Page 142 - Defterdar Dijital
P. 142

Osmanlı Devlet Teşkilatı’nın Kadim Bir Kurumu
            Süleyman İzzî, Tarih-i İzzî, İstanbul 1197(1784). ları ve Yapıtlarıyla Osmanlılar Ansiklopedisi, İstanbul:  Bölümü Mezuniyet Tezi, İstanbul 1964.
            Şem’dânîzâde Fındıklılı Süleyman Efendi Târihi  Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık A.Ş. C.2 s.173-174 Ülker, Necmi; “Sarıbeyoğlu’nun İzmir’e Yürüyüşü ve
            Mür’i’t-Tevârih II. A, Yay: Münir Aktepe, İstanbul Üni- Topçular Kâtibi Abdülkâdir (Kadrî) Efendi Tarihi Metin  Avrupalı Tüccarlar”, Tarih İncelemeleri Dergisi, IV, İz-
            versitesi Edebiyat Fakültesi yayınları, İstanbul 1978. ve Tahlil, Yayına Hazırlayan: Doç. Dr. Ziya Yılmazer,  mir 1988, s. 43-50.
            Şem’dânîzâde Fındıklılı Süleyman Efendi Târihi  c.1, TTK, Ankara 2003. Ülker, Necmi; “XVIII. Yüzyılda Batı Anadolu’da Bir
            Mür’i’t-Tevârih II. B, Yay: Münir Aktepe, İstanbul Üni- Türkiye’de Vakıf Abideler ve Eski Eserler, C. I, Vakıflar  Ağanın İsyanı: Sarıbeyoğlu Mustafa”, Beşinci Milletle-
            versitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları, İstanbul 1980. Genel Müdürlüğü Yay., Ankara, 1983. rarası Türkoloji Kongresi, İstanbul, 23-28 Eylül 1985,
            Şem’dânîzâde Fındıklılı Süleyman Efendi Târihi  Uluçay, Çağatay; Padişahların Kadınları ve Kızları, Ötü- Tebliğler, III, Türk Tarihi, İstanbul 1989, ss. 635- 652.
            Mür’i’t-Tevârih III, Yay: Münir Aktepe, İstanbul Üniver- ken Yayınları, İstanbul, 2011. Vak’anüvis Subhî Mehmed Efendi, Subhî Tarihi Sâmî ve
            sitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları, İstanbul 1981. Uluçay, Çağatay; XVII. Asırda Saruhan’da Eşkıyâlık ve  Şâkir Tarihleriyle Birlikte (İnceleme ve Karşılaştırmalı
            Tarih-i Küçük Çelebizâde Asım (Zeyl-i Raşid). İstanbul  Halk hareketleri, İstanbul 1944. Metin), Hazırlayan: Mesut Aydıner, Kitabevi yay., İstan-
            1282.             Uluçay, M. Çağatay – Sözer, Necdet, “Aydınlı Osma- bul 2007, s. 252.
            Tarih-i Sâmî ve Şâkir ve Subhî, Dersaadet, 1198  noğlu Nasuh Paşa”, Tedrisat Mecmuası c. 3, sa: 28,  Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivi, Defter No: 460, s.
            (TBMM Nüshası), varak 17a.  Mayıs 1954, ss. 362-368.   396.
            Telci, Cahit; “Aydın Muhassılı Abdullah Paşa ve 1148  Uluçay, M. Çağatay; 18. ve 19. Yüzyıllarda Saruhan’da  Vefâyât-ı Selâtin ve Meşahir-i Ricâl, Hazırlayan: Fahri
            (1735) Senesinde Zabtedilen Muhallefâtı”, Tarih İnce- Eşkıyalık ve Halk Hareketleri. İstanbul, 1955. Çetin Derin, İstanbul 1978, s.24.
            lemeleri Dergisi, XV, Ege Üniversitesi Edebiyat Fakül- Uluçay, M.Çağatay; XVII inci Yüzyılda Manisa’da Ziraat,  Yasemin Kılıçarslan, “Cebeci Ocağı”, Belgelerle Türk
            tesi Yayını, Bornova, 2000, ss. 199-219. Ticaret ve Esnaf Teşkilâtı, İstanbul, 1942. Tarihi Dergisi, Dün/Bugün/Yarın, sa:20, Ekim 1986,
            Telci, Cahit; “Mali Bir Ünite Olarak Aydın Muhassıllığı”,  Uzunçarşılı, İsmail Hakkı; Osmanlı Devleti’nin Merkez  s. 44. (s.43-53)
            Tarih İncelemeleri Dergisi c. XXI, sa. 1, Temmuz 2006,  ve Bahriye Teşkilatı, Ankara 1988. Yılmaz, Ömer Faruk; Osmanlı Fıkraları, Osmanlı Yayı-
            ss.135-156.          Ülker, Necmi, “Sarıbeyolu Mustafa ve Faaliyetleri 1735- nevi, İstanbul 2000.
            Toksoy, Cemal “Mehmed Paşa (Yeğen)” (1999) Yaşam- 1739” , İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih
           DİPNOTLAR


            1-Karen Barkey, Eşkıyalar ve Devlet. Osmanlı Tarzı Dev- 14-Baki Çakır, Osmanlı Mukataa Sistemi (XVI-XVIII.  25- Özvar, a.g.e., s. 103.
            let Merkezileşmesi, Çev: Zeynep Altok, Tarih Vakfı Yurt  Yüzyıl), Kitabevi Yayınları, İstanbul 2003, s.109. 26- Süleyman İzzî, Tarih-i İzzî, İstanbul 1197(1784),
            Yayınları, İstanbul 1999, s. 19. 15- Cahit Telci, “Aydın Muhassılı Abdullah Paşave 1148  v.40b.
            2-Mukataa kavramı için bkz. Mehmet Genç, “Osmanlı  (1735) Senesinde Zabtedilen Muhallefâtı”, Tarih İncele- 27- Baki Çakır, Osmanlı Mukataa Sistemi…, s.25-26.
            Maliyesinde Mukataa Kavramı”, Osmanlı Maliyesi Ku- meleri Dergisi, XV, Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi  Kıbrıs 1134 Muharremi/1721Kasımına dek Cezayir
            rumlar Bütçeler 1 içinde, Osmanlı Bankası Arşiv ve Araş- Yayını, Bornova, 2000, s. 199-219. Bahr-ı Sefid Eyaleti haslarından biri iken sadrazam has-
            tırma Merkezi İstanbul 2006, s. 57- 64. 16- Mübahat Kütükoğlu, “Lütfî Paşa Asafnâmesi, Yeni  larına bağlanmış Muharrem 1159/Şubat 1746’da sad-
            3-Linda T. Darling, Revenue-Raising and Legitimacy.  Bir Metin Tesisi Denemesi” Prof. Dr. Bekir Kütükoğ- razam haslığından çıkarılarak Mora ceziresi gibi Hâzine-i
            Tax Collection and Finance Administration in the Oto- lu’na Armağan, İstanbul 1991, s. 96. Âmireye irsaliye kayd olunup, malikâne olarak muhassıl-
            man Empire 1560-1660, E.J. Brill, Leiden-New York- 17- Bu sancakların içinde yer aldığı Aydın Muhassıllığı  lığa dönüştürülmüştü. Bu malikâneyi Mirahur- ı Evvel-i
            Köln 1996, s. 128.      mukataa defterlerine bir örnek olmak üzere 1148 tarihli  Sabık Abdullah Paşa almıştı. Malikâneyi oluşturan resm-i
            4-Başbakanlık Osmanlı Arşivi (B.O.A.) Mühimme Defte- mukataa defteri için bkz. BOA. mizan-ı harir, resm-i dönüm, resm-i gümrük ve han, mah-
            ri (MD) 104/276, s.64.    D.BŞM.ANM. nr. 17279/41. Zikreden Cahit Telci,  sul-i Livâ-i Baf ve Girne, defterdarlık-ı tımar ve karye-i
            5-B.O.A Cevdet Maliye, 19366. “Mali Bir Ünite Olarak Aydın Muhassıllığı”, Tarih İncele- Hırbas adlı mukataalar sahiplerinin elinden alınarak, yıllık
            6-B.O.A Cevdet Maliye, 9710. meleri Dergisi c. XXI, sa. 1, Temmuz 2006, s.135-156.  50000 guruş mal ve 50000 guruş muaccele ile Abdullah
            7-Asuman Aktepe, Osmanlı İdarî Taksimatı. Atatürk  Mîrî mukataaların kontrolünün muhassıllara verilmesi  Paşa’ya deruhde edilmişti. Bu muaccele Kerkük, Rodos
            Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış  için Halil İnalcık, “Centralization and Decentralization  ve Evdim? Kalelerindeki yeniçerilerin mevâciblerine har-
            Yüksek Lisans Tezi Erzurum 1998, s. 20. H. 1128- in Ottoman Administration”, Studies in Eighteenth Cen- canmıştı. B.O.A Cevdet Maliye, 3248.
            1149/M. 1716-1736 tarihli ve B.OA, ARSK 121, 65  tury Islamic History, Carbondale I 1, Ed. T.Naff and R.  28- Cevdet Dahiliye, 7232.
            No: 1572 sayılı sancak tevcih defteri esas alınarak hazır- Owen, London 1977, s.28-29. 29- Böyle bir ortamda Osmanlı maliyecileri mâlikâne
            lanan bu çalışma bu yönüyle, yani muhassıllık kavramı iyi  18- Çağatay Uluçay, 18. ve 19. Yüzyıllarda Saruhan’da  ve esham sistemini işletmek ve genişletmekten başka
            anlaşılamadığı ya da bu konuda bilgi sahibi olunamadığı  Eşkıyalık ve Halk Hareketleri, İstanbul 1955, s. 12,  yol bulamamışlardır. Çünkü, timar sahalarından ve vakıf
            için eksiktir. Çünkü Anadolu Eyaleti’ni oluşturan sancak- 275-76. Uluçay, Aydın Muhassıllığı içerisine zaman  mukataalarından yararlanma da pratikte yine mâlikâ-
            lardan biri olan Saruhan Sancağı, yapılan sancak tevcihleri  zaman bütün Anadolu Eyaleti’nin dahil edildiğini ifade  ne ve esham sistemi ile mümkün olabiliyordu. Ancak,
            arasında yoktur. Bu sancağı çalışmanın sonuna ekli olan  etmektedir. 1780’lerde artık rizikosuz ve geliri sağlam mukataaların
            defterin fotokopisinin 2. sayfasında bulduk ve Aydın Mu- 19- Vak’anüvis Subhî Mehmed Efendi, Subhî Tarihi  çok az kaldığını belirtmek gerekir. Malikâne piyasasının
            hassıllığı’na bağlanmış olduğunu gördük. Ama bu bilgi  Sâmî ve Şâkir Tarihleriyle Birlikte (İnceleme ve Karşılaş- canlanabilmesi için devreye büyük ve kârlı ayrıca risksiz
            tezin transkripsiyonunda geçmemektedir. tırmalı Metin), Hazırlayan: Mesut Aydıner, Kitabevi yay.,  mukataaların konması gerekiyordu. Zira aratık halk kü-
            8-Çağatay Uluçay, XVII. Asırda Saruhan’da Eşkıyâlık ve  İstanbul 2007, s. 252. çük ve önemsiz mukataalara veya hisselere pek rağbet
            Halk hareketleri, İstanbul 1944, s. 102- 103. 20- Ulaşılan aynı sonuç için, E. Şükrü Batmaz, XVIII.  etmiyordu. Bu nedenle Aydın Muhassıllığı vâridatının
            9-İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Osmanlı Devleti’nin Merkez  Yüzyıldaki Mali Uygulamaların Osmanlı Taşra Yönetimi  mâlikâne - eshâm sistemi içine alınması düşünülmüş,
            ve Bahriye Teşkilatı, Ankara 1988, s. 378. Üzerindeki Etkileri Hakkında Bir Araştırma. Yayımlan- fakat yöredeki karışıklıklar nedeniyle bundan vaz geçil-
            10-Mithad Sertoğlu, Osmanlı Tarih Lûgatı, Enderun Ki- mamış Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler  mişti. Onun yerine Kıbrıs hassı ve İzmir voyvodalığı vari-
            tabevi, İstanbul 1986, s. 48. Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı. Ankara 1995, s. 179. datı seçilmiştir. Daha sonra bunlara Halep Muhassıllığı da
            11-Mehmet Zeki Pakalın, Osmanlı Tarih Deyimleri ve  21- Halil İnalcık; a.g.e., s. 29. dahil edilmiştir. Halep gümrüğü muhassıllık vâridatından
            Terimleri Sözlüğü, c.II, MEB. Yayınları, İstanbul, 1993,  22- Ahmed Vâsıf Efendi, Mehâsinü’l-Âsâr ve Hakâi- ayrılarak “ber veçh-i mâlikâne esham olarak” satışa sunul-
            s. 569.           kü’l-Ahbâr. Yayınlayan Mücteba İlgürel, İstanbul Üni- muştur. Bu arada gümrük dışında kalan muhassıllık Em-
            12-İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Osmanlı Devleti’nin Mer- versitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları No: 2242, İstanbul  vâli hazineye irsaliye kayd olunmuş ve muhassıllık içinde
            kez ve..., s. 165, 1 no.lu dipnot. 1978, s.189-190.   yer alagelen bâc-ı bazar, vs. gibi diğer bazı mukataalar da
            13-Musa Çadırcı, Tanzimat Döneminde Anadolu Kent- 23- Ahmed Vâsıf Efendi, a.g.e., s.344-346. ayrıca muaccele ile satılmıştı. Yavuz Cezar, Osmanlı Ma-
            lerinin Sosyal ve Ekonomik Yapıları, TTK. Yayınları,  24- Erol Özvar, Osmanlı Maliyesinde Mâlikâne Uygula- liyesinde Bunalım ve Değişim Dönemi (XVIII. Y.Y.dan
            Ankara 1991, S. 22.     ması. Kitabevi yayınları, İstanbul 2003, s.102. Tanzimat’a Mali Tarih), Alan Yayıncılık, İstanbul 1986,
                               140
   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147