Page 122 - Defterdar Dijital
P. 122

Osmanlı Devlet Teşkilatı’nın Kadim Bir Kurumu


            Bu miktara yine aynı mukataalardan Gurre-i mukataasından 7000, Karaca reayası adet-i
            Muharrem 1108 ve 28 Şaban 1109 arası top-  ağnam mukataasından 10000 akçelik gelir,
            lanan 1846472 akçe eklenmiştir. Bu Kalem toplamda 17000 akçe olarak kaydedilmiştir.
            böylece 1107 ve 1109 tarihleri arasındaki 2 Ayrıca 7 mukataadan 17 şevval 1108’e ge-
            yıllık sürede 3692944 akçe gelire sahiptir. Bu len mart ayında 267000 akçelik bir gelir daha
            gelirlerin 1643132 akçesi 1107 ve 1108 yılları gelmiştir. Kefe Mukataası Kalemi’nde 1107
            arasında Rodos Kalesindeki mustahfız, cebeci ve 1108 yıllarına ait toplam 2564000 akçenin
            ve topçulara, Hanya Kalesi’ndeki mustahfız ve 75000 akçesi harcanmış, geri kalan 2489000
            cebecilere, Hanya Kalesi cebecileri hınta ba- akçesi muhassıllığa gelir olarak kaydedilmiş-
            hasına, Talas hınta ve mühimmat bahasına, tir. 1108 yılına ait bilânçoda ise yukarıdaki gibi
            Bozcaada Kalesi bazı Dergâh-ı Âlî cebecileri- ilk 3 mukataanın adı yine belirtilmemiş ve gur-
            nin mevâciblerine, Bozcaada Kalesi Dergâh-ı re Muharrem 1108 tarihli 507000 akçelik gelir
            Âlî cebecilerinin zahire emininin hınta baha- tekrarlanmıştır. Ancak bundan sonra yukarıda
            sına, Limni Kalesi’ndeki bazı Dergâh-ı Âlî ce- adı belirtilmemiş diğer 2 mukataanın hangileri
            becilerinin mevaciblerine ve yine Limni Kale- olduğunu bu ikinci yıla ait bilânçodan öğren-
            si Dergâh-ı Âlî cebecilerinin zahire emininin mekteyiz. Bunların 73000 akçelik olanı gurre
                         95
            hınta bahasına harcanmıştı. Gelir-gider farkı Zilhicce 1108 yılı Saruhan Livâsı Beytü’l-mâl-i
            fazla 2049812 akçedir.           amme ve hasse mukataasıdır. 1300000 akçelik
                                  gelirin bir kısmı ise 900000 akçelik Aydın Livâsı
                Tablo 1               tahmis kahve mukataası, 43000 akçelik Saruhan

            İkinci Kalem Kefe Mukataa Kalemi’nden  Livâsı belderân resmi mukataası ve 50000
                                 96
            (Tablo 2) Muhassıllığa gelir kaydedilen muka- akçelik Adala ve Ilıca mukataası gelirlerin-
            taaları kapsamaktadır. Bu kalemdeki 5 ayrı den oluşmaktadır. 12 Muharrem 1108’e gelen
            mukataadan ilki, adı belirtilmeyen 3 mukata- ağustos ayı Saruhan Livâsı Menemen mem-
            adan gelen 1107 yılı Muharrem gurresindeki lehâsı mukataasından yine 400000 akçelik
            507000 akçelik kalemdir. İkincisi 1107 yılı Zil- gelirin 75000 akçesi harcanmış, geri kalan
            hicce gurresinde gelen 73000 akçe, üçüncüsü 325000 akçelik kısmı gelir olarak kaydedilmiş-
            ise 1107 yılı Zilkade gurresinde gelen 1300000 tir. 17 Şaban 1108’e gelen Mart’da Güzelhisar
            akçelik gelirdir. Saruhan Livası Menemen ve tevâbihi resm-i kantar mukataasından 7000,
            Memlehası’ndan 1107 Muharrem gurresinde Karaca reayası adet-i ağnam mukataasından
            400000 akçelik bir gelir göze çarpmaktadır. Bu 10000 akçelik gelir, toplamda 17000 akçe ola-
            miktarın 75000 akçesi harcanmış, geri kalan rak kaydedilmiştir. 28 Şaban 1109 yılında ise
            325000 akçelik kısmı gelir olarak kaydedilmiş- 7 mukataadan 267000 akçelik bir gelir daha
            tir. Yine Güzelhisar ve tevabihi resm-i kantar gelmiştir. Kefe Mukataası Kalemi’nde 1108 ve


                               120
   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127