Page 144 - Defterdar Dijital
P. 144

Osmanlı Devlet Teşkilatı’nın Kadim Bir Kurumu


            İstanbul, 1963, XXIII/1-2, s. 142.s.263 İstanbul’a gelene kadarki ihtiyaçlarının ve kendilerine  at olundukda maktûl-ı mezbûr Şam-ı şerife gitmezden
            ....Diğer yandan “mukataa-i merkum mâl-ı mîrîsi beher  binek hayvanlarının sağlanması hakkında Güzelhisar’dan  mukaddem medine-i mezburda nâibü’ş-şer‘ seyyid İs-
            sene hazine-i âmireye ve kalemiyeleri mahallerine müte- İstanbul’a kadarki yerlerin seyfiye ve ilmiye mensupları- mail Efendi zamanında vakfiyesini tahrir ve imza etdirüb
            vellisi yediyle teslim olunmak şartıyla zuhur eden ribhi,  na hitaben bir hüküm yazılmıştı. Evahir Cemaziyelevvel sicill-i mahfuza kayd ettirdikten sonra vakfiyesini Şam-ı
            düstur-ı ekrem vezîr-i âzâm el hac Ahmed Paşa hazret- 1195/1781 yılı Mayıs ortalarında Aydın Muhassıllığı  şerife maan götürdüğün haber verdiklerin ve bâ yed tayin
            lerinin İstanbul’da Avrat Pazarı’nda vâki Hubyar mahal- tevcih olunan Abdi Paşa’nın henüz Livâya dahil olmadan,  eylediği vezaifinin yevmiyesi üç yüz on dört akçe olub
            lesinde müceddeden kendi mallarından bina olunacak  sahip olduğu kalabalık kapı halkından duyulan şikayet- lâkin medrese-i mezkûra muttasıl han ve hamamdan
            mekteb-i şerifin ve Ebul feth sultan Mehmed Han haz- ler, sancak kazalarındaki kadı ve zabitlerce İstanbul’a  maadası tarafı mîrîden füruht ve medrese ve dershane
            retlerinin kapucubaşısı Kasap İlyas nâm-ı sâhibü’l hayrın bildirilmekteydi. B.O.A Cevdet Dahiliye 4585. muattal olunmamak içün sair evkafa kıyas ile defter
            câmi-i şerifi abdesthanesine icra olunacak mai lezizin  116- M.Ş.S. 167/II, s.70,71. olunduğu üzere mürtezikasına kadr-i kifaye yevmiye
            vakfı içün hademesine ve Hubyar mescid-i şerifinin  117- M.Ş.S. 167/II, s.71-b. yüz elli beş akça vazife tahmin ve sicill-i mahfuzdan ihrac
            minber ve hademesi ve mesarif-i sairesine sarf olunmak  118- Bu miktar tenzil miktarının gelir ve teslim farkın- olunan suret-i vakfiyesi irsal olunmağla vakfa kayd ve te-
            için müceddeden kayıd ve tahsis olundu.” Fî evâsıt-ı Zil- dan çıkarılmasıyla elde edilmiştir. cviz buyuruluyor ise han ve hamam mürtezika vazifesine
            hicce 115. Bu kayıt örneği Sadrazam Hubyarlı Ahmed  119- B.O.A A.E.SMST.II, 10/945. ve tamirata kifayet eder minval-i meşruh üzere istihsan
            Paşa’nın 355000 akçe geliri olan Menemen Memlehâsı  120- Asaf Gökbel-Hikmet Şölen, a.g.e., s. 131; Çağatay  buyurulduğu hâlde müceddeden Anadolu muhasebesi-
            Vakfı’na aittir. (VGM Vakıflar Genel Müd. T. 1153, No:  Uluçay, XVII. Asırda Saruhan’da...., s. 484 ne kayd ve suret- i defter ve han ve hamamdan maadası
            1602, s.1 - Yeni 1988-117/118) Bu memlehânın ge- 121- Sicill-i Osmanî, c. IV, s. 1231. füruht olunmak içün emr-ü şerif ihsan buyurulmak
            liri 937/1531 tarihinde 433 334 akçedir. 983/1575  122-Çağatay Uluçay, XVII. Asırda Saruhan’da....,  ricasına Aydın Muhassılı Elhâc Ahmed Ağa ve Mübaşir
            tarihinde ise 355000 akçeye gerilemiştir. (BA TD 165,  s. 484 Kapucubaşı İbrahim Ağa ve Güzelhisar Nâibi arz eder-
            s. 102, TK, KKA, TD 115, s. 88a.) Cevat Bakkal; Me- 123- M. Çağatay Uluçay - Necdet Sözer, “Aydınlı Osma- ler. Zikr olunan vakfiyenin yüz yirmi senesine aynıyle
            nemen Kazası XVXVIII: Yüzyıllar. Doktora Tezi, Ege  noğlu Nasuh Paşa”, Tedrisat Mecmuası c. 3, sa: 28, Ma- Anadolu muhasebesine bâ fermân-ı âli kayd ve sureti
            Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim  yıs 1954, s. 362-368. Nasuh Paşa hakkında iki destan  verildiği ihrâc olunmuşdur. Manzur-ı âlileri ve mâlûm-ı
            Dalı, Danışman; Prof. Dr.Tuncer Baykara, İzmir, 1994  yazıldığı Kemal Özkaynak tarafından ifade edilmektedir.  Devletleri buyuruldukda hâlen tahmin ve ber minval
            s. 261-264 Menemen Hassı 1620’li yıllarda cizye mu- Özkaynak’a göre bu destanlardan biri saz şairi Ali adlı bir  eyledikleri vezayif içün han ve hamam vakfolmak üzere
            hasebesinin denetimindeydi. 1748 yılına gelindiğinde  yeniçerinindir. Yeniçeri Ali uzun müddet Nasuh Paşa ile  tayin ve maadasının füruhtu fermân-ı âli buyurulur ise
            Haremeyn muhasebesinin elindeki oldukça haslar birlikte bulunmuştur. Destanın sonunda 1126/1714  Anadolu muhasebesinde olan atîk kaydı mahalli terkin ve
            azalmıştı. Haremeyn’e bağlı kalan mukataalardan biri de  tarihi Paşa’nın ölüm tarihi olarak gösterilmiştir. Diğer müceddeden kayd ve irad-ı vezayif ile suret-i ve maada-
            Menemen idi. Baki Çakır, Osmanlı Mukataa Sistemi…, destan ise tarihsizdir. Kemal Özkaynak, “Nasuh Paşa  sının füruhtu için emr-i şerif tahriri bâbında bilfiil baş
            s. 95.            Destanı”, Kültür, Yıl:1, sayı: 3, 15 Haziran 1941, s.3-4. defterdâr olan Osman Efendi i’lâm etmekle telhisi muce-
            99-Toplam 7864404 akçe olmalıdır. 124- M.Ş.S. 166/s.170 Belge No:2. bince atîk kayd terkin ve müceddeden kayıt ve suret ve-
            100-MD 108/97.        125-M. Çağatay Uluçay, 18. ve 19. Yüzyıllarda Saru- rile deyû fermân-ı âli sadır olmağın vech-i meşruh üzere
            101-1 guruş = 120 akçedir.  han’da Eşkıyalık ve Halk Hareketleri. İstanbul, 1955,  bâ fermân-ı âli mahalline kayd ve emr-i şerif verilmişdir.
            102- B.O.A A.E.SMST.II, 16/1513. s. 274. Aydınlı olan Nasuh Paşa Asaf Tahrîren fî 15 Cemâziyelâhir 1126/28 Haziran 1714”
            103- Asaf Gökbel-Hikmet Şölen, Aydın İli Tarihi,  Gökbel’in belirttiğine göre 1111/1699-1700 yılında  128-Asaf Gökbel- Hikmet Şölen, Aydın İli Tarihi, s.
            s. 131.           Aydın Muhassılı olmuştur. Asaf Gökbel- Hikmet Şölen;  131. Sicill-i Osmanî, c. III, s. 770.
            104- Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmanî, , c. 1. s. 288. a.g.e.; s. 131. Nasuh Paşa Şam’a Vali olunca burada hac  129-Asaf Gökbel- Hikmet Şölen, Aydın İli Tarihi,
            105- Asaf Gökbel-Hikmet Şölen, Aydın İli Tarihi,  yolunu tehdit eden Bedevî eşkıya üzerine yürümüş ve  s. 131, 132. Yazarlara göre, Aydın Vakıflar idaresindeki
            s. 131.           yolun güvenliğini sağlamıştır. Hizmeti sayesinde Devlet  1126/1714 tarihli bir ferman görevde kaldığı
            106-B.O.A MD 103/ 332. Evâsıt-ı Zilhicce 1105/ tarafından takdir görmüşse de bir süre sonra gücünü iyi- yılı gösteren edilen son belgedir.
            Ağustos başları 1694, B.O.A MD 103/357. Evasıt-ı  ce artırdığına inanmış, Şam Valiliği’ne ek olarak komşu  130-Sicill-i Osmanî, c. 1, s. 221.
            Cemaziyelahır 1105/Şubat ortaları 1694. Eyaletlerin de Valiliklerini saraydan talep etmiştir. Bâbı 131-Sicill-i Osmânî; c.1., s.81.
            107-Mehmed Süreyya; Sicill-i Osmanî, c. I., s. 216. Âlî bu taleplerden kuşkulanınca Paşa’nın durdurulması  132-Uluçay, 18. ve 19. Yüzyıllarda Saruhan’da…;
            108-B.O.A D.BŞM.ANM.1.d 17274 s.2. Ayrıca 25  için tedbir almıştır. Nasuh Paşa’nın Şam’da kurduğu  s. 274-275.
            Rebiülevvel 1103/16 Aralık 1691 Alâiye mutasarrıfı  derebeylik ile halktan yoğun şikayetler yükselmeye baş- 133-BOA, KK. Mükerrer 523 sayılı Defter, s. 24’ten
            Şemsi Paşa Zâde Abdülbâki Paşa’nın Aydın ve Saruhan  layınca Sultan III. Ahmed, Halep Valisi Topal Yusuf Paşa  aktaran, Fehameddin Başar, Osmanlı Eyâlet Tevcihatı
            sancaklarına muhassıl tayin edildiği, Çağatay Uluçay ta- ile Çerkez Mehmed Paşa’yı on bin kişilik bir kuvvetle  (1717-1730), TTK, Ankara 1997, s. 75. BOA, KK.
            rafından da ifade edilmektedir.  Şam’a göndermiştir. Nasuh Paşa İstanbul’dan gönderi- Mükerrer 523 sayılı Defter s. 133’de “1135 tarihinde
            109-B.O.A MD 102/ 844, MD 102 / 845, MD 103/  len emirle harekete geçen hükûmet kuvvetlerine muka- Aydın alaybeyisi olan Mehmed veMustafa adlı kimseleri,
            691, MD 104/ 276, MD 104/954, MD 104/1000,  vemet edememiş ve kaçarken attan düşerek ölmüştür. Aydın Muhassılı Abdullah Paşa, Alaşehir Kadısı ve Birgi
            MD 104/ 1208, MD 106/3.   Yukarıda bahsedilen destanlar. Nasuh Paşa’nın hükûmet  naibi’nin arz göndererek şikâyet etikleri anlaşılmaktadır.
            110-B.O.A Cevdet Maliye, 6275. kuvvetleriyle karşılaşmasını anlatmaktadır. Özkaynak,  “ Bundan akdem alaybeyi olan Mehmed ve Mustafa zu-
            111- İsmail Paşa ile ilgili daha geniş bilgi için bkz. Tanju  a.g.m., s.3-4. Yine Başbakanlık Osmanlı Arşivi’nde  emâ ve erbâbı tîmarın hisselerin hilâf-ı inha birer tarikle
            Demir-Bülent Çelik, “XVII. Yüzyıl Sonlarında Aydın’da  bulduğumuz bir belge’de 7 Cemaziyelevvel 1125/1  etbâ’larına arz ve gadr eyledüklerinden gayri zeamet
            Bir Osmanlı Bürokratı: Defterdâr İsmâil Paşa (Kirli)”,  Haziran 1713 tarihinde Aydın ve Menteşe sancaklarının  ve tîmarları muhtell ü müşevveş ve kadîmî nizamlarına
            Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Ta- zam olunarak Şam Valisi ve Emirü’l-hac Nasuh Paşa’ya  halel virüb bunun emsâli fesadlarının nihayeti olmayub,
            rih Araştırmaları Dergisi, c. XXVI, s. 43. tavcih olunduğunu öğreniyoruz. B.O.A Cevdet Dahiliye  mezburlardan tekrar emniyetleri yoğ iken mezbûr Mus-
            112- B.O.A D.BŞM.ANM.1.d 17274 s. 15-16. 1394.      tafa tekrar alaybeyi olub mukaddema arz olanlara gadr
            113- Asaf Gökbel-Hikmet Şölen, a.g.e., s. 131.  126-Sicill-i Osmanî, c. IV., s. 1231. Bu bilgiler başka  sevdasında ooduğun, Livâ-i mezburun zuemâ ve erbâb-ı
            Asaf Gökbel ve Hikmet Şölen’e göre İsmail Paşa  bir kaynakla da örtüşmektedir. Aydın Muhassıllığı’n- tîmarı mazhar edüb muhassılı Abdullah Paşa ile Alaşehir
            Aydın’da ölmüştür. Ancak bu bilgi yanlıştır. Çünkü  dan Şam Beylerbeyliği’ne atanan Nasuh Paşa Şam’da  Kadısı ve Birgi Nâibi arz etmeleriyle ref’inde sâbıkan
            M.Ş.S.166/143(a)’daki bilgilere göre İsmail Paşa Ay- bulunduğu sırada Aydın’da bulunan akrabalarına birer  liva-i mezbur alaybeyisi olan dârende Hasan zîde kad-
            dın’da değil, teftiş için gittiği Turgutlu’da vefat etmiştir.  paşalık ve beylerbeylik verdirmiş, çağında sözü geçen bir  rûhûya tavcih olunub istihdâm hükmü verilmişdir. 11
            Sicill-i Osmanî, c. II. s. 835. Osmanlı vezirliği yapmıştır. Hüseyin Hilmi Bayındır, H.  Cemaziyelahir 1135 /18 Mart 1723” denilmektedir.
            114- Uluçay’a göre, 1108 Receb/1697 Şubat ayında  Fehmi PoyrazOğlu, Aydın Kenti. Tarihi, Coğrafyası ve  Aktaran; Fehameddin Başar, Osmanlı Eyâlet Tevcihatı.,
            İstanköy’ü muhafaza etmek şartıyla Saruhan ve Aydın  Bugünü, Aydın 1966, s. 52. s. 210-211.
            sancaklarına muhassıl olmuş ve 1110 tarihinde Tur- 127-Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivi, Defter No: 460,  134-Çağatay Uluçay; Padişahların Kadınları ve Kızları,
            gutlu’da vefat etmiştir. Bu bilgiler şer’iyye sicillerinde  s. 396. Ankara 1985, s. 76-77’de Emine Sultan’ın II. Musta-
            yaptığımız inceleme sonucunda da doğrulanmıştır. Ça- “Arz-ı bendeleri budur ki, fa’nın kızı olduğunu yazmaktadır. 3 Safer 1108 /1 Eylül
            ğatay Uluçay, XVII. Asırda Saruhan’da...., s.484, krş.  maktul Nasuh Paşa’nın Güzelhisar’da bina eylediği med- 1696 tarihinde doğmuştur. Emine Sultan ilk defa Emir-i
            M.Ş.S.166/143(a).      rese ve dersaneye vakfolmak üzere bina eylediği hamam  Hac ve Şam Valisi Hasan Paşa ile nişanlanmış, Padişah,
            115- Muhassıllarının büyük bir maiyetle gezdikleri ko- ve han ve dekâkinden bir mikdarı füruht ve bir mikdarı  o’nun görevinden hoşnut olmadığı için azlederek, nişanı
            nusunda şu örnekler verilebilir: Şaban 1160/Temmuz  füruht olunmayub ancak zikr olunan hamam ve han  da bozmuştur. Daha sonra Çorlulu Ali Paşa ile nikâh-
            1747’de sadrazamlığa getirilen Abdullah Paşa (Boynu- ağır binalar olub füruhtu müteassir olduğundan mâada  ları kıyılmış ve düğün hazırlıklarına başlanmış olmakla
            eğri)’nın ve maiyetindeki 100 nefer adamının Aydın’dan  vakfı beyne’n-nas mütevatır ve sicill-i mahfuza müraca- beraber, sultanın tahttan indirilmesi üzerine, düğün
                               142
   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149