Page 133 - Defterdar Dijital
P. 133

Defterdarlık


         laşılan mağdurlardan bazıları Abdullah Pa- Hüseyin Paşa: Öldürülen Abdullah Paşa ye-
         şa’dan adalet için yardım istemektedir. Üstelik rine 20 Zilhicce 1147/13 Mayıs 1735’de Hassa
         muhakemenin de Aydın Güzelhisar’da yapıl- Bostancıbaşı Hüseyin Ağa, vezirlik payesi ve
         masını özellikle talep etmektedirler. Bunlar- paşa rütbesiyle Aydın Muhassıllığı mülhaka-
         dan Manisa şer’iyye sicillerinde rastladığımız tından Saruhan ve Menteşe sancakları mal-
                                           147
         birkaçını ilgili konular işlenirken aktaracağız. larına ber veçh-i mâlikâne mutasarrıf oldu.
         Lakin bir örnek olması hasebiyle 1142 Zilhic- Hüseyin Paşa aynı zamanda Aydın Muhassılı
                                148
                                              149
         ce’sine (Haziran 1730) ait kayıtlar arasında idi. 1736’da Sarıbeyoğlu Mustafa adlı eşkı-
         bulunan bir arzuhali, karşılığında yazılmış bir yanın takibinde gösterdiği başarısızlık üzerine
         buyrulduyla birlikte aşağıda derç ediyoruz: azledildi. 150
         “Devletlû, inayetlû, fukara kullarına merhametlû efen-
         dim, sultanım hazretleri sağ olsun,     Polat Ahmed Paşa: 3 Şevval 1148/3 Şubat
                               1737 tarihinde Hüseyin Paşa’nın yerine Ay-
         Arzuhâl-i kulları budur ki,         dın, Saruhan ve Menteşe sancakları muhas-
         Bu kulları Mağnisa’da sâkin olub bir mikdar aklım mu- sıllığına, Haleb Valisi Polat Ahmed Paşa tayin
         hattıl ve sevdaya uğrayub lâ-bî-akl iken tasarrufumda  edildi. Aynı zamanda Sarıbeyoğlu Mustafa adlı
         olan tarlamı yine Mağnisa sâkinlerinden Çoban Meh- eşkıyayı yakalamaya memur edildi. 1150/1737-
         med ve Mustafa Beşe nâm kimesnelere feragat etmiş  1738’de Aydın’da öldü. 151
         idim. Lâkin, haberim yok merkumlar dahi tarlay-ı
         mezbureye sipahiden temessük alub Edib mam nâm Çelik Mehmed Paşa: Polat Ahmed Paşa’nın
         kimesneye arkalanub hilâf-ı inha ve hilaf-ı kanun zabt ölümü üzerine yerine adı geçen sancaklar mu-
         ve bu kullarına gadr eylediler ve yine Mağnisa’da sâkin hassılı olarak mirimiranlık rütbesi tevcih edile-
         Kör mam oğlu Hasan ve Mesdan oğlu Musa ve Kepekçi rek Ahmed Paşa’nın oğlu Çelik Mehmet Paşa
         oğlu Ahmed ve Hacı İslâm oğlu Mehmed ve Bakırlıoğlu tayin edilmiştir. Mehmet Paşa’ya da Sarıbe-
         sa nâm kimesneler haremime girüb ehlime ve âyâlime yoğlunu yakalamak görevi verilmiştir. Fakat
         fiilî şennî edüb evim yakub ve ırzım hekk edüb rüsvân-ı Mehmet Paşa Sarıbeyoğlunu yakalayamadı-
         âlem olduğumdan sonra merkum Hasan ve Musa ve ğından azledilerek Teke Sancağı Mutasarrıflı-
         Ahmed ve Mehmed ve sa ardıma düşüb beni katl kas- ğı’na tayin edilmiştir. 152
         dıyla kaçırub Kara Mütesellim Süleyman Ağa kulları-
         nın kenefine düşüb onunla necas ve huzur-u âlilerine te- Ahmed Paşa (Mirahûr, Sarı): Cemaziyelâhır
         zallüm hâle geldik merahim-i aliyyelerinden ricâ olunur  1115/Ekim 1703’de Çavuşbaşılık görevine geti-
         ki, merkumları huzur-u âlilerine ihzar ve Güzelhisar’da  rilmiş; 1143/1730-1731senesinde Rakka Valisi
         şer’ ile mürafaa olunmağa müsaade ve buyrulduy-ı âli- olmuştur. Ahmed azledilen Çelik Mehmed Pa-
         leri ısdârıyla ahkâk-ı hak olunmak bâbında arzuhal  şa’nın yerine mezkûr sancaklar muhassıllığı-
         ibaret olundu ferman sultanımındır.
                               na, vezirlik rütbesi ihsan edilerek evasıt Zilhic-
         Bayırlıoğlu Hasan              ce 1150/Nisan başları 1738’de tayin edilmiştir.
                               Ahmed Paşa’ya da Sarıbeyoğlunu yakalamak
         (Derkenar :Abdullah Paşa’nın Buyruldusu)  görevi verilmiş fakat bu görevinde başarılı
         Hâlâ Medine-i Mağnisa’da seccâde-nişîn fazîletlû efen- olamadığından 1151 Ramazan/1739 yılı Ocak
         di hazretleri zîde fezailehû ve Kıdvet-ü’l akrân mütesel- ayında azledilerek Sakız Adası’na sürgün edil-
                                  153
         limimiz zîde kadruhû sahib-i arzuhâlin tarla ve arus miştir. Daha sonra görevine yeniden dönerek
         hisseleriyle şer’an mürafaa ve icâb-ı hak ve âyâlin ta- eşkıya takibine devam etmiştir. 154
         arruz kasdıyla menzilin basub taaddi eden mezburları
         ale’l-ây-ı hâl ahz ve ahvallerine gereği gibi ma’rifet-i şer’  Şehlâ Ahmed Paşa: Azledilen Ahmed Pa-
         ile ve mübaşir ma’rifetiyle sual ve üzerlerine sübut bulan  şa’dan sonra bu kez sadaret kaimmakâmı
         mevaddı tahrir ve vukuunu tarafımıza i’lâm eyleyesüz  Ahmed Paşa muhassıllığa getirilmiştir. Şehla
         deyu buyruldu” 146             Ahmed Paşa da Sarıbeyoğlu isyanın bastırıl-
                               masıyla görevlendirilmiştir. 155
                               131
   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138