Ankara, 1983C:I S:660. merkûz olan Aydın mütegallibelerinden Sarı-Bey Oğlu  159- Ülker, “XVIII. Yüzyılda Bir Ağanın İsyanı...”, s.
         145- Ayvansarayî, Vefeyât, Haz, F.Derin S:24 nâm şakî fırsat addedüp tuğyan etmekle, mîr-i âhûr-ı ev- 650-651.
         146- M.Ş.S. 185, s.100/1.   vel Ahmed Ağa’ya üç tuğ ile Aydın Muhassıllığı verilüb,  160- Ülker aynı yerde.
         147- Ber veçh-i Mâlikâne: Devlete ait bir mukataanın  Sarı-Bey Oğlu’nun idamı sipariş olundu.” Şem’danîzâde  161- Uluçay; 18. ve 19. Yüzyıllarda Saruhan’da…., aynı
         yıllığının müzayede ile ve belli bir bedel karşılığı olarak  Fındıklılı Süleyman Efendi Tarihi, Müri’t-Tevârih c. I, yerde.. Sicill-i Osmânî, c. 1., s.152.
         ölünceye kadar bir mültezime verilmesi. Bu sistem,  Hazırlayan: Münir Aktepe, İstanbul Üniversitesi Edebi- 162- Tarih-i Sâmî ve Şâkir ve Subhî, Hazırlayan: Mesut
         savaşlar sürerken paraya hissedilen şiddetli ihtiyaç do- yat Fakültesi Yayını, İstanbul 1978, s. 79. Aydıner, s.s. 751-752. Mehmed Paşa hakkında ayrıca
         layısıyla Defterdar Köse Halil Efendi zamanında 1695  155- Necmi Ülker bu konuda şunları kaydetmektedir:  bkz. Sicill-i Osmanî, c. IV., s. 1033-1034.
         yılında uygulamaya konulmuştur. Eğer mültezim ölürse  “Sarıbeyoğlu meselesinin halledilmesinde başarı göste- 163- Uluçay; 18. ve 19. Yüzyıllarda Saruhan’da….;
         akit sona erer ve yeniden müzayede yapılırdı. Bu sırada  remeyen Ahmed Paşa “başbuğluk” görevinden alınarak  s. 278.
         ölenin oğlu müzayedeye katılır ve en çok artıran kadar  Sakız adasına sürülmüş ve malları da Devletçe elinden  164- Cemal Toksoy, “Mehmed Paşa (Yeğen)” (1999)
         fiyat verirse mukataa ona verilirdi. Sertoğlu, a.g.e. s. 48.  alınmıştı. Bunun üzerine 29 Aralık 1738 tarihinde baş- Yaşamları ve Yapıtlarıyla Osmanlılar Ansiklopedisi, İs-
         Mîrî mukataaların mâlikâne olarak verilmesi sırasında  buğluk görevine bu defa rikab-ı hümâyun kaymakamı  tanbul:Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık
         Devlete peşin para ödenirdi. Doğal olarak Devlete bu  Ahmed Paşa’nın tayin edildiğini görüyoruz. A.Ş. C.2 s.173-174
         miktarda parayı ancak “âyan-ı vilâyet ve ricâl-i devlet”ten  ... O dönemde İzmir Fransız konsolosu bulunan Gas- 165- Şem’danîzade Yeğen Mehmed Paşa’nın Aydın
         zengin olanlar ödeyebilirlerdi. Açık artırmaya çıkarılan  pard de Peleran’ın (1731-1747) kanaatine göre Aydın  Vâliliğine getirilmesini şöyle anlatmaktadır: “....altı sene
         toprağın kendisi değil mirî mukataadan toplanacak ver- Muhassıllığına tayin edilen Şehla lakaplı mukaddem mühürden münfasıl olan Yeğen Mehmed
         gidir. Fakat mâlikânelere sahip olanların halktan haksız  Ahmed Paşa, Sarıbeyoğlu’na karşı girişeceği mücadele- Paşa ba’del-azl Bosna ve Aydın Valisi olmuşdu. Şimdi
         bir şekilde fazladan vergi toplayabilecekleri, bunun için sinde başarılı olursa Anadolu’daki bütün karışıklıkların  (1744) Kars cânibi Seraskeri nasb olunmağla Eyalet-i
         baskı yapacakları kanunsuz vergilerle zenginleşerek  sona ereceği; fakat kendisinden öncekiler gibi başarısız  Kütahya verildi.”a.g.e., s.113
         hânedanlar haline gelecekleri konusu bu sistemin en  olursa eldeki her şeyin tamamen kaybedileceği korkusu  166- Tarih-i Sâmî ve Şâkir ve Subhî, Dersaadet, 1198
         büyük zaafiyetini oluşturmuştur. Yani, mâlikâne sistemi  yaygındı. (TBMM Nüshası), varak 17a.; TBMM nüshası İzzî Tari-
         Devlet’in zararına bir usuldü. Malikâne sahipleri, fiyat  ....Sarıbeyoğlu, hakkında katil fetvası çıkarılmasına rağ- hinin 9 nolu varaktan 34.ncü varak nolu sayfalarına kadar
         artışlarını vergilere yansıtırlarken Devlet’in bu şahıslar- men faaliyetlerine hız verdi. Kervan yolları üzerinde bir  içermektedir. Ciltleme esnasında yapıldığı düşünülen bu
         dan ölünceye kadar aynı vergiyi almak zorunda kalması  ticaret şehri olan Alaşehir’i on beş gün karışıklık sebebiyle kullanmış olduğumuz kaynakta Sâmi
         büyük bir haksız servet birikimine ve Devlet dışı güçlerin  süreyle kuşattı. Bunun üzerine Alaşehir’e yardım için  ve Şâkir ve Subhî yazmaktaysa da aslında bu kısım İzzî
         egemen oldukları sıkıntılı bir düzene yol açmıştır. Yücel İzmir’den asker toplandı. Merkezî hükûmet Kocaeli,  tarihine ait olmalıdır. Çünkü İzzî tarihi Sâmi ve Şâkir ve
         Özkaya, Osmanlı İmparatorluğu’nda Âyanlık, Türk Ta- Hüdavendigâr Sancaklarından ve Bursa şehrinden kısa  Subhî tarihi ile aynı yıllarda aynı matbaada basılmış ve
         rih Kurumu Yayınları, Ankara 1994, s. 108. Malikâne  bir zamanda kuvvet toplanmasını emretti. Ancak kış  ciltlenmiştir. Ciltlenme sırasında iki tarihin varakları
         olarak satılan gelir kaynakları bütçede maktuat ve muka- bastırdığı için derbendler ve geçitler tutulmakla yetinildi.  birbirine karışmış olmalıdır. Bkz. ve krş. Tarih-i Sâmî
         taat genel başlığı altında toplanan gelirlerdi. Bunlar, ava- Kış mevsimi olmasına rağmen 1739 yılının Şubat ayında  ve Şâkir ve Subhî, Hazırlayan: Mesut Aydıner, s. CXXX.
         rız ve nüzûl bedelleri ile gayri müslimlerden alınan cizye  Sarıbeyoğlu’nun kuvvetleriyle birlikte kışlağa çekildiği  Uluçay; 18. ve 19. Yüzyıllarda Saruhan’da…; s. 278
         hariç( daha sonra cizye de mâlikânelere dahil edilmiş  Honaz Kalesi’ne doğru harekete geçildi. 30 Şubat 1739 167- Tarih-i Sâmî ve Şâkir ve Subhî, Dersaadet, 1198
         olmalıdır. Çünkü Aydın Muhassıllığı muhasebe defterle- tarihinde Ahmed Paşa’nın emrindeki hükûmet kuvvet- (TBMM Nüshası), varak 19 ve 19a.
         rinde cizye-i Kıptiyân adıyla anılan ve Mukataaya verilmiş lerinin üzerine geldiğini öğrenen Sarıbeyoğlu Honaz’ı  168- Tarih-i Sâmî ve Şâkir ve Subhî, Dersaadet, 1198
                               143
   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150