Page 138 - Defterdar Dijital
P. 138

Osmanlı Devlet Teşkilatı’nın Kadim Bir Kurumu

            Silahdar Mehmed Paşa, H.1184/M.1770-1771 Melek Mehmed Paşa: H.1183/M.1769-1770
            senesinde Bosna Valiliği’ne tayin edildi. Kara- tarihinde Aydın Muhassıllığı dahi rikab kayma-
            dağlılar’a karşı başarılarından dolayı sadra- kamı Melek Mehmed Paşa’ya tevcih olundu. 209
            zam oldu. Bir yıl kadar sadrazamlık yaptıktan
            sonra azledilerek vezirliği geri alındı, mal- Yeğen El-Hac Mehmed Paşa: Şemdanizâde
            ları müsadere edildi ve Gelibolu’ya sürüldü.  eserinde “...ve Ağa-Paşa olan Yeğen El-Hac
            H.1185/M.1771-1772’de vezirliği geri verilerek  Mehmed Paşa’ya Receb’in yirmi yedisinde /3
            Ağrıboz muhafızlığına tayin olundu ve daha  Ekim 1774’de Aydın Muhassıllığı bade’z-zuhur
            bazı yerlerde valilik yaptı. H.1194/M.1780 se- itâ ve ağalık ibka olunmuş idi. Yeğen Paşa te-
            nesinde üçüncü defa Anadolu Valisi oldu. İki  accüb ederek konağına gitmiş idi.” Kaydıyla
                                                  210
            yıl kadar Kütahya’da kaldıktan ve bazı başka  El-Hac Mehmed Paşa’nın muhassıl olduğunu
            yerlerde kısa süreli valilikler yaptıktan sonra  belirtir. Ancak görev yerine gidemediğinden
            1202/1787-1788 yılında 80 yaşında iken vefat  memuriyeti Silistre muhafızlığına tahvil edil-
            etti.                    miştir. 211


            Elhac Ali Paşa: H.1178/M.1764-1765 tarihin- Ahmed İzzet Paşa: Şemdanizade’ye göre İzzet
            de Silahdar Mehmed Paşa’nın yerine Aydın  Paşa 7 Temmuz 1775 tarihinde Aydın Muhassılı
            Muhassıllığına tayin edilmiş ve yine o yıl içinde  olmuştur. 1189/1775-1776 yılında Mısır Valisi
                                       212
            Anadolu Valiliği göreviyle Kütahya’ya gitmiş- olmuştur.1191/1777-1778’de Haleb’e gitmiş,
            tir. 203                  buradan tekrar Aydın Valiliği’ne getirilmişse de
                                  Vehhabilerin taarruzu üzerine Kudüs’te kalmış
            Moldovanî Ali Paşa: H.1180/M.1766-1767 se- görev yerine dönememiştir. 213
            nesinde Aydın Muhassılı olmuş ancak aynı yıl
            içinde Bender muhafızlığı görevine atanmış- İzzet Mehmed Paşa: Cemaziyülevvel 1189/
            tır. 204                  Temmuz 1775’de Sadrazamlık’tan azloluna-
                                  rak Aydın’a vali olarak gönderilmiştir. 29 Ra-
            Yağlıkçızade  Mehmed   Emin   Paşa: mazan 1189/23 Kasım 1775’de Mısır Valisi ola-
            H.1180/M.1766-1767 tarihinde Aydın Valiliği’ne rak atanmıştır. 214
            getirilmiştir. Şevval 1181/Şubat-Mart 1768’de
            Haleb Valiliği’ne tayin edilmiş daha sonra da  Ali Paşa (Hazinedar): Aslen Çatalcalıdır.
            sadrazam olmuştur. 205           H.1189/M.1774-1776’da İzzet Mehmed Pa-
                                  şa’nın yerine Mora Muhassıllığı görevinde iken
            Hamza Paşa: Şevval 1181/Şubat-Mart 1768’de Aydın Valisi olmuştur. H.1191/M.1777-1778’de
            Emin Mehmed Paşa’nın yerine Aydın Vali- görevinden ayrılmıştır. 215
            liği’ne getirilmiş, Safer 1182/Haziran-Tem-
            muz1768’de Anadolu Valiliği görevi ile Kütah- Hacı  Mustafa  Paşa   (Ağababası):
            ya’ya gitmiştir. 206            H.1191/M.1777-1778 yılında Aydın Valiliği’ne
                                  tayin edilmişse de bu görevi sadece birkaç gün
            Hüseyin Paşa (Çeteci Abdullah Paşa’nın Ye- sürmüş ve Yanya Valiliği görevine atanmıştır. 216
            ğeni): Safer 1182/Haziran-Temmuz1768’de
            Aydın Valisi ve bu göreve ek olarak da Ben- Abdullah Paşa (Uzun): Diyarbekir Valisi iken
            der muhafızı olmuştur. Muharrem 1183/Ma-  H.1191/M.1777-1778 senesinde bu görevine
            yıs-Haziran 1769’da vefat etmiştir. 207   ilave olarak Aydın Valiliği de kendisine tevcih
                                  edilmiştir. 217
            Yazıcızade Mustafa Paşa: Receb 1183/Ekim
            1769’da Aydın Valisi olmuş, Şaban 1183/Aralık
            1769’da muhafızlık göreviyle ayrılmıştır. 208

                               136
   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143