Page 130 - Defterdar Dijital
P. 130

Osmanlı Devlet Teşkilatı’nın Kadim Bir Kurumu


            Esseyyid Ahmed Paşa (Müfettiş): Kirli İsmail Ayrıca Nasuh Paşa’nın vakfiyesinde de
            Paşa’nın vefatı üzerine H.1110/M.1698-1699 “....maktul Nasuh Paşa’nın Güzelhisar’da binâ
            tarihinde Saruhan’dan ikinci defa Aydın’a mu- eylediği hamam ve han ve dekâkin” ile medre-
            hassıl tayin edilmiştir. H.1111/M.1699-1700 ta- se ve derhaneden bahsedilmektedir. 127
            rihinde Alaiye’ye gönderilmiştir. 120
                                  İbrahim Paşa (Hamzabali Zâde): Aydınlı Na-
            Osmanoğlu Nasuh Paşa: Aydın Güzelhisa- suh Paşa’nın ardılı olan İbrahim Paşa Hamza-
            rında suhtelikten yetişmiş daha sonra ser- bali ailesindendir. H. 1120’de Nasuh Paşa’nın
                        121
            dengeçti ağası olmuştur.  H.1110/M.1698- eniştesi olduğundan onun desteği ile mirimi-
            1699’da Karaman Beylerbeyi, payesiyle Aydın ranlık verilerek Aydın Muhassılı olmuş, an-
                         122
            ve Saruhan’a muhassıl oldu. Çağatay Uluçay cak daha sonra Nasuh Paşa ile anlaşmazlığa
            ve Necdet Sözer “1704-1115 yılında Aydın ve düşmüştür. İbrahim Paşa daha sonra Nasuh
            Saruhan sancakları muhassıllığına Osmanoğ- Paşa tarfından Şam’a getirtilerek 1709’da ora-
                                           128
            lu Nasuh Paşa tayin olundu. ” demekteseler da öldürtülmüştür. Hacı ahmed ağa: İbrahim
                         123
            de esas tarih, Manisa Şer’iyye sicillerine yan- Paşa’dan sonra H.1121 tarihinde yine Nasuh
            sıyan kayıtlara göre Evasıt Receb 1110/Ocak Paşa’nın desteğiyle vekâleten muhassıl olarak
            ortaları 1699’dur. 124           göreve başlamış ve bu görevi H.1126 tarihine
                                  kadar sürdürmüştür. 129
            Nasuh Paşa, bu görevi H.1120/M.1708’de Şam
            Valiliği’ne tayin edilmiş olmasına rağmen öl-
            dürüldüğü tarih olan H.1126/M.1714 yılına
                    125
            kadar sürdürdü.  Anlaşıldığına göre Nasuh
            Paşa Şam’a tayin olmasına rağmen Aydın ile
            ilgisini hiç kesmemiş ve muhassılların getiril-
            mesinde etkili olmuştur. Bizzat muhassıl ola-
            rak görevde olmasa da muhassıllığa getirilen
            kimseler Nasuh Paşa’nın gölgesinde görev
            yapmışlardır. Nasuh Paşa’nın, henüz 15 ya-
            şındaki oğlu Ali Bey’e Kudüs ve kethüdası Halil
            Ağa’ya Habeş Beylerbeyliği ihsan ettiği ve ya-
            kın adamlarına çeşitli eyaletlerde Muhassıllık
            verdiği Mehmed Süreyya tarafından belirtil-
            mektedir. 126

            Nasuh Paşa’nın Aydın’da yaptırdığı binalar ve
            bir vakfı da bulunmaktadır. Nasuh Paşa’nın
            bina eylediği ve bugün Aydın’da bulunan Zin-
            cirli Han’ın kapısı üzerindeki H.1120/M.1708
            tarihli kitabe şöyledir:

            Cenâb-ı Hazret-i zîşan Nasuh Paşa kim
            Ki hayrat içün vâz-ı müesser etmiş hak

            Bu hanı bî bedel eyledi bina el hak
            Güzel hisar’a güzel verdi zineti dilen
            Gör bu han-ı şud derya bugün der tarih

            Acep bina ve acep hanı bî bedeldir bu
                                  Belge 6: Sabık Başdefterdar İsmail Paşa’nın Aydın Muhassıllığı
                                  görevinde tuttuğu avarız ve nüzûl defterinin son sayfası.
                                  B.O.A. AE II. Mustafa 12/1177.


                               128
   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135