Page 127 - Defterdar Dijital
P. 127

Defterdarlık


         Abdülbâki Paşa (ikinci defa): Aydın Muhas- lanması ile kendisinden önce toplanamayan
         sıllığı muhasebe defterlerindeki H.1107- vergilerin tahsili gelmektedir. Bu nedenle onun
         1108/M.1696-1698 tarihli bir kayda göre Ab- döneminde muhassıllığa ait ayrıntılı bir defter
         dülbâki Paşa bu yıllar arasında da Aydın’da tutularak bu deftere her türlü mâlî işlemin
                       108
         muhassıl olarak görev yapmıştır. Kendisine özeti yazılmış ve bir sureti İstanbul’a gönde-
         verilen geniş yetki ve sorumlukların başında rilmiştir. Abdülbâki Paşa vergi ve haslarla il-
         vergi toplamak, haslarla ilgilenmek, donanma gilenmekten başka eşkıya takibiyle de meşgul
         mevacibi, bazı kalelerin masraflarının karşı- olmak zorunda kalmıştır. 109”
                        Belge 3: Abdülbâkî Paşa’nın Aydın
                    Muhassılı Olduğu Dönemde Tuttuğu Muhasebe Defteri.
                        B.O.A D.BŞM.ANM.1.D 17274

                               125
   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132