Page 121 - Defterdar Dijital
P. 121

Defterdarlık


         Zeynelabidin Paşa’nın ahaliye epeyce zulmet- Yusuf Paşa: Kendisinin ber veçh-i arpalık Ay-
         tiği sicillere kaydedilen belgelerden anlaşıl- dın Sancağı’na mutasarrıf tayin edildiği ancak
         maktadır. Zeynelabidin Paşa, 600’den fazla atlı kendisine Vidin muhafazasında olan vezir Hü-
         ile Çobanisa köyüne gidip, halka bir hayli ezi- seyin Paşa’ya yardıma gitmek üzere maiyetiyle
         yet ettikten sonra, tutarı 15514 akçeye ulaşan ve techizatlı askerleriyle yola çıkması istendi-
         yem, yiyecek, içecek ve zahire bedelini öde- ği Evasıt-ı Cemaziyelahir 1100/Nisan başları
                                                 89
         meden bölgeden ayrılmıştı. Ayrıca Toyyusuflu 1689 tarihli hükümden anlaşılmaktadır. Yu-
         köylülerinin şikayetlerine göre, Paşa; 500’den suf Paşa göreve gelmediğinden Kıbrıs’a gide-
         fazla atlı ve saruca ile köye gelerek halktan ne dek Ahmed Paşa’nın göreve devam ettiği
         konakçı akçesi adı altında 30 guruş almış ve Ahmed Paşa’ya hitaben yazılan mühime kayıt-
         ayrıca 70 kile arpa, 10 kuzu ve 200 tavuğa da larından anlaşılmaktadır. 90
         el koymuştur. Yapılan soruşturmada Paşa’nın
         uğradığı diğer köylerde de benzer şekilde ha- Abdülbâki Paşa: H.1101/M. 1690 de Aydın’a
         reket ettiği anlaşılmıştır. 83       Abdülbâki Efendi adında bir kimsenin mu-

         Zeynelabidin Paşa ile sicillere kaydedilmiş  hassıl olduğu ve H.1103/M.1692 tarihine ka-
         önemli olaylardan biri de Muhassıllık yaptı- dar sürdürdüğü Asaf Gökbel tarafından ifade
                                     91
         ğı döneme ait olan vergi bakayası kayıtları- edilmektedir. Mühime defterlerinde ise bu
         nın bolluğudur. Mukataa gelirlerinin vaktinde  görüşü doğrulayan bilgiler mevcuttur ancak
         ulaştırılamadığı görülmektedir. 84     Abdülbâki Paşa’nın adı mühimmelerde iki ayrı
                                         92
                               dönemde geçmektedir. Yani, belgelere göre
         Bunun nedeni de muhassıllığa tayin edildikten Abdülbâki Paşa iki kez muhassıllığa getiril-
         çok kısa bir süre sonra vefat etmesi olmalıdır. miştir.
         Mehmed Ağa (Genç): H.1097/M.1685-1686 Başbakanlık Osmanlı Arşivi D. BŞM. ANM. 1.d.
                                                 93
         yılında Aydın, Saruhan ve tevabihi sancakla- 17274 katalog numaralı Abdülbaki Paşa dö-
         rı muhassılı idi. Genç Mehmed Ağa, dergâh-ı nemine ait ilk genel muhassıllık defterindeki
         muallâ kapucubaşılarından olub Hüseyin Pa- kayıtlar yıl olarak 1107-1109/1697-1698 yılları-
         şa’nın oğludur. 14 Zilhicce 1099/10 Ekim 1688 nı kapsar. (Tablo 1)
         tarihinde Paşa rütbesi almıştır. 85
                               İlk Kalem 26 mukataa ile haremeyn mukata-
         Ahmed Paşa (Çufutoğlu-Boşnak): Aslen Boş-  ası Kalemidir. 1107 Muharremi gurresinde bu
         nak ise de Haleb’de yerleşmiş olduğundan 26 mukataadan 1011473 akçe toplanmıştır.
         Halepli Ahmed Paşa adı ile de anılmaktadır. Bu mukataaların isimleri tek tek sayılmamış-
         1096/1685 de Rakka Beylerbeyi; 1098/1687’de tır. Ancak daha sonra bu 26 mukataa dışında
         Maraş Beylerbeyi, sonra Aydın Muhassılı oldu. haremeyn mukataası Kalemine kaydedilen
         10 Temmuz 1688 İzmir depremi sonrası İz- mukataalar tek tek zikredilmektedir. Bunlar
         mir’de Sancakburnu Kalesi’nin tamir mas- 200000 akçelik Menteşe Livasındaki Peçin
         rafları için daha önce toplanamayan vergilerin memlehası mukataası, 220000 akçelik İzmir
         bir an önce toplanıp yerine ulaştırılması konu- memlehası mukataası, 16666 akçelik Karesi
                                                   94
         sunda kendisine evasıt- ı Şaban 1100/Haziran Livasındaki Tarhala Yağhânesi mukataası ,
                             86
         başları 1689 tarihinde bir hüküm yazılmıştır.  43333 akçelik Karesi Livası ve Kebsud ve Çel-
         1101/1689-1690’da Kıbrıs Valiliği’ne, H.1102/ tik Kazaları beytü’l- mâl-i amme mukataası,
         M.1690-1691’de de Bolu mutasarrıflığına tayin 1108 mart evvelinden 5527 akçe ve 17 Şaban
         edilmiştir. Aynı yıl Bolu’da katledilmiştir. 87 1108 tarihinde gelirleri toplanan üç mukataa;
                               120000 akçelik Menteşe Livası resm-i çift mu-
         Defterdar Sarı Mehmed Paşa Zübde-i Vekaiyat  kataası, 15000 akçelik İzmir saibaşılığı muka-
         adlı eserinde Ahmed Paşa’nın Aydın Muhassıllı  taası ve 220000 akçelik Gedüs Şaphanesi mu-
         olduğu dönemde halka zulmettiği için katline  kataası olmak üzere toplam 1846472 akçedir.
         ferman çıktığını belirtmektedir. 88

                               119
   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126