Page 126 - Defterdar Dijital
P. 126

Osmanlı Devlet Teşkilatı’nın Kadim Bir Kurumu


            Defterin en sonuna ise baki kalan mukataa, cama kalemleri için kullanılmıştır. Bunlar ara-
            cizye, âvârız ve nüzûl, sürsat ve belderân be- sında Fransız elçisinin harcırahı, İran elçisinin
            dellerini gösteren bir hesap belirtilmiştir. dakik baha ve bunun tahmil ücreti için hınta
            Buna göre muhassıllığın bu kalemler’den emini vekiline verilen meblağlar, Azak ve Özü
            1107 ve 1108 yılları için toplam 736286 guruş- Kaleleri’nin dökümcü ücretleri ve mühimmat
            luk bir geliri bulunmaktadır. Bu miktardan bahaları için yapılan harcamalar bulunmakta-
            3333,5 guruşluk Menemen Memlehası 1108 dır. 102
            yılı muaccelesi düşüldüğünde 732952,5 guruş
            kalmaktadır.                Hazinedar Ali Paşa: Asaf Gökbel’e göre,

            Toplanmamış mukataat malları ve bunlara ait  H.1103/M.1692 tarihinde Aydın Muhassıllığı’na
            kıstü’l-yevm miktarı da bu bölümde gösteril- tayin edilmiştir. 1106/1695 tarihinde Mısır Va-
            mektedir. Toplanmamış mukataat malları ve  liliği’ne getirilmiştir.103 Mehmed Süreyya, Si-
            kıstü’l-yevm miktarı 5670115 akçedir. Bu akçe  cill-i Osmanî’de Hazinedar Ali Paşa’nın aslen
                               101
            cinsinden miktar 47334,5 guruşa eşittir. Bu  Moralı olduğunu belirtmekte ve şu bilgileri
            miktar toplam muhassıllık gelirinden düşül- vermektedir: Ahmed Paşa’ya kethüda oldu.
            müş ve muhassıl Abdülbaki Paşa’nın elinde  H.1102/M.1690-1691’de paşası Mısır Vâlili-
            olan miktara ulaşılmıştır. Bu da 685622 gu- ği’nde vefat edince Vali kaimmakâmı olup bir
            ruştur. Bunun 436738 guruşu teslim ve hava- sene kadar bu görevi yürüttü. Dönünce sipa-
            le edilmiş geriye 248884 guruş kalmıştır. Os- hiler ağalığına getirildi. Sonra sırasıyla Rumeli
            manlı maliyesinin muhassıllık gelirinden baki  Beylerbeyi payesiyle Cebecibaşı ve ertesinde
            kalan işte bu üç Kalemdir.         Aydın Muhassılı oldu. Bu görevini takiben Ağ-
                                  riboz muhafızlığına getirildi. Muharrem 1106/
            3333,5 (Menemen memlehâsı 1108 yılı muac-  Eylül 1694’de vezirlik pâyesiyle Mısır Valiliği’ne
            celesi)+ 47334,5 (henüz toplanmamış muka- atandı. 104
            taat malları ve kıstü’l- yevm miktarı) + 248884
            (Toplanan gelirlerden henüz havale ve teslim  Esseyyid Ahmed Paşa (Müfettiş): Trablusşam
            edilmemiş bölüm)= 299552 guruş.       Beylerbeyi iken H.1106/M.1695 tarihinde Hazi-

            Tüm bu hesaplamaların sonunda Aydın Mu- nedar Ali Paşa’nın Yerine Aydın’a muhassıl ve
            hassılı Abdülbaki Paşa’nın toplam muhassıllık  Vali olduğu ve 1109/1698 yılında Saruhan San-
            geliri, baki kalan miktarın ve 1109 yılı muhas- cağı’na nakledildiği Asaf Gökbel-Hikmet Şölen
                                               105
            sıllık mukataatının Sâbık Başdefterdar İsmail  tarafından kaydedilmektedir. Ancak mühime
            Paşa’ya deruhde edildiğini gösteren 28 Cema- kayıtlarında Esseyyid Ahmed Paşa’nın H.1103-
            ziyelahir 1108/22 Ocak 1697 tarihli bir ferman  1106/M.1692- 1695 yılları arasında Aydın Mu-
                                                      106
            sureti eklenmiştir.             hassıllığı görevinde olduğu anlaşılmaktadır.
            Yine 21 Cemaziyelevvel 1108/16 Aralık 1696 ta- Mehmed Süreyya’ya göre Müfettiş Esseyyid
            rihli başka bir belgede Aydın ve Saruhan mu- Ahmed Paşa, H.1103/M.1691-1692 senesinde
            hassıllığından gelen 4666 guruşluk meblağın  Cebecibaşı, H.1104/M.1692-1693’de Trablus-
            nerelere harcandığını bulabiliyoruz. Abdülba- şam beylerbeyi, H.1106/M.1694-1695’de Aydın
            ki Paşa’nın silahdarı Mehmed Bey tarafından  ve sonra Saruhan ve sonra tekrar Aydın Mu-
            getirilen bu miktarın 3000 guruşunun Boğdan  hassılı olmuştur. H.1113/M.1701-1702 sene-
            Voyvodası Konstantin zimmetinde bulunduğu  sinde Alâiye muhassılı ve sonra Adana Valisi ve
            ve bu miktarın 1500 guruşunun İstanbul Ka- oradan Teke ve Kıbrıs muhassıllığı görevlerine
            imakamı Ömer Paşa’ya verilmiş olduğunu,  getirilmiş, H.1126 /M.1714 senesinde Maraş
            1500 guruşunun da Hüseyin Ağa mübaşiretiyle  beylerbeyi görevine getirilmiş ve orada vefat
            Rikâb-ı Hümâyûn hazinesine konulduğunu öğ- etmiştir. 107
            reniyoruz. Ayrıca bu meblağ bazı değişik har-


                               124
   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131