Page 135 - Defterdar Dijital
P. 135

Defterdarlık


         tos 1742’da ise kendisinden sonra sadrazam
         olup, sadrazamlılıktan azledilen Hacı İvazza-
         de Mehmet Paşa Eğriboz Muhafızlığına tayin
         edilince Yeğen Mehmed Pa-
         şa’ya Bosna Eyalet valiliği
         verildi. Ekim 1744 sonların-
         da ise Bosna’dan alınarak
         H.1157/M.1744 yılında Aydın
                     165
         muhassallığına getirildi.
         Aynı yılın Zilkâdesi başla-
         rında/Aralık 1744 Anadolu
                   166
         Valiliği’ne tayin edildi.  Bu
         görevle birlikte kendisine
         Kars cânibi seraskerliği de
         verilmiş ve 15000 guruş ih-
         san edilmiştir. 167


         Yedekçi Elhaç Mehmed
         Paşa (İkinci defa): 5 Zilkâ-
         de 1157/10 Aralık 1744’de
         Yeğen Mehmed Paşa’nın
         yerine sâbık Mısır Valisi Ye-
         dekçi El-hac Mehmed Pa-
         şa’ya ikinci defa ber veçh-i
         mâlikane muhassıllık tevcih
         olundu. 168  Aynı sene Kars
         canibine  asker  sevkine
         me’mur oldu. Dönüşünde Kars’ta 1745 tari- Çelebi Sultan Mehmed zamanında bir yılda iki sefer olması sebebiyle
                               askere bahşiş ve in'am dağıtılması. (Hünername, 12)
         hinde öldü. 169
                               mâlikâne muhassıl olarak görevlendirilmiştir.
         Şerif Halil Paşa: Yedekçi Mehmed Paşa’nın  Aynı zamanda eşkıyâ tenkiline me’mur edil-
         ölümü üzerine yerine sadaret kethüdası Şe- mişse de Aydın’a gelirken H.1159/M.1746’da
         rif Halil Ağa’ya vezirlik pâyesi ihsan ve Ka- Kayseri civarında ölmüştür. 172
         raman Valiliği tevcih edilmiş iken Ramazan
         1158 Ekim 1745’de Aydın ve Saruhan mu- İbrahim Paşa: Veli Paşa’nın ölümü üzerine
         hassıllığı verilmiştir. Gurre Ramazan 1159/17 muhassıllık bir süre mütesellimlerle yönetil-
         Ekim 1746’da Trabzon Valiliği’ne atanmıştır. 170  miştir. 173  3 Safer 1160/14 Şubat 1747 tarihinde
         H.1160/M.1747 senesinde İnebahtı muhafızı muhassıllığa yeniçeri ağası vezir İbrahim Paşa
         olduğu kendisine hitaben “sabıkan Aydın Mu- tayin olunmuştur. Fakat aynı yılın Nisan ayında
         hassılı olub, halâ İnebahtı muhafızı olan vezi- Malatya’da eşkıya tenkiline memur edilmiş-
                                174
         rim Şerif Halil Paşa…” girişiyle başlayan mühi- tir.
         me hükmünden anlaşılmaktadır. 171
                               Esseyyid Abdullah Paşa (Boynueğri): Kerkük-
         Hacı Veli Paşa: Aynı tarihte Trabzon Valisi Hacı lü Seyyid Hasan Paşa’nın oğludur. Enderûndan
         Veli Paşa, mal-ı muaccele ile ve ber veçh-i  yetiştiği bilinmektedir. Hassa silahşorlarından
                               olup Kapıcılar Kethüdalığı yapmıştır.                               133
   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140