Page 124 - Defterdar Dijital
P. 124

Osmanlı Devlet Teşkilatı’nın Kadim Bir Kurumu


            Dördüncü Kalem Bursa mukataası kalemidir. 1106 ve 1107 yıllarına ait cizye miktarı sıra-
            (Tablo 4) Bu mukataanın 1107 yılına ait gelir sıyla 596720, 2677684 ve 2550000 akçedir. Üç
            kalemleri şunlardır. Hamid damga mukataası yılın toplamı 5824404 akçedir. Bu üç yıla 1108
            349340 akçe, Akkeçili Mukataası 60000 akçe. yılı cizyesi olan 2040000 akçe de eklenmiş ve
                                      99
            1108 yılına ait de aynı miktarlar kayıtlıdır. 1107- 7837404 akçelik cizye geliri toplamına ulaşıl-
            1108 yılları gelir toplamı böylece 818680 akçe- mıştır. Bu gelirin 485532 akçesi 1106 yılı için 7
            ye ulaşmıştır.               ayrı Harcama Kalemi’nde harcanmış gösteril-
                Tablo 4               mektedir.


            Bu gelirin 422348 akçesi 1107 yılı içinde 5 ka- Bunlar Modon, Sakız, Bozcaada kalelerinin
            leme harcanmıştır. Bunlar Tophâne-i Âmîre muhafazasında görevli bazı Dergâh-ı Âlî ye-
            mühimmat bahası, cebehâne-i âmîre masraf-  niçerilerinin mevâcibleri ve lahm  ve zâhire
            larına ve top yuvarlağı ücretlerine yapılan har- bahaları için harcanan paralardır. 1107 yılında
            camalardır. Gelir-gider farkı 396332 akçedir. yapılan 4 harcama Kaleminde Sakız, Limni ka-
                                  leleri muhafazasındaki Dergah-ı Âli cebecileri-
                Tablo 5
            Beşinci Kalem olan Muhasebe-i Evvel Ka- nin mevacib ve hınta bahalarına 2351212 akçe
            lemi’nde 101400 akçelik Aydın Mukataası ve harcanmış görülmektedir. Son olarak 1108 yı-
            57739 akçelik Ayasluğ tımarları mukataası Ay- lında Saruhan ve Menteşe süvari leventlerine
            dın Muhassıllığı’na bağlı mukataalardır. (Tablo yapılan 480000 akçelik 2 harcama kalemi göze
            5) İki mukataanın 1107 ve 1108 yıllarına ait ge- çarpar. Tüm bu 3 yıllık askerî harcamaların
            lirleri toplamı 318278 akçedir. Bu mukataadan toplamı 3316744 akçeyi bulmaktadır. Gelir ve
            hiçbir harcama yapılmamıştır.        bu giderler arasındaki farkın 4547660 akçe ol-
                                  masına rağmen 1143206 akçe olarak gösteril-
            Altıncı Kalem Cizye Muhasebesi Kalemi’dir.  miştir. Aradaki 3404454 akçelik fark konusun-
            (Tablo 6) Gelirleri muhasıllığa bırakılan ve âlâ,  da herhangi bir fikre sahip değiliz.
            evsat ve adnâ olarak 3 ayrı kategoride 1105,
                Tablo 6

                               122
   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129