Page 143 - Defterdar Dijital
P. 143

Defterdarlık
         s. 103-107.         58-Çağatay Uluçay, XVII. Asırda Saruhan’da...., aynı  94- Bu miktarın 11139 akçelik kısmı 237 haneden ve ve
         30-Ahmed Vâsıf Efendi, a.g.e., s. 290. yerde.      beher haneye 47 akçe olmak üzere 17 Cemaziyelevvel’e
         31- B.O.A Cevdet Maliye; 21500. 59-Çağatay Uluçay, XVII. Asırda Saruhan’da...., aynı  gelen 1107 Mart’ında, geri kalan 5527 akçesi ise 1108
         32-Mehmet Genç, İltizam maddesi Diyanet Vakfı İslâm  yerde. Martında alınmıştı.
         Ansiklopedisi, İstanbul 2000, c.22, s. 154-158. 60-B.O.A. Maliyeden Müdevver Defter (MAD)  95- Cebecilerin maaşları genellikle Hazine-i Âmire’den
         33-Pakalın, Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri….; c.  2531/2. ödenmekle beraber bazı kalelerin yalnız bir senelik
         II, s. 569-570.       61-Çağatay Uluçay, XVII. Asırda Saruhan’da...., s.476 mevâcibleri kalenin bulunduğu bölgenin halkının geliri,
         34-B.O.A Cevdet Maliye, 11651. 62-Çağatay Uluçay, XVII. Asırda Saruhan’da...., s.476 hasları, bedeliye ve avârız mallarından da ödenirdi. Yase-
         35-Vakanüvis Ahmed Lütfi Efendi Tarihi, Yayınlayan:  63-Çağatay Uluçay, XVII. Asırda Saruhan’da...., aynı  min Kılıçarslan, “Cebeci Ocağı”, Belgelerle Türk Tarihi
         Prof. Dr. M.Münir Aktepe, İstanbul Üniversitesi Edebi- yerde. Dergisi, Dün/Bugün/Yarın, sa:20, Ekim 1986, s. 44.
         yat Fakültesi c. 7, s. 35.  64-Çağatay Uluçay, XVII. Asırda Saruhan’da...., s.477. (s.43-53)
         36-Çalışmamız âyân ailelerinin Aydın’da etkili olduğu  65-Çağatay Uluçay, XVII. Asırda Saruhan’da...., aynı  96- 1567 yılında Anadolu Defterdarı’na bağlı olarak
         1222/1807 yılına, yani Cihanzade Hüseyin Bey dö- yerde. görev yapan üçüncü mukataacı (mukataacı-i sâlis) muh-
         neminin sonuna kadar gelmektedir. Bu sebeple Aydın  66-Çağatay Uluçay, XVII. Asırda Saruhan’da...., s.478. temelen Kefe mukataacısı idi. Çünkü bu mukataacının
         muhassıl ve Valilerinin listesini ancak buraya kadar doğ- 67-Çağatay Uluçay, XVII. Asırda Saruhan’da...., s.478. denetimindeki mukataaların coğrafî alanı: Kefe Muka-
         rulayabildik. Bundan sonraki liste için ayrı bir ayrıntılı bir  68-B.O.A MD 89 /38. taası Kalemi’ne bağlı, Kırım, (Kefe), Manisa ve çevresi
         arşiv çalışmasına ihtiyaç vardır. 69-Çağatay Uluçay, XVII. Asırda Saruhan’da...., s.479 (Saruhan), Aydın, Uşak ve Rodos, İstanköy ve çevresin-
         37-Çağatay Uluçay, XVII. Asırda Saruhan’da Eşkıyâlık  70-Çağatay Uluçay, XVII. Asırda Saruhan’da...., s.479 deki adalardaki mukataaları kapsamakta olup bunlara
         … s. 473. Uluçay, hicri tarihleri miladî olarak belirtirken  71-B.O.A MD 90/69. ilaveten Erzurum, Sivas, Trabzon, Bolu, Karaman ve
         bazı hesap hataları yapmıştır. Bu nedenle hicrî ve milâdî  72-Çağatay Uluçay, XVII. Asırda Saruhan’da...., s.479 Karesi bölgelerine genişlemekteydi. XVII. yüzyıl orta-
         tarihler arasında bazen üç gün bazen de bir yıllık hatalar  73-Çağatay Uluçay, XVII. Asırda Saruhan’da...., s.479 larında %3 oranında mukataa geliri denetlemekte olan
         görülmektedir. Biz dipnotlarda bazı hataları düzeltmeye  74-Çağatay Uluçay, XVII. Asırda Saruhan’da...., s.479 bu büronun gelirlerinin, yüzyılın ikinci yarısında önemli
         çalıştık ancak gerek Uluçay’ın gerekse Asaf Gökbel-Hik- 75- Rebiülevvel 1061/Mart 1651 tarihinde Aydın,  bir azalma, yüzyıl sonlarında ise artış trendine girdiği ve
         met Şölen’in eserlerinde bu tarz hatalar olduğu göz  Saruhan ve tevabihi sancaklarında Muhassıl-ı Emvâldir.  1699’daki hesap düzeltmesinden sonra istikrarlı bir se-
         önünde tutulmalıdır.     M.Ş.S. 102/s.270 (d) Çağatay Uluçay, yir izlediği görülmekteydi. Baki Çakır, Osmanlı Mukataa
         38-Asaf Gökbel-Hikmet Şölen; Aydın İli Tarihi, Aydın  XVII. Asırda Saruhan’da...., s.480 Sistemi…s.110.
         1936, s.159.         76-Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmanî, c. IV, s. 1210. 97- 2 Ramazan 1070 tarihli bir ber’ata göre Saruhan,
         39-Mustafa Akdağ, Celâlî İsyanları (1550-1603). Anka- 77-M.Ş.S., 103/07. 11 Cemaziyelevvel 1062/ 20 Ni- Aydın, Menteşe ve Sığla sancaklarındaki tahmis-i kahve
         ra Üniversitesi Basımevi Ankara 1963, s.217. san 1652 Aydın ve Saruhan ve tevabihu Sancaklarında  ve resm-i duhan iltizam sistemi dışındaydı. Damga hiz-
         40- Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmanî, Tarih Vakfı Yurt  Muhassıl-ı Emvâldir. meti ise ancak Tire, Yenişehir ve Çine kazalarında olup
         Yayınları, İstanbul 1996, c.III, s. 1030. 78-Şer’iyye sicillerinde kendisinden “Sâbıkan Maraş  senelik iltizamı 130660 akçeye verilmekteydi. Fakat,
         41-Çağatay Uluçay, XVII. Asırda Saruhan’da...., aynı  Beylerbeyisi olub 1063 senesinde Livâ-i Menteşe(?)  başka kasabalarda damga olmayıp, diğerlerinde harç
         yerde.            maa mukataat Livâ-i Saruhan ve Aydın mahsulü cem’ine  olunmak üzere yıllığı 10000 kâmil guruşa mukataaya
         42- Çağatay Uluçay, XVII. Asırda Saruhan’da...., s. 474. memur olan Mustafa dâme ikbalehû...” ifadesiyle bahse- bağlanıp Kefe mukataa defterlerine kaydolunmuştu. Söz
         43-Asaf Gökbel-Hikmet Şölen, a.g.e, s. 151. dilmektedir. M.Ş.S. 110/283c. Çağatay Uluçay, XVII.  konusu sancaklardaki tahmis kahveden İstanbul’daki
         44-Asaf Gökbel-Hikmet Şölen, a.g.e aynı yerde. Asırda Saruhan’da...., s.480 gibi kahvenin her vukiyyesinden üçer akçe resim alınıp
         45-Nasuh Paşa Diyarbekir Valisi iken Sadrazam kuyu- 79-Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmanî, Tarih Vakfı Yurt  ve satılana duhandan da her vukiyyesinden ikişer akçe
         cu Murad Paşa’nın ölümü üzerine 22 Ağustos 1020- Yayınları, İstanbul 1996, c. IV, s. 1210. resim alınıp ve bu dört Sancakta işlenen elvan alaca ve
         1611 tarihinde Sadrazam olmuştur. Padişah I. Ahmed  80-Ömer Faruk Yılmaz, Osmanlı Fıkraları, Osmanlı Ya- beyaz bogasının her on zıraından ikişer akçe ile astarlık
         1023/1614’de Nasuh Paşa’yı bostancılara kendi kona- yınevi, İstanbul 2000, s. 39. olarak kullanılan dülbent bezinin her on zıraından ikişer
         ğında boğdurtmuştur. Hammer, c. 8, s. 136, 153, 156. 81-Çağatay Uluçay, XVII. Asırda Saruhan’da...., s. 481.  akçe mîri için resm-i damga alınması kararlaştırılmış ve
         46-Hasan Bey-Zâde Ahmed Paşa, Hasan Bey-Zâde Ta- Uluçay, Manisalı Hasan Ağa -Zade Mustafa’yı muhassıl  bu mukataa 1070 Şevvali gurresinden bir sene tamamı-
         rihi Metin ve İndeks c.III ( 1003-1045/ 1595-1635),  olarak zikretmekteyse de Ağa unvanlı şahısların muhas- na dek 10000 kâmil guruşa ber veçh-i emanet İbrahim’e
         Hazırlayan: Şevki Nezihi Aykut, TTK Yayınları, Ankara  sıllığa getirilmeleri genellikle veKaleten olmaktadır. Mu- verilmişti. Aktaran, M.Çağatay Uluçay, XVII inci Yüzyıl-
         2004, s. 869-870.      hassıllğa atanacak bir paşanın bulunmadığı veya başka bir  da Manisa’da Ziraat, Ticaret ve Esnaf Teşkilâtı, İstanbul,
         47-Naima Tarihi, c. 1., s. 434-435; Hammer, Büyük  görevle bölgeden uzaklaşmak zorunda kaldığı durumlar- 1942, s.154, 155. Vesika No: 46. Söz konusu sancak-
         Osmanlı Tarihi, Üçdal Neşriyat İstanbul 1997.c.4, s.  da bazen İstanbul’dan gönderilen, bazen de yöre eşraf  lardaki mukataanın Receb 1087 tarihine gelindiğinde
         395-396.           veya âyânından bir kimsenin muhassıllığa veKalet ettiği bölündüğünü görmekteyiz. Bu tarihte sadece Saruhans
         48-B.O.A. ADVNS Mühimme Defteri (MD)76/90. görülmektedir. Ayrıca bkz. M.Ş.S.102/292-c tahmis kahve, resm-i duhan, damga ve kirpas mukataası
         49-Naima Tarihi, c. II., s. 5; Hammer, c.4, s. 411.  82-Çağatay Uluçay, XVII. Asırda Saruhan’da...., s.481.  uhdesinde olan İzmirî Muhlis Hasan Çavuş, bu mukata-
         1015/1606-1607 yılında ulufeciyân-ı Yemin Ağası  Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmanî, c.V., s. 1712. ayı nefs-i Manisa, Akhisar, Turgutlu ve Nif kazalarındaki
         olan Gedizli Ali Ağa ve katip Tavil Mustafa Efendi’nin  83-Çağatay Uluçay, XVII. Asırda Saruhan’da....,s. 102 tahmis kahve, resm-i duhan ve tamga-i kirpas mukataası
         muhasılü’l-Emvâl ünvanıyla Aydın ve Menteşe sancak- 84-M.Ş.S. 110/303, 110/363, 110/368, 110/368b,  olarak Manisalı Ahmed Ağa’ya altı aylığına 2800 guruşa
         larına atandığını görüyoruz. Topçular Kâtibi Abdülkâdir  110/370, 110/371, 110/372, 110/383... deruhde ve iltizam etmişti. Aktaran, M.Çağatay Uluçay,
         (Kadrî) Efendi Tarihi Metin ve Tahlil, Yayına Hazırlayan:  85-Çağatay Uluçay, XVII. Asırda Saruhan’da...., s.483 XVII inci Yüzyılda Manisa’da Ziraat, Ticaret ve…., s.
         Doç. Dr. Ziya Yılmazer, TTK, Ankara 2003, c.1, s.  86-B.O.A MD 98/738 161 Vesika no: 55.
         473. Bu atamalar muhtemelen Yusuf Paşa’nın Celâliler  87-Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmanî, c. 1, s. 206, Çağa- 98- Günümüzde Çamaltı tuzlası, Osmanlı döneminde
         safına geçişinden sonra olmalıdır. tay Uluçay, XVII. Asırda Saruhan’da...., s.483 de Saruhan Memlehâsı ve Tuzla-i Melemen şeklinde
         50-Çağatay Uluçay, XVII. Asırda Saruhan’da...., s.474. 88-“Ol mahalde hilaf-ı Şer’ katl-i nufus eyleduğu isbat  anılan bu tuzla, Gediz nehri’nin İzmir körfezi’ne ulaştığı
         51-Hasan Bey-Zâde Ahmed Paşa, Hasan Bey-zâde Tari- olunmağla, muktezay-ı Şer’ uzere Paşa-yı muma-ileyh  deltanın kuzeyinde bulunup, oldukça eski bir geçmişe
         hi, c. III, s. 877-878.   kısasen katl olundu.” Defterdar Sarı Mehmed Paşa Züb- sahipti. Saruhanoğulları tarafından kullanıldığı gibi
         52-Mustafa Nuri Paşa, Netâyicü’l Vukûât. Yayına Ha- de-i Vekaiyât, Hazırlayan: Abdülkâdir Özcan, Ankara,  Osmanlılar zamanında da işletilmekteydi. Menemen
         zırlayan: Neşet Çağatay, TTK, Ankara 1992, c.II, s. 30;  1995, s.392. Kazası’nda bulunan ve mukataa yoluyla idâre edilen bu
         Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmanî, c. 5, 89-B.O.A MD 98/515. tuzla 884/1479’da üç yıl için 1550000 akçeye Ürkü-
         s.1694, Topçular Kâtibi Abdülkâdir (Kadrî) Efendi Ta- 90-Evâil-i Muharrem 1101/Eylül sonları 1689 tarihli  den Oğlu Yunus’a verilmişti. (TSMA, E. 12310’den
         rihi. c.1, s. 553, 555, 556. hüküm, Evâsıt-ı Safer 1101/Ekim sonları 1689 tarihli  aktaran Emecen, XVI. Asırda Manisa Kazası, Ankara,
         53-Hasan Bey-Zâde Ahmed Paşa, Hasan Bey-Zâde Tari- hüküm, B.O.A MD 99 /10, B.O.A MD 99/67. 1989, s. 266) Ayrıca Evliyâ Çelebi, bu tuzladan söz
         hi, c. III, s. 879-880    91-Asaf Gökbel-Hikmet Şölen, Aydın İli Tarihi, s.131. ederken “beş yüz akçelik büyük bir mîrî emânet oldu-
         54-Çağatay Uluçay, XVII. Asırda Saruhan’da...., s.475. 92- B.O.A MD 102/ 777, B.O.A MD 103/50  ğunu ve padişah hassı olarak değerlendirildiğini belirtir.
         55-Çağatay Uluçay, XVII. Asırda Saruhan’da....,aynı  (1103/1691-1692 senesi kayıtlarıdır). B.O.A MD  (Evliyâ Çelebi, a.g.e. s. 84) Saruhan’daki yörüklerin bir
         yerde.            107/20 (1106/1694-1695 senesi kaydıdır), B.O.A  kısmı bu tuzladan, çevredeki Germiyan, Aydın, Saruhan,
         56-Çağatay Uluçay, XVII. Asırda Saruhan’da...., aynı  MD 108 / 97 (1108/1696-1697 senesi kaydıdır). Karahisar vilâyetlerine ve bu vilâyetlerin kazalarına yüz
         yerde.            93- Defterin kapağında ebrulu kâğıt üzerine hüsn-ü hat  binlerce deve yükü tuz çekerler. (Lütfi Gücer, “XV. Ve
         57-Çağatay Uluçay, XVII. Asırda Saruhan’da...., aynı  ile Abdülbâki Paşa Hazretlerinin Muhasebe Defteridir  XVI. Asırlarda Osmanlı İmparatorluğu’nda Tuz İnhisarı
         yerde.            yazılmıştır.         ve Tuzalan İşletme Nizamı” İktisat Fakültesi Mecmuası,

                               141
   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148