Page 125 - Defterdar Dijital
P. 125

Defterdarlık


         Defterdeki yedinci kalem maden mukataası-  simet ve zâhire bahaları, İstanbul Kasapbaşı-
         dır. (Tablo 7) Bu kalemde 1107 yılına ait 100000 sı Vekili’ne, sabık kaptanlara, hizmetteki bazı
         akçelik Aydın ve Saruhan livâları duhan çift kalyon kaptanlarına, koyun bahasına, darı mü-
         resmi mukataası ve 1108 yılı Aydın, Saruhan, bayaasına, kürek bahasına, çeşitli salyanelere,
         Menteşe, Sığla, Alaiyye, Teke ve Hamidili livâ- kürekçi ücretlerine, Cebehâne- i Âmîre’deki
         ları duhân gümrüğü mukataası geliri belirtil- bazı ustaların ücretlerine, baruthâne masraf-
         meden gösterilmektedir. Bu kalemden her- larına ve bazı muhassıllık görevlilerine toplam
         hangi bir harcama yapılmamıştır.      olarak 214451,5 guruş harcanmıştır.
            Tablo 7


         Muhassıllığın gelir kalemlerinden sekizinci ve Yine bazı havaleler de bu Harcama Kalemle-
         son kalem Mevkufât Kalemi’dir. (Tablo 8) Bu ri’nden sonra kaydedilmiştir. Mîrî kalyonların
         kalemdeki gelir ve gider harcamaları diğer gânem bahası ve Kapudanân vezâiflerine, İz-
         kalemlerin aksine guruş birim alınarak yapıl- mir Baruthânesi’ne barut masrafına, Menteşe
         mıştır.1107 yılı âvârız, bedel-i nüzûl, bedel- i ve Teke Livası şuturân mübayaasına, Gelendos
         sürsat ve bedel-i belderânı 265697 guruş, 1108 Karhânesi’ne barut tabhı ve güherçile bahası-
         yılı âvârız, bedel-i nüzul ve bedel-i belderânı na ve Hüdavendigâr Livâsı’nda şem ve kurşun
         185280 guruş olarak gösterilmektedir. Ayrı- mübayaasına, Eğri’deki süvari levendâtı me-
         ca geçmiş senelerden -1105 ve 1106- bakaya sarifine, Edirne Kışlağı’nda mübayaa olunan
         olarak kalan 128386,5 guruşluk bedel-i sürsat, kürk ve gönlere ve Aydın, Saruhan ve Menteşe
         bedel-i belderân ve bedel-i peksimed geliri de Livâları’ndan alınan güherçile bahasına havale
         gelir olarak kaydedilmiştir. Bu son gelirle top- edilen meblağla havale toplamı 134763,5 gu-
         lam gelir 579363,5 guruş olarak görülmektedir. ruştur. Evâil Cemaziyelahir 1107/Ocak ortaları
         Bu kalem ayrıca en fazla harcama ve havale- 1696’da Abdülbâki Paşa’dan sürsat ve beldâr
         nin yapıldığı kalemdir. 68 ayrı Harcama Kale- gelirlerinden toplayıp hazineye gönderdiği 100
         mi’nden toplam 349215 guruşluk bir harcama kese akçeden başka aynı kalemlerden 1107
         yapılmıştır. Gelir-gider farkı ise 230146 guruş senesi gelirlerinden 100 kese akçeyi dahi top-
         olarak gösterilmiştir. Bu harcama kalemleri; layıp göndermesi istenmişti. Bu meblağ Ra-
         Sakız, Bozcaada, Modon, Midilli ve Rusçuk Ka- mazan/Nisan ayında açılacak seferde görevli
         leleri’nin muhafazasında görevli bazı Dergâh-ı kapıkullarının mevâciblerine harcanacaktı. 100
         Âlî yeniçerilerinin mevâcibleri ve lahm, pek-
          Tablo 8

                               123
   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130