Page 123 - Defterdar Dijital
P. 123

Defterdarlık
            1109 yıllarına ait yukarıdaki ilk yılda olduğu gibi len 138240 akçe de gelir olarak kaydedilmiştir.
            toplam 2564000 akçenin 75000 akçesi harcan- 1108 yılında bu toplam 2148240 akçelik muka-
            mış, geri kalan 2489000 akçesi muhassıllığa taa gelirine 86190 akçelik Ortadöşek muka-
            gelir olarak kaydedilmiştir. Bu iki yıla ait top- taası geliri de eklenmiş 1108 yılı geliri toplam
            lam gelir 5128000 akçe olarak gösterilmekte- 2165310 akçeye yükselmiştir.
            dir. Bu toplamın 400000 akçelik bölümü 1108
            yılında Menemen mukataası gelirlerinden ih- 1107 ve 1108 yılına ait gelirler toplamı 4313550
            raç edilmiş, geride 4728000 akçelik bir gelir  akçedir. Bu gelirden 1880949 akçesi 16 kalem
            kalmıştır.                 alında 1107 yılında harcanmıştır.


                Tablo 2

                           400.000             400.000


                           2564000             2564000
                                    2446511
            Bu miktarın 207029 akçesi bazı Dergâh-ı Âlî  Harcama Kalemleri Esirzade Evkafı, Genç
            cebecilerinin mevâciblerine, 1562880 akçesi  Mehmed Paşa yetimleri olan Rabia, Fatıma,
            yine bazı Dergâh-ı Âlî yeniçerilerinin mevâcib- Ahmed ve Halil’e, Tersâne-i Âmîre kapudanân
            lerine, 184312 akçesi İstanbul gümrük emini- ve zabitânına, Kağıthane Karhânesi’nde yapı-
            ne, 92290 akçesi çeltik hassı işletmecisi yahudi  lan yuvarlakların ücretine, Sakız, Koron, Sulta-
            Samson’a aktarılmıştır. Tüm bu harcamalar  niye ve Rodos Kalelerindeki Dergah-ı Âli top-
            2046511 akçe tutmaktadır. Bu miktar toplam  çularının mevâciblerine ve zahire eminlerine
            gelir olan 5128000 akçeden düşüldüğünde  hınta baha olarak, âlâ çeltik için Sofu köyüne
            toplam gelir, 3081489 akçeye, bu miktardan da  mühimmat-baha ve dükkan bahadır. 1173074
            400000 akçelik Menemen memlehâsı ihracatı  akçesi ise 4 Kalem altında 1108 yılında har-
            düşüldüğünde 2681489 akçeye gerilemiştir.  canmıştır. Bu Kalemler ise Seddülbahir ve
                                  Sultaniye Kalesi muhafazasındaki Dergâh-ı
            Üçüncü olarak Haslar mukataasına bağlı mu- Âlî topçularının mevâciblerine, Alaiyye Livâsı
            kataalar bulunmaktadır. (Tablo 3) 10 muka- muhafazasındaki İstanbul çerilerine yapılan
            taadan 6 Şaban 1107 yılına gelen Mart ayında harcamalardır. İki yıla ait harcama toplamı
            gelen gelir 2010000 akçedir. 25 Şaban 1107 3054023 akçedir. Bu kalemin gelir-gider farkı
            yılına ait Mart ayı Selendi mukataasından ge- 1173337 akçedir. (1259527 akçe olmalı)
                Tablo 3
                               121
   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128