Page 132 - Defterdar Dijital
P. 132

Osmanlı Devlet Teşkilatı’nın Kadim Bir Kurumu


            Abdullah Paşa’nın öldürülmesinden sonra Po- nefer piyâde tahrîr edip, ulûfe, bahşiş ve tâyi-
            lat Ahmed Paşa’ya ve onun 12 Safer 1150/12 nat bahalarını ödediği ve bundan evvel Abdul-
            Haziran 1737 tarihinde Aydın’da ölümü üze- lah Paşa’nın ödemiş olduğu bu bin iki yüz elli
            rine Oğlu Çelik Mehmed Paşa’ya tevcih olun- guruşu El-Hac Hüseyin’in Emvâlinden tahsil
            muştur. Çelik Mehmed Paşa’nın birinci defa  etmek için bir çok emirler sâdır olduğu ifade
            ayrılarak, ikinci defa Karaman Valiliği’ne tayini  edilerek, El-Hac Hüseyin’in de ahz edilerek
            ile boşalttığı muhassıllık görevine, iki defasın- Güzelhisar’a getirilmesi istenilmektedir.
            da da Yeğen Ali Paşa tayin olunmuş ve o da
            H.1170/M.1756-1757 senesinde Aydın’da vefat  Emine Sultan, 1140 (1728) de Abdullah Paşa
            etmiştir.                  ile evlendirilmiştir. II. Mustafa’nın kızı olan
                                  Emine sultan 1152 (1739) da vefat etti. Kab-
                                                    143
            Şem’dânizâde’nin eserinde ifade etmiş oldu- ri, Mevlanakapı civarındaki Mimar Acem Ca-
            ğu İran seferi dolayısıyla gelişen olaylar, yani  mii haziresindeki türbesindedir. Sofada, 1237
            Abdullah Paşa’nın kendisinden istenilen iki  (1821) tarihinde vefat eden, Abdullah Paşa
            bin süvari yerine beş yüz süvari ile Erzurum’a  Zade Mirahur-ı Evvel el-hac Abdullatif Bey’in
            varması ve onun bu geç gelişi ile beraber, bu  kızı Fatma Hanım’ın da kabri vardır. 20-Z.
            seferin maksadının olmadığı ve asıl maksadın  1208 (Temmuz-1794) tarihli bir arşiv belgesine
            memleketi revâfıza teslim etmek olduğu şek- göre, “Cihan-Zâde Abdülaziz Efendi’nin karısı
            lindeki iddiaya bakarsak, bu asker toplama  ve Hacı Abdullah Paşa’nın kızı Atike Hanım’ın
            işinin idam vak’asından yedi sene önceye ait  Aydın’da, Lonca’da bina eylediği cami ve mek-
            bir durum olduğunu görmekteyiz. Bu tarih- tebi” vardı. 144
            lerde (H.1141/M.1728-1729) sadrazam olan
            Damad İbrahim Paşa tarafından bütün Ana-  Abdullah Paşa’nın bir aile kabristanı bulun-
            dolu vilayetlerine gönderilmiş olan emirde  maktadır. Eyüp Sultan Camii şadırvan avlu-
            mezkur sefer ile ilgili olarak istenilen askerin  su ile Silâhdar Ağa Cadde arasında ve Çifte
            toplanması hususunda genel bir gevşeklik ve  Gelenler Türbesi’nin sağ tarafındadır. Cadde
            başarısızlık olduğu görülmektedir. Ya asker  üzerindeki avlu duvarı yıktırılarak yerine bü-
            toplanması istenilen bölgelerin âyânları asker  yük, mermer bir hacet penceresi yapılmıştır.
            vermek istemeyerek buna engel olmakta ya  Sağ tarafında Mehmed Emin Paşa Ailesi’ne ait
            da toplanan askerler, konak mahallerinden  iki büyük hacet penceresi vardır. Pencere üze-
            kaçarak memleketlerine geri dönmekte idiler.  rindeki Kelime-i Tevhid yazısı 1189 (1775) ta-
            Bu durum, daha o tarihlerde Aydın Muhassılı  rihli olup Kaşıkcı-Zâde hattıdır. Arkasında bir
            olan Abdullah Paşa’nın asker toplamak du- lahit mevcuttur. Sütun şeklindeki şahidesinde
            rumunda bulunduğu saha için de geçerlidir.  şu kitabe yazılıdır:
            Münir Aktepe’nin Edremid Şer’iyye Sicillerin- “Sabıka Aydın Valisi El-hac/Abdullah Paşa-Zâde
            den aktararak yayımlamış olduğu Muharrem  sâbıka/Mir-Ahur-ı Evvel merhum ve mağfur/El-hac
            1141/Ağustos 1728 tarihli bir vesikadan da bu  Abdül-Latif Bey/Efendinin rûh-ı şerifleriçün /El-fâti-
                          142
            durum açıkça anlaşılmaktadır. Bu vesikada,  ha/2 B 1189 (29 -Ağustos. 1775)”. Bunun gerisin-
            Tebriz tarafına açılan sefer için Aydın ve Kaz- de Abdullah Paşa’nın kallavîli şahidesi vardır.
            dağı taraflarından tahrîri fermân olunan iki bin  Taşın her iki yüzünde de yazı bulunmaktadır.
            nefer levendin tekmili için küşad olunan iki  Arka yüzündeki kitabe şudur: “Sabıka Şam-ı
            aded bayrağın neferâtı tahrîrlerine, Edremid  Şerif/Mir El-hac Aydın/Muhassılı merhum/Mağfur
            sâkinlerinden ve âyânlık iddiasında bulunan  el-hac/Abdullah Paşa’nın/Ruhiçün el-Fâtiha/Sene
            el-Hac Hüseyin isimli kişinin mümanaat ve  1147 fi 1 Zilhicce (24-Nisan-1735)”. Ön yüzünde
            muhalefet üzere olduğu, aslında El-Hac Hü- de aynı kitabe vardır. Ayak taşı yoktur. 145
            seyin’e iki bin neferi kendi malından olmak
            üzere tahrîr ve Tebriz’e gitmek üzere emir  Aydın ve Saruhan Muhassılı Abdullah Paşa’ya
            gönderilmiş iken, firar ve gayubet etmiş ol- hitaben yazılmış arzuhaller ilginçtir. Kadılara
            duğu, Abdullah Paşa’nın kendi tarafından elli  başvurarak istediği sonucu alamadıkları an-
                               130
   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137