Page 131 - Defterdar Dijital
P. 131

Defterdarlık


         Ahmed Paşa (Türk): H.1126/M.1714 tari- etmiştir. Damadı Abdurrahman Bey, oğlu, Ab-
         hinde Vezir rütbesiyle Aydın Valisi olmuştur. düllatif Bey’dir. 135
         1127/1715 tarihinde Adana’ya gönderilmiştir.
         Ramazan 1128/Ağustos-Eylül 1716’da’ şehit  Abdullah Paşa belki de Aydın muhassılları
         olduğı Sicill-i Osmanî’de belirtilmektedir. 130  içinde en güçlü olanıdır. Bu nedenle bir süre
                               sonra karşılaştığı bir siyâsî komploya kurban
                               gittiği anlaşılmaktadır. Bu bilgilerin dışında
         Abdullah Paşa (Köprülü Zâde): Sadrazam  yine aynı döneme ait bir rûznamede hâdise-
                                               136
         Köprülü Mustafa Paşa’nın oğludur. 1127/1715  nin teferruatından bahsedilmeksizin sadece 9
         tarihinde Aydın Valisi olmuştur. H.1128/M.1716  Safer 1148/1 Mayıs 1735 tarihi itibariyle Abdul-
         tarihinde Aydın’dan ayrılarak Kudüs ve Hamid  lah Paşa’nın Aydın tarafından 1900 kise zincirli
         sacakları ve serasker olarak Mora’da görev  altınından oluşan nakit hazinesinin geldiğin-
         yaapmıştır. 131               den bahsedilmektedir. Hafız Hüseyin Ayvansa-

                               rayî ise Aydın Valisi Abdullah Paşa’dan “ ...emi-
         Aydınlı Abdullah Paşa: 23 Zilhicce 1128/8 Ara- rü’l - hacc iken ser--i maktû-u Âsitane’ye gelüb isticâl-i
         lık 1716 tarihinde Aydın Muhassılı ve Menteşe intikal sene 1147 tarihi Zilhiccesinin dokuzuncu günü
         Mutasarrıfı Aydınlı Abdullah Paşa’ya sefere hammam-ı kebir mukabilinde pencere derununda defn
                                    137
         katılmak şartıyla Hamid ve Saruhan sancak- olunmuştur.” Yalnız Abdullah Paşa’nın emirü’l
         ları muhassıllıkları tevcih edildi. Muhassıllık hacc’lık vazifesine ilişkin bu bilgiyi, diğer kay-
         ve mâlikâne mutasarrıflığını öldürülme tari- nakların hiç biriyle teyid etmek mümkün ola-
         hi olan Zilhicce 1147/Mayıs 1735 yılına kadar mamıştır. Burada ismi geçen hammam-ı ke-
         elinde bulundurdu. 132           bir’in Rumelihisarı varoşunda olduğu da aynı
                               eserde kaydedilmiştir.
         Sicill-i Osmanî’de Abdullah Paşa hakkında kı-
         saca şu bilgileri görmekteyiz: Abdullah Paşa Abdullah Paşa hakkında önemli bilgiler veren
         Aydın yöresinin sayılı ailelerinden birine men- Cahit Telci, “muhassıl” kavramının daha iyi
         suptu. Rebiülevvel 1132/Ocak 1720’de Rûmeli anlaşılmasına yardım edecek ilginç noktalara
         beylerbeyi payesiyle Aydın Muhassılı olarak temas etmektedir. 138
         tayin edilmiştir. Cesareti ve askerlikteki ba-
         şarıları sayesinde Cemaziyelahır 1138/Şubat  8 Aralık 1716 tarihinde, Saruhan Sancağı da
         1726’de vezaret rütbesine getirilmiştir. San- ber veçh-i arpalık olarak içerisine dâhil edil-
                                139
         cak tevcih defterlerindeki mevcut kayıtlardan  miş bulunan Aydın Muhassıllığı’na Abdullah
         anlaşıldığına göre, 17 Cemaziyelevvel 1139/10  Paşa, Rebiülevvel 1132/Ocak 1720’de Rumeli
         Ocak 1727 tarihinde uhdesinde olan Aydın Mu- Beylerbeyisi payesi ile tâyin edilmiştir. Aslen
         hassıllığı’na Hamid Sancağı da ilave edilmiştir.  Aydınlı olan Abdullah Paşa’ya, askerlikteki
         Defterdeki kayda göre; “sadır olan Hatt-ı Hü- mahareti dolayısıyla Cemaziyelahir 1138/Şu-
         mayûn-ı şevket-makrûn mucebince mâlikâne  bat 1726 yılında vezaret ihsan olunmuştur. 140
         olan Hamid Sancağı’nın onbeş bin guruş ma- Mehmed Süreyya’nın Sicill-i Osmanî’de verdiği
         lın, ber veçh-i mâlikâne mutasarrıf Burhanzâ- bilgilere göre; Abdullah Paşa H.1144/M.1731-
         de Hacı Ahmed’den alub mükemmel kapusu   1732’de Şam Valisi ve H.1145/M.1732-1733’de
         halkıyla Isfahan seraskerinin yanında hizmette  de Haleb Valisi olmuştur. H.1146/M.1733-1734
         bulunmak şartıyla Aydın Muhassılı Abdullah  senesinde yine Aydın Muhassıllığına tayin edi-
         Paşaya yazılmışdır.” 133          len Abdullah Paşa’nın Zilhicce 1147/Mayıs
                               1735’de ölmüş olduğu herhangi bir izahat ve-
                             134
                                           141
         Zilhicce 1140/Temmuz 1728’de Emine Sultan  rilmeksizin kaydedilmiştir. Mehmed Sürey-
         ile evlenmiştir. H.1144/M.1731-32 Şam, bir yıl ya, son olarak Oğlunun Abdüllatif Bey olduğu-
         sonra Halep Valiliği’ne ve H.1146/M.1733-34 nu ve damadı Abdurrahman Bey’in de Zilkade
         senesinde de yine Aydın Muhassıllığına ge- 1164/Eylül 1751’de öldüğünü yazmaktadır.
         tirilmiştir. Zilhicce 1147/Mayıs 1735’de vefat


                               129
   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136