Page 136 - Defterdar Dijital
P. 136

Osmanlı Devlet Teşkilatı’nın Kadim Bir Kurumu


            Muharrem 1151/Nisan-Mayıs 1738’de mi-  Bekir Paşa Kâhyası Mehmed Paşa: 27 Mu-
            rahûr-ı evvel, Zilkâde 1158/Aralık 1745’de de harrem 1161/28 Ocak 1748 tarihinde Ahmed
            vezirliğe getirilerek Kıbrıs, Ramazan 1159/ Paşa yerine sâbık Kapıcılar Kethüdası Kandiye
            Eylül-Ekim 1746’da Rakka, Zilhicce 1159/Ara- Muhafızı Mehmed Paşa, ber veçh-i mâlikâne
            lık 1746’da ikinci defa Kıbrıs Valisi olmuştur. Aydın Muhassıllığı’na getirilmiştir.
            Rebiülevvel 1160/Mart 1747’de Aydın ve civa-
            rında türeyen Türkmen ve Kürt aşiret eşkıya- Yerine Kandiye muhafızı olarak Mora Muha-
            sını te’dip etmek üzere Aydın Muhassıllığı’na  sılı Mustafa Paşa atanmıştır.181 Ancak, Bekir
            Kıbrıs Valisi olduğu esnada tayin edilmiştir.  Paşa kahyası Mehmed Paşa aynı yıl Aydın’da
            Abdullah Paşa 24 Ağustos 1747 tarihinde de  vefat etmiştir. 182
                      175
            Sadrazam olmuştur. 23 Muharrem 1163/2
            Ocak 1750’de azledilmiş ve ertesi gün Rodos’a Yahya Paşa: Muharrem 1161/1748 Ocak ayın-
            gönderilmiştir. Cemaziyelahir 1163 / Mayıs da Aydın Muhassıllığı ber vech-i mâlikâne Ru-
            1750’da Konya sonra Bosna ve 1164/1751 de meli Beylerbeyi Yahya Paşa’ya tevcih edilmiş-
                                    183
            Mısır Valiliği’ne getirilmiştir. H.1165/M.1752 yı- tir. 1749 Ekim ayında Mısır Valiliği’ne tayin
            lında azledilip Diyarbakır Valiliği’ne getirilmiş, oluncaya dek 10 ay kadar muhassıl olarak gö-
            1173 Cemaziyelevvelinde/Ocak 1760 Halep rev yapmıştır. 184
            Valisi olmuştur. Şaban 1174/Mart 1761’de Ha-
            lep’de vefat etmiştir. 176         Ragıb Mehmed Paşa: 11 Zilhicce 1161/22 Ka-
                                  sım 1748 tarihinde ber vech-i mâlikâne Aydın
            Boynueğri Abdullah Paşa ile ilgili Şem’danîzade şu
            bilgileri vermektedir: “...ve bir seneden berû Sadr-ı  Muhassıllığı, sâbık Mısır Valisi Ragıb Mehmed
            âzâm olan Tiryâki el-Hâc Mehmed Paşa Şaban’ın on  Paşa’ya ihsan olunmuştur.185 Ragıb Mehmed
            yedisinde (24.VIII. 1747) Beşiktaş Sarayı’na rikâba  Paşa 1750 Kasım ayında Sayda Valisi olmuş-
                                    186
            davet ile Şeyhülislâm Esat Efendi ile mühür istirdad ve  tur.
            Bostancıbaşı bile vardıklarında vezîr suffada tevkif olu-
            nub sandalı ile Balıkhaneye irsal olundu meğer on iki Çelik Mehmed Paşa: (İkinci Defa) Zilhicce
            gün mukaddem Aydın Muhassılı Eğriboyun Abdullah 1163/1750 Kasım ayında ber veçh-i mâlikâne
            Paşa hufyeten hatt-ı şerif ile mühre davet olundukda Aydın Muhassıllığına, Rakka Valisi, Çelik Meh-
            tebdîl olub, mübaşir olan Haseki ile menzîle süvar ve med Paşa mutasarrıf olmuştur. 1752’de azle-

            Mudanya’ya gelüb, bir kayık ile Fener bağçesine gel- dilen Mehmed Paşa, önce Ağrıboz ve Karlıeli
            diklerini darüs-saade ağası’na bildirdiklerinde akşam sancaklarına daha sonra da İçel Sancağı’na
                                        187
            zalamında getirülüb Beşiktaş’da cânibî sarayı’na iskân mutasarrıf olarak gönderilmiştir. 188
            olunmuş imiş.
                                  Yeğen Ali Paşa: Yedekçi Mehmed Paşa’nın kar-
            Sabah olub şimdi mühür istirdâd olundukda Abdullah
            Paşa Huzur-ı Hümâyûn’a getirilüb mühür teslim olun- deşinin oğludur. Kapıcıbaşı olup 1153/1740’da
            dukdan sonra, selefini çekdiri ile Rodos’a nefy eyledi.” 177 Arpa Emini, Ramazan 1156/Ekim-Kasım
                                  1743’de Çavuşbaşı, Ramazan 1159/Eylül-Ekim
                                  1746’da Cebecibaşı ve Şaban 1160/Ağustos
            Ahmed Paşa: 22 Zilhicce 1160/25 Aralık 1747  1747’de Sadaret Kethüdası olup Zilhicce 1161/
            tarihinde Aydın Muhassıllığı ber veçh-i mâlikâ- Aralık 1748’de vezir rütbesiyle Mora Valisi
            ne Ağrıboz muhafızı vezir Osman Paşa Oğlu  ve bir aralık Mısır Valisi olduysa da 5-10 gün
                           178
            Ahmed Paşa’ya ihsan edilmiştir. Ancak gö- sonra tekrar Mora Valiliği’ne getirilmiştir. Ce-
                       179
            rev yerine gitmemiştir. Yeni muhassıl atana  maziyelahir 1164/Mayıs 1751’de Rumeli Valisi
            dek vekillerle yapılan bir yönetim söz konusu- olmuştur. Uzun yıllardır Saruhan malına ber
                                       189
            dur. 180                  veçh-i mâlikâne mutasarrıf olan Rumeli Vali-
                                  si Ali Paşa 1165/1752’de aynı zamanda Aydın
                                  Muhassıllığı malına da mutasarrıf olmuştur. 190


                               134
   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141