Page 129 - Defterdar Dijital
P. 129

Defterdarlık


         Şemsipaşazade Abdullah Paşa: H.1107-   D.BŞM.ANM.d   17275  numaralı  defter
         1108/M.1695-1696 yılllarına ait cizye gelirlerini 1108/1697 yılında muhassıl İsmail Paşa’nın
         toplamakla görevli Aydın Muhassılıdır. 110 muhassıllık kalemlerinden yaptığı teslimatları
                               ve zimmetinde kalan miktarı göstermektedir.
                 111
         İsmail Paşa (Kirli) : Aydın Muhassıllığı mu- Akçe cinsinden bu verileri tablo halinde şu şe-
         hasebe defterlerine göre 28 Cemaziyülahir  kilde gösterebiliriz. (Tablo 9)
         1108/22 Ocak 1697 tarihinde Aydın Muhassılı
         olarak tayin edilmiştir. 112
           Tablo 9

         Yine muhassıllık defterlerine göre muhassıl- 1108/1697 yılına ait başka bir belgeden bu ge-
         lığa Abdülbâki Paşa’dan hemen sonra getiril- lirlerin bir kısmının nereye harcandığını öğren-
         miştir. Bu sebeple Asaf Gökbel’in kaydettiği mekteyiz. 22 Ramazan 1108/14 Nisan 1697’de
         Hazinedar Ali Paşa ve Esseyyid Ahmed Paşa Bosna sınırlarını koruyan mîrî piyade leven-
         ile ilgili verilerin şüpheyle karşılanması gerek- dâtının mevacib ve zahire bahalarının Aydın’da
         mektedir. Yine Asaf Gökbel’e göre, İsmail Paşa toplanan 11000 guruşluk beldar bedellerinden
         H.1109/M.1698 senesinde İstanköy muhafız- ödeneceği ve bu geliri toplamakla görevli Aydın
         lığından Aydın’a Vali ve muhassıl olmuştur.  ve Saruhan muhassılının bu miktarı havale et-
                             113
         İsmail Paşa 1110 yılı Muharreminde/1698 yılı mesi için tezkere yazılmıştı. 119
         Temmuz ayında Turgutlu’da vefat etmiş ve te-
                      114
         rekesi sicillere kaydedilmiştir. Aslında Paşa
         ünvanlı tüm muhassılların az ya da çok bu tür-  Belge 5: Sabık Başdefterdar İsmail Paşa’nın
                               Aydın Muhassıllığı görevinde tuttuğu
         den terekelerinin olduğu söylenebilir. Ancak, avarız ve nüzûl defterinin ilk iki sayfası.
         bunlardan pek azı yolda vefat etmiştir. Saray- B.O.A. AE II.
         larında vefat edenlerin ya da malları müsadere  Mustafa 12/1177.
         edilenlerin mal varlıkları zenginliklerinin boyu-
         tunu gözler önüne sermek için yeterlidir. An-
         cak tüm zenginlikleri kayda geçen terekeden
         de ibaret değildir. Bunun yanında kalabalık bir
         maiyetle gezdikleri de bilinmektedir. 115
         Rumeli Beylerbeyi pâyesi taşıyan eski Baş-
         defterdâr İsmail Paşa, 1108 yılı Recebinin 18.
         gününden/22 Şubat 1697 itibaren Aydın ve
         Saruhan muhassılı olarak, yıllık 12500 guruş
         geliri olan ve Karaman Eyaleti Valisi Vezir İb-
         rahim Paşa’nın Eyaletine ilhak edilmiş haldeki
         Saruhan Sancağı’na, bu geliri İbrahim Paşa’ya
         3 taksitte ödemek şartıyla ber-vech-i arpa-
                    116
         lık mutasarrıf olmuştur. İsmail Paşa da bu
         görevi aldığını, kendisi Manisa’ya varana dek
         Ahmed Ağa’nın sancağı tasarruf edeceğini iki
         gün sonra Manisa Kadısı’na yazdığı yazıyla bil-
         dirmiştir. 117
                                      “Metinde siyakat yazısı kullanılmıştır.”


                               127
   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134