Page 140 - Defterdar Dijital
P. 140

Osmanlı Devlet Teşkilatı’nın Kadim Bir Kurumu                                          Başlarda herhangi bir rütbe
                                          adı zikredilmezken bir süre
                                          sonra Rumeli beylerbeyliği,
                                          defterdarlık ve hatta sadra-
                                          zamlık yapmış. Osmanlı üst
                                          düzey bürokratlarına Aydın
                                          muhassıllığı görevi verilmeye
                                          başlamıştı.
                                          Muhassıllık görevine getirilen
                                          kişilerin toplumsal statüle-
                                          rinde zaman içinde görülen
                                          değişiklikler de bölgedeki ye-
                                          rel güçlerle ilgili bilgilerimizi
                                          doğrulamaktadır. Başlangıçta
                                          muhassıllık görevine yuka-
                                          rıda sayılan niteliklere sahip
                                          Osmanlı bürokratları getirilir-
                                          lerken, zaman içinde bu görev
                                          yerel ailelerin eline geçmiştir.
                                          Ancak bu değişiklik 17. yüz-
                                          yıl’da var olan bütünsel bir
                                          muhassıllık alanını da ortadan
                                          kaldırmıştır. Sancaklara mü-
                                          tesellim olarak gelen Karaos-
                                          manoğulları, Cihanzadeler ya
                                          da İlyaszadeler gibi âyân aile-
                                          leri sancaklardaki mîrî muka-
                                          taaların kontrollerini ellerine
                                          geçirmişlerdir.
                                          Son olarak muhassıllık uygu-
                                          laması sadece Batı Anado-
                                          lu’ya özgü bir uygulama ol-
                                          mamıştır. 17. yüzyıl’da Mora,
         Topkapı Sarayı arz odasında Osmanlı Devlet Erkanı’nın  Kıbrıs, Sakız ve Halep gibi farklı Osmanlı
         yabancı elçi ve devlet adamlarını kabulü.
                                   coğrafyalarında da aynı uygulamanın hayata
                                   geçirildiği gözlemlenebilir.
                                   Bu tip uygulamaların tümünün de Osmanlı
                                   maliyesinin nakit ihtiyacını karşılamak üzere
                                   uygulamaya sokulduğunu söyleyebiliriz. Ay-
                                   dın muhassıllığının diğer muhassıllık uygu-
                                   lamalarından farklılığı çok büyük bir bölgeyi
                                   ve geliri kapsaması olabilir. Bunun kesin
                                   olarak saptanması diğer muhassıllık uygu-
                                   lamaları ile bir karşılaştırma yapma sonu-
                                   cunda ortaya çıkacaktır.                               138
   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145