Page 139 - Defterdar Dijital
P. 139

Defterdarlık

         Hasan Paşa (İstanköylü): Vezarete yeniden ge- Cihanzâde Hasan Bey: Aydınlı Cihano-
         tirilerek H.1192/M.1778-1779 tarihinde Aydın ğullarındandır.  H.1201/M.1787-1788  ‘de
         Valiliği’ne getirilmiş kısa bir süre sonra Rakka Kapucubaşı ve Aydın Muhassılı olduğu
         Valiliği’ne atanmıştır. 218         görülür. H.1201/M.1787-1788 veya H.1202/
                               M.1788-1789’da öldüğü kaydedilmiştir. 227
         Esseyyid Mustafa Paşa: H.1192/M.1778-1779’da
         saraya damat olarak Aydın Valiliği’ne tayin  Cihanzâde Hüseyin Bey: Aydınlı Cihanoğlu aile-
         olunmuştur. Şevval 1193/Ekim-Kasım 1779’da  sindendir. Kapucubaşılık görevinde iken H.1202
         Bosna ve sonra Belgrad muhafızı olmuş daha  / M.1788- 1789’da Aydın Muhassıllığı’na getiril-
         sonra Karaman’a gönderilmiş oradan da yeni- miştir. H.1222 / M.1807’de ordu menzil emini
         den 1194/1779-1780 tarihinde Aydın Valiliği’ne  olmuş, H.1228 / M.1813 / 1814’de Silâhdar Ağa-
         getirilmiştir. 219              lığına getirilmiştir. H.1230/M.1815-1816’da vefat
                               etmiştir. 228
         Abdürrezzak Bahir Paşa: H.1193/M.1779 sene- Sonuç Yerine
         sinde vezaret rütbesiyle Aydın’a Vali olarak gön- Daha önce de belirtildiği üzere, muhassıl olarak
         derilmiştir. 1194/1780’de Urfa Valiliği göreviyle  atanan Osmanlı Devlet görevlileri uygulamanın
         Aydın’dan ayrılmıştır. 220
                               ilk dönemlerinden itibaren paşa rütbesindeki
                               Osmanlı yöneticileridir. Hatta oldukça önemli
         Hüseyin Paşa (Tevkii Ali Paşa Kâhyası):  görevlerdeki paşalar arasından seçilerek bu gö-
         H.1194/M.1780 yılında Abdürrezzak Paşa’nın  reve getirilmişleridir. Kendilerine belirli ek gö-
         yerine Aydın Muhassılı olmuştur. H.1195/ revleri yerine getirmek şartıyla verilen muhas-
         M.1781’de bu görevden ayrıldığı anlaşılmakta- sılığın gelirlerini makul bir sürede toplamaları
         dır. 221                   gerekiyordu. Kimi zaman da muhassıllığa geti-
                               rilen paşanın ömrü tüm bu işlere yetemiyordu.
         Koca Abdi Paşa: Rebiülevvel 1195/Mart 1781’de
         Aydın Valisi oldu. Aynı yıl Anadolu Valiliği ile Kü- 16. yüzyıldaki klâsik Osmanlı sancak idaresin-
         tahya’ya gitmiştir. 222           den tamamen farklı bir uygulama olan muhas-
                               sıllık idaresi ile aynı coğrafyada farklı idarecilerin
                               etkili ve yetkili olduğu iki farklı sistem bir arada
         Yeğen Ali Paşa: H.1196/M.1782’de Aydın Valili- işliyordu. Dirlik sistemi ve imdâd-ı hazeriyye gibi
         ği’ne getirildi. Aynı yıl Cidde Valiliği’ne tayin edil- sonradan konulmuş bazı vergilerin toplanması
         di. Cidde’de vefat etti. 223         eskiden olduğu gibi büyük ölçüde merkezi Kü-
                               tahya olan Anadolu Eyaleti valilerinin deneti-
         Hazinedar Şahin Ali Paşa: Aydın Sancağı eski minde iken iltizam ve malikâne usulleri ile bazı
         Halep Valisi olan Hazinedar Ali Paşa’ya 10 Şev- kişilere devredilen mîrî mukataaların gelirleri-
         val 1197/7 Eylül 1783’de Özü Kalesi muhafazası nin ve merkez hazine tarafından bölgeden top-
         şartıyla ber vech-i arpalık tevcih olunmuştur. lanan cizye, âvârız, nüzul, sürsat ve ağnâm gibi
         Paşa, Aydın Sancağı’na mütesellim olarak Ci- bazı vergilerin toplanıp İstanbul’a havale edil-
         hanzade Hüseyin Bey’i atamıştı.224 H.1199/ mesi muhassılların en önemli malî görevlerin-
         M.1785-1786’da Sadrazam olmuştur. 225    dendi. Bu mali görevler tarih içersinde devam
                               etmekle birlikte Batı Anadolu’da yeni vergilen-
         Halil Paşa: Karavezir Mehmed Paşa’nın karde- dirilen bazı ürün veya ticaretler de, örneğin tü-
         şidir. H.1199/M.1785-1786 senesinde Özi Muha- tün ekimi ve ticareti gibi, muhassıllar tarafından
         fızlığı kaydıyla Aydın Muhassıllığı uhdesine tev- kontrol edilmekteydi. Başlangıçta bu görevliler
         cih edilmiştir. H.1200/M.1786-1787 senesinde  belgelerde muhassıl-ı emvâl olarak anılırlarken
         Alaiye Valiliği’ne atanmıştır. 226      17. yüzyıl’ın ortalarında sadece muhassıl olarak
                               hitap edilmeye başlanmışlardı. Terimdeki bu
                               değişiklik yanı sıra bu göreve atanan görevlilerin
                               rütbelerinin de yükseldiği görülmektedir.
                               137
   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144