Page 134 - Defterdar Dijital
P. 134

Osmanlı Devlet Teşkilatı’nın Kadim Bir Kurumu


            Şehlâ Ahmed Paşa H.1123/M.1711’de mak- davasını devam ettirmediği gibi hükûmetin affettiği Sa-
            tûl olan Osman Ağa’nın akrabasından Câfer rıbeyOğlu Mustafa‘nın adamları ve maiyetinde çalışmış
                               156
            Ağa’nın oğlu olup, Foça’da doğmuştur... 23 olanlardan hayatta kalanlar da bir daha Devletle çatış-
            Zilkâde 1150 /14 Mart 1738 tarihinde Aydın maya cüret edememişlerdir.” 160
            Mutasarrıfı olmuştur. Muharrem 1151/Mayıs
            1738’de vezirlikle Aydın Valisi tayin edilmiş- Rakka Valisi Ahmed Paşa eşkıya takibinde
              157
            tir. Zilhicce 1151 /Mart 1739’da rikâb kayma- başarılı olmuş ancak, 1155/1742 yılında zim-
            kamlığına getirilmiştir. 158        metine külliyetli miktarda para geçirdiğinden
                                  azledilerek emlaki müsadere edilmiştir. Daha
            Rakka Valisi Ahmed Paşa (Sarı): Evasıt-ı Zil- sonra Boğdan taraflarına harbe memur olarak
            hicce 1151/1739 Mart ayı sonlarında eşkıya gönderilmiş ve orada vefat etmiştir. 161
            takibinde oldukça tecrübeli olan Rakka Valisi
            Sarı Ahmed Paşa (ikinci defa) göreve getiril- Yedekçi Elhaç Mehmed Paşa: H.1155/M.1742
            miştir.  Necmi Ülker, Sarıbeyoğlu isyanının  yılında Aydın ve Saruhan sancakları muhas-
               159
            sona erdirilmesiyle ilgili şu bilgileri vermek- sıllığına Yedekçi Mehmet Paşa getirilmiştir. 162
            tedir: “Rakka Valisi Ahmed Paşa eşkıya takibinde  Uhdesinde Musul muhafızlığı da bulunan ve
            başarı göstermiş, Hükûmetin de sert tutumu ve takibi  1744 yılında Trablusşam’a tayin edilinceye
            sayesinde Sarıbeyoğlu’nun maiyetindeki birçok şaki  kadar bu görevde kalan Elhac Mehmet Paşa
            yakalanarak hapsedilmişse de araya giren akrabaları  zamanında 1742 yılında Aydın Muhassıllığı ma-
            Aydın Muhassılı Rakka Valisi Ahmed Paşa’dan af di- lından olan duhanhane, resm-i çift-i Saruhan
            lemişlerdir.                ve beyt-ül mâl-ı amme ve hassa mukataası
                                  alınarak, Saruhan malına ilâve edilmiştir. 163
            Daha önce çıkarılmış olan fermana dayanılarak bun-
            lar affedilmişlerdir. İsyancı grubundaki bu çözülme
            üzerine Sarıbeyoğlu önce Bolvadin civarına daha son- Yeğen Mehmed Paşa: Antalya’da doğmuştur.
            ra da Gökçedağ taraflarına kaçmak zorunda kalmıştır. 1697 de idam edilen Sahib-i ayar Alâiyeli Gül
            Burada da tutunamayan isyancılar Tavas üzerinden Yusuf Efendi’nin kızkardeşinin oğlu olduğun-
            Menteşe Sancağı’na yönelmişlerdir.     dan “yeğen” lâkabı ile tanınmaya başlanmıştır.
                                  Bir müddet Antalya’da mültezimlikle uğraşmış
            ....Sarıbeyoğlu, Tavas’a doğru inerken Aydın Yenişe- ve sonra İstanbul’a gelmiştir. Maliye hizmetle-
            hir’ine varmış, 26 Mayıs 1739’da başbuğ Rakka Valisi  rinde yetişmiş hâcegan sınıfına girmiştir. 1728-
            Ahmed Paşa’nın kethüdası ile karşılaşarak uzun süreli  29’da İstanbul gümrük eminliği yapmıştır.
            ve şiddetli bir çarpışmaya girişmiştir. Hükûmet kuv- 1732’de Erzurum valisi olan Topal Osman Pa-
            vetleri karşısında tutunamayacağını anlayan Sarıbe- şa’ya kapı kethüdası olmuştur. 1733’de mev-
            yOğlu kaçmaya başlamış; ancak, kethüda ve askerleri  kufatçı; ardından 2. kez gümrük emini; sonra
            isyancıları takibe devam etmiştir. O gece takip sırasında  1736 Avusturya seferine sırasında İstanbul’da
            alnından yaralanan SarıbeyOğlu, yanında pek az ka- sadaret kaymakamı olan Köprülüzade Hafız
            lan kuvvetiyle Sarayköy karşısındaki kendi çiftliğine  Ahmet Paşa’nın kethüdası olmuştur. 1737’de
            yakın dağda mukavemete devam etmişse de vurulmuş- Hafız Ahmet Paşa Avusturya eline geçmiş olan
            tur. Sarıbeyoğlu’nun ölüm haberi ve kesik başı 29 Ma- Niş kalesinin geri alınması için serdar tayin
            yıs 1739’da Alaşehir’de bulunan Rakka Valisi Ahmed  edilince Yeğen Mehmet Efendi, vezirlik verile-
            Paşa’ya ulaştırılmıştır. Ahmed Paşa, hazırlanan belge- rek onun yerine İstanbul sadaret kaymakamı
            lerle birlikte Sarıbeyoğlu Mustafa’nın başını İstanbul’a  görevine getirilmiştir. 1737’de kapıkulu aske-
            göndermiştir. Kesik başı, 15 Haziran 1739’da Bâb-ı  ri kış için İstanbul’a dönmüş ve Sadrazam ve
            Hümâyûn önünde birkaç gün İstanbul halkına teşhir  serdar-ı ekrem Muhsinzade Abdullah Paşa
            edilmiştir.                 da görevinden azledilmiştir. Yeğen Mehmed
                                               164
                                  Paşa, 1740’da Girit valiliğine gönderildi. Şubat
            ...Alınan önlemler sayesinde Aydın ve Denizli bölge-
            lerinde genel bir güven ve huzur ortamı sağlanmıştır.  1742’de Girit Valiliği eski sadrâzam Silâhtar
            Sarıbeyoğlu Mustafa’nın ailesinden hiçbir kimse onun  Seyyid Mehmet Paşa’ya verildi Yeğen Mehmed
                                  Paşa Eğriboz muhafızlığına nakil oldu. 1 Ağus-                               132
   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139