Page 141 - Defterdar Dijital
P. 141

Defterdarlık
       KAYNAKÇA         A. Arşiv Belgeleri  MD 99 /10.      MD 153/2.       A.1.4. Başbakanlık Osmanlı Arşivi
         A.1. Başbakanlık Osmanlı Arşivi MD 99/67. MD 153/353.     Baş Muhasebe
         Cevdet Tasnifi    MD 102/ 777.     MD 153/354.      D.BŞM.ANM.1.d 17274.
         Cevdet Maliye, 19366. MD 103/50.     MD 153/680      A.2. Şer’iyye Sicilleri
         Cevdet Maliye, 9710. MD 107/20.     MD 153/681.      A.2.1.Manisa Şer’iyye Sicilleri
         Cevdet Maliye, 3248. MD 108 / 97.    MD 153/681.      (M.Ş.S.)
         Cevdet Maliye; 21500 MD 108/97.     MD 153/758      M.Ş.S. 185, s.100/1.
         Cevdet Maliye, 11651. MD 103/ 332.    MD 153/760      M.Ş.S. 102/s.270
         Cevdet Maliye, 6275. MD 103/357.     MD 153/ 761      M.Ş.S. 103/07.
         Cevdet Maliye, 30216. MD 102/ 844    MD 153/763.      M.Ş.S. 110/283c.
         Cevdet Dahiliye 4585. MD 102 / 845    MD 153/1331      M.Ş.S.102/292-c
         Cevdet Dahiliye 1394 MD 103/ 691     MD 155/1113.     M.Ş.S. 110/303.
         Cevdet Dahiliye, 4683. MD 104/ 276    MD 155/ 1168.     M.Ş.S. 110/363
         Cevdet Dahiliye, 7232 MD 104/954     MD 157/736      M.Ş.S. 110/368.
         Cevdet Dahiliye, 378 MD 104/1000     MD 157/248.      M.Ş.S. 110/368b
         Cevdet Dahiliye 15926. MD 104/ 1208   MD 157/736.      M.Ş.S. 110/370.
                    MD 106/3.      MD 141/ 623      M.Ş.S. 110/371.
         A.1.1 Başbakanlık Osmanlı Arşivi MD 142/1162. MD 141/ 624   M.Ş.S. 110/372.
         Mühimme Defterleri (MD) MD 145/1258   A.1.2. Başbakanlık Osmanlı Arşivi M.Ş.S. 110/383.
         MD 104/276.     MD 145/1272     Maliyeden Müdevver Defter Tasnifi M.Ş.S. 166/s.170 Belge no:2.
         MD 76/90.      MD 140/1378.     MAD 2531/2.      M.Ş.S. 167/II, s.70,71.
         MD 89 /38.      MD 152/1319.     A.1.3. Başbakanlık Osmanlı Arşivi M.Ş.S. 167/II, s.71-b.
         MD 90/69.      MD 152/1314.     Ali Emiri Tasnifi   M.Ş.S. 198/4(b).
         MD 98/738      MD 152/1319.     A.E.SMST.II, 16/1513. A.2.2. Isparta Şer’iyye Sicilleri
         MD 98/515.      MD 152/1525.     A.E.SMST.II, 10/945. Isparta Ş. S. E.10, s. 24-25.
         B. İnceleme - Araştırma Eserleri
         Ahmed Vâsıf Efendi, Mehâsinü’l-Âsâr ve Hakâikü’l-Ah- man Empire 1560-1660, E.J. Brill, Leiden-New 2002.
         bâr. Yayınlayan Mücteba İlgürel, İstanbul Üniversitesi  York-Köln 1996. Işıközü, Fazıl; “Başbakanlık Arşivinde Yeni Bulunmuş
         Edebiyat Fakültesi Yayınları No: 2242, İstanbul 1978.  Defterdar Sarı Mehmed Paşa Zübde-i Vekaiyât, (1066- Olan ve Sadreddinizâde Telhisî Mustafa Efendi Tara-
         Akartepe, Asuman; Osmanlı İdarî Taksimatı. Atatürk  1116/1656-1704) Tahlil ve Metin, Hazırlayan: Ab- fından Tutulduğu Anlaşılan H. 1123 (1711) -1148
         Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış  dülkâdir Özcan, Ankara, 1995. (1735) Yıllarına ait Bir Ceride (Jurnal) ve Eklentisi” VII.
         Yüksek Lisans Tezi Erzurum 1998. Demir, Tanju – Çelik, Bülent, “XVII. Yüzyıl Sonlarında  Türk Tarih Kongresi, Ankara, 25-29 Eylül 1970, kong-
         Akdağ, Mustafa; Celâlî İsyanları (1550-1603). Ankara  Aydın’da Bir Osmanlı Bürokratı: Defterdâr İsmâil Paşa  reye sunulan bildiriler, c. II, s. 533.
         Üniversitesi Basımevi Ankara 1963. (Kirli)”, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih İnalcık, Halil; “Centralization and Decentralization in
         Aktepe, Münir; Patrona İsyanı 1730. Ankara 1958. Coğrafya Fakültesi Tarih Araştırmaları Dergisi, c. XXVI,  Ottoman Administration”, Studies in Eighteenth Cen-
         Bakkal, Cevat; Menemen Kazası XV-XVIII: Yüzyıllar,  s. 43. tury Islamic History, Carbondale I 1, Ed.
         Doktora Tezi, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Ensti- Emecen, Feridun; XVI. Asırda Manisa Kazası, Ankara,  T.Naff and R. Owen, London 1977..
         tüsü Tarih Anabilim Dalı, Danışman; Prof. Dr.Tuncer  1989. Kılıç, Orhan; 18. Yüzyılın İlk Yarısında Osmanlı Devle-
         Baykara, İzmir, 1994 s. 261-264. Genç, Mehmet İltizam maddesi Diyanet Vakfı İslâm An- ti’nin İdarî Taksimâtı, Eyâlet ve Sancak Tevcihatı. Elazığ
         Barkey, Karen; Eşkıyalar ve Devlet. Osmanlı Tarzı Dev- siklopedisi, İstanbul 2000, c.22, ss. 154-158. 1997.
         let Merkezileşmesi, Çev: Zeynep Altok, Tarih Vakfı Yurt  Genç, Mehmet; “Osmanlı Maliyesinde Mukataa Kav- Kütükoğlu, Mübahat “Lütfî Paşa Asafnâmesi, Yeni Bir
         Yayınları, İstanbul 1999.  ramı”, Osmanlı Maliyesi Kurumlar Bütçeler 1 içinde,  Metin Tesisi Denemesi” Prof. Dr. Bekir Kütükoğlu’na
         Başar, Fehameddin; Osmanlı Eyâlet Tevcihatı (1717- Osmanlı Bankası Arşiv ve Araştırma Merkezi İstanbul  Armağan, İstanbul 1991.
         1730), TTK, Ankara 1997.   2006, ss. 57- 64.      Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmanî, c.I- IV, Tarih Vakfı
         Batmaz, E. Şükrü; XVIII. Yüzyıldaki Mali Uygulamaların  Genç, Mehmet; “Osmanlı Maliyesine Malikâne Siste- Yurt Yayınları, İstanbul 1996.
         Osmanlı Taşra Yönetimi Üzerindeki Etkileri Hakkında  mi”, Osmanlı İmparatorluğunda Devlet ve Ekonomi,  Mustafa Kesbî, İbretnümay-ı Devlet, Hazırlayan: Ahmet
         Bir Araştırma. Yayımlanmamış Ötüken Yayınları, İstanbul 2000. Öğreten, TTK. Yay. , Ankara 2002.
         Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Ensti- Gökbel, Asaf - Şölen, Hikmet; Aydın İli Tarihi, Aydın  Mustafa Nuri Paşa, Netâyicü’l Vukûât. c.II, Yayına Ha-
         tüsü Tarih Anabilim Dalı. Ankara 1995. 1936.       zırlayan: Neşet Çağatay, TTK, Ankara 1992.
         Bayındır, Hüseyin Hilmi - H. Fehmi Poyrazoğlu, Aydın  Güçer, Lütfi; “XV. Ve XVI. Asırlarda Osmanlı İmpa- Özkaya, Yücel; Osmanlı İmparatorluğu’nda Âyanlık,
         Kenti, Tarihi Coğrafyası ve Bu günü. Aydın 1966. ratorluğu’nda Tuz İnhisarı ve Tuzalan İşletme Nizamı”  Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara 1994.
         Cezar, Yavuz, Osmanlı Maliyesinde Bunalım ve Değişim  İktisat Fakültesi Mecmuası, İstanbul, 1963, XXIII/1-2,  Özkaynak, Kemal; “Nasuh Paşa Destanı”, Kültür, Yıl:1,
         Dönemi (XVIII. Y.Y.dan Tanzimat’a Mali Tarih), Alan  s. 142.s.263. sayı: 3, 15 Haziran 1941, ss.3-4.
         Yayıncılık, İstanbul 1986.  Hammer, Büyük Osmanlı Tarihi, c.4, Üçdal Neşriyat  Özvar, Erol; Osmanlı Maliyesinde Mâlikâne Uygulaması.
         Çadırcı, Musa; Tanzimat Döneminde Anadolu Kent- İstanbul 1997. Kitabevi yayınları, İstanbul 2003.
         lerinin Sosyal ve Ekonomik Yapıları, TTK. Yayınları,  Hasan Bey-Zâde Ahmed Paşa, Hasan Bey-Zâde Tarihi  Pakalın, Mehmet Zeki; Osmanlı Tarih Deyimleri ve Te-
         Ankara 1991.         Metin ve İndeks c.III ( 1003-1045/ 1595-1635),  rimleri Sözlüğü, c.II, MEB. Yayınları, İstanbul, 1993.
         Çakır, Baki; Osmanlı Mukataa Sistemi (XVI-XVIII. Yüz- Hazırlayan: Şevki Nezihi Aykut, TTK Yayınları, Ankara  Poyrazoğlu, H. Fehmi; Aydın Kenti. Tarihi, Coğrafyası
         yıl), Kitabevi Yayınları, İstanbul 2003. 2004.      ve Bugünü, Aydın 1966, s. 52.
         Darling, Linda T.; Revenue-Raising and Legitimacy.  Hezarfen, Ahmed; Rumeli ve Anadolu Âyan ve Eşkıyâsı  Sertoğlu, Mithad; Osmanlı Tarih Lûgatı, Enderun Kita-
         Tax Collection and Finance Administration in the Oto- Osmanlı Arşiv Belgeleri, Kaynak Yayınları, İstanbul  bevi, İstanbul 1986.
                               139
   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146