Page 137 - Defterdar Dijital
P. 137

Defterdarlık


         Çelik Mehmed Paşa: (Üçüncü Defa) Yeğen adan olmak üzere nakdiyye-i mahsulden yevmî yirmi
         Ali Paşa’nın 20 Cemaziyelahir 1167/16 Nisan akçe tevcih olunmak buyuruldu”. 196
         1754’de Anadolu Beylerbeyi olması üzerine  23 Receb 1173/11 Mart 1760 tarihinde Çelik
         Çelik Mehmed Paşa üçüncü defa Aydın mu-   Mehmed Paşa’nın hala Aydın Muhassılı olduğu
         hassıl ve Sancakbeyliği’ne mutasarrıf olmuş- gönderilen avâidat defterlerinden anlaşılmak-
         tur. Çelik Mehmed Paşa 1755 yılında Karaman  tadır. 197
         Beylerbeyliği’ne tayin edilmiştir. 191

                               Mehmed Efendi Bin Ali Efendi: Asaf Gökbel,
         Ali Paşa: Çelik Mehmed Paşa’nın yerine 1168  Mehmed Efendi Bin Ali Efendi’nin H.1173 ta-
         Şaban/1755 Mayıs ayında silâhdâr-ı hazret-i  rihinde Aydın’da muhassıl bulunduğu ve Üveys
         şehriyâri Ali Ağa’ya vezirlik ve nişancılık ih- Paşa Camii içinde bir medrese yaptırdığı Aydın
         san olunarak yerine Aydın Muhassıllığı tevcih  Vakıflar İdaresi’nin 1/100 numaralı kaydından
         edilmiş ve selefi Çelik Mehmed Paşa’ya da  anlaşıldığını belirtmektedir. 198
                      192
         İçel Sancağı tevcih edilmiştir. 20 Muharrem
         1169/26 Ekim 1755’de öldürülmüştür. 193
                               Hüseyin Paşa: H.1174/M.1761’de Aydın Mu-
                               hassıllığı’na sâbık Rakka Valisi vezir Hüseyin
         Yeğen Ali Paşa: (İkinci Defa) Recep 1166/Ma- Paşa mutasarrıf olmuştur. 1763 yılında Ana-
         yıs 1753’de Anadolu Valisi olan Ali Paşa 8 Safer  dolu Valiliği’ne getirildiği için bu görevden ay-
         1169/12 Aralık 1755’de ikinci defa Aydın Mu- rılmıştır. 199
         hassılı oldu. 194

                               Abdurrahman Paşa: H.1178/M.1764 yılında
         Çelik Mehmed Paşa: (Dördüncü Defa)Yeğen  Aydın Muhassılı idi.200 Şem’dânizade, Abdur-
         Ali Paşa’nın Anadolu Valisi olarak atanma- rahman Paşa ile ilgili şu bilgilileri vermektedir:
         sı üzerine 1170/1756’da Çelik Mehmed Paşa
         dördüncü defa Aydın Muhassılı oldu. 195   “Abdurahman Paşa Gürcü seferine serasker olub ma-
                               nasıbda vefatına değin deverân eyledi; yani Diyarbe-
         2 Ramazan 1172/29 Nisan 1759 tarihinde yazıl- kir, bâdehû Trabzon(Valisi), bâdehû Gürcü seraskeri,
         mış bir belgeye göre bu tarihte Aydın Muhassılı  badehû Aydın Vâlisi olub vefat eyledi. Okur yazar ve
         yine Çelik Mehmed Paşa’dır ve belgeden Ve- vâkur bir vezîr idi. Diyarbekir Vâlisi iken nâibüşşer’
         liefendioğlu adlı eşkıyânın kesik başının İstan- olan Külâhizâde’nin hilâf-ı ilâmını ahz ve şıkk ve Muh-
         bul’a gönderildiği anlaşılmaktadır.     zirbaşısını sâlb eyledi. Ve Ragıb Paşa padişahı zımnen
                               ikaz etmiş oldu“. 201
         “Devletlû, inayetlû, merhametlû sultanım hazretleri sağ
         olsun                    Mehmed Paşa (Silahdar): Mehmed Paşa,
                               H.1128/M.1716 senesinde İstanbul’da doğ-
         Bu kulları bu def’a hâlâ Aydın Muhassılı Sokullu (?)
         Çelik Mehmed Paşa hazretleri cânibinden ol havali’de  muştur. Cihangirli Piyade Ahmed Kaptan’ın
         reis-i eşkıya Veli Efendioğlu nâm şakinin ser maktua- oğludur. Ağabeyinin yardım ve desteğiyle Sa-
         larile (kesik başıyla) Devlet-i Aliyye’ye gelüb öteden  raya girerek Silahdarlığa kadar yükselmiştir.
         berû bu misüllû hidmetlerde vürûd edenlere bir mikdar  H.1168/M.1754-1755 tarihinde Tırhala Sancağı
         nân pare virülegelmekle merahim-i aliyyelerinden mer- Mutasarrıflığı ile saraydan ayrılmıştır. H.1171/
         cûdur ki bu kullarına dahi bir mikdar yevmiyye ihsan  M.1757-1758’de kubbe veziri unvanı alarak
         buyurulmak bâbında emr-ü ferman Devletlû inayetlû  Padişah III. Ahmed’in kızı Ayşe Sultan ile ev-
         merhametlû Sultanım hazretlerinindir.    lenmiştir.
                               1177/1763-1764 senesinde Aydın Valisi oldu-
         Bende-i Aydın Muhassılı Çukadarı Ali
                               ğu belirtilmektedir. H.1178/M.1764-1765’de
         Derkenâr Sâhh                Anadolu Valiliği’ne tayin edilerek Kütahya’ya
         Sahib-i arz-u hal ve müstehak-ı âtıfet olmağla mukata- gitmiştir. 202
                               135
   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142