Page 120 - Defterdar Dijital
P. 120

Osmanlı Devlet Teşkilatı’nın Kadim Bir Kurumu


            Mehmed Paşa: 14 Cemaziyelevvel 1050/2 İshak Paşa Saruhan Mutasarrıfı olarak görev-
            Ağustos 1640 tarihinde sâbıkan Anadolu Bey- lendirilmiştir. Bu görevine ek olarak Aydın ve
            lerbeyi olup, Tuğray- ı Şerîf hizmetinde olan Saruhan sancakları muhassıllığı da uhdesine
            Mehmed Paşa, Aydın Saruhan, Menteşe, Sığla, verilmiştir. 74
            Teke, Hamid, Karahisar, Hüdavendigâr, Karesi
            ve Kütahya sancakları Muhassıl-ı Emvâlliği’ne  Yakub Paşa: H.1061/M.1651 senesinde Aydın
                   67
            tayin edilmiştir. O da bölgede vergi toplama- ve Saruhan Sancakları muhassılı olduğu sicil-
            nın yanında eşkıyâ takibiyle görevlendirilmiş- lerde kayıtlıdır. 75
            tir. Kendisine hitaben yazılan 1053/1643-1644
            senesine ait bir mühime hükmünde ise şöyle
            denilmektedir: “Bi’lfiil Anadolu cânibinde Mu- Mustafa Paşa (Zurnâzen): Aslen Arnavut olan
            hassılı-ı Emvâl olan Mehmed dâme ikbâlehû  Mustafa Paşa, Kapucubaşılık görevindeyken
            hâlâ de-ü Devletmedârımdan müceddeden  vezirliğe yükseltilerek Rumeli Valisi olmuş-
            tahririne memur olduğun Aydın Sancağın’da  tur. H.1059-1060/M.1649-1650 yılında Def-
            vâki olan reayânın ekseri kendü hallerinde  terdâr-ı Şıkk-ı Evvel tayin edilmiştir. Aynı yılın
            olmayub tüfenk ve silâh ve sair âlât-ı harb ile  Ramazan ayında azledilerek Şevval 1060/Ekim
            yollara inüb….” 68             1650’de Karaman Valisi, Şaban 1062/Ağustos
                                  1652’de ikinci defa defterdâr olmuştur.76 Bu
                                  ki görevinin arasında 29 Safer 1062/11 Şubat
            İshak Paşa: Safer 1055/1645 Nisan ayında Ay- 1651 tarihinde sâbık Rumeli Beylerbeyi Mus-
            dın ve Saruhan sancakları muhassıllığına Er- tafa Paşa77, Anadolu, Karaman ve Sivas Eya-
            gani Sancakbeyi ve Diyarbekir havalisi defter- letlerinde muhassıl, Aydın ve Saruhan San-
            darı İshak Paşa getirilmiştir. 69      caklarında da mahayif müfettişliği görevlerine
                                  getirilmiştir. 78
            Ahmed Paşa: H.1055/M.1645 yılında İshak
            Paşa’dan sonra, sâbıkan Teke Sancağı Muta- Cemaziyelevvel 1063/Nisan 1653’de Temeşvar
            sarrıfı olan Ahmed Paşa, Karahisar-ı Sahib,  Valisi, 1063/1653’de bu görevden azeldilerek
            Hüdavendigâr, Kütahya, Teke, Hamid, Alâiyye,  Bozcaada’ya memur olmuştur. Receb 1065/
            Karesi, Aydın, Ankara, Sultanönü, Biga, Saru- Mayıs 1655 de kaptan-ı deryalığa getirilmiştir.
            han, Sığla ve Menteşe sancakları Muhassıl-ı  Cemaziyelevvel 1066/Mart 1656’da Sadrazam
            Emvâl’i olarak görevlendirilmiştir. 70   kaymakamı hatta bu arada Sadrazam olduysa
                                  da dört saatte azledilerek kaptanlık görevi-
                                  ne devam etmiştir. O yılın Cemaziyelahirinde/
            Mustafa Paşa: H.1056/M.1646 senesinde Ay-  Nisan 1656’da Erzurum Valisi olup Rebiyüla-
            dın Sancağı’nın ber veçh-i arpalık Mustafa Pa- hır 1067/Ocak-Şubat 1657’de vefat etmiştir. 79
            şa’ya tevcih edilmiş olduğu görülmektedir. 71 Dört saatlik sadrazamlığı sırasında Karagöz
                                  Mehmed Paşa’yı defterdâr tayin etmiş bu olay
            İshak Paşa: İkinci defa olarak 14 Safer 1057/21 dönemin şairleri tarafından tarih düşülerek
            Mart 1647’de Aydın ve Saruhan sancakları mu- alaycı bir ifadeyle kayda geçirilmiştir. 80
            hassılı olmuştur. 72
                                  Saruhan Sancağı’nda muhassıl vekili ise
                                  H.1063/M.1653 yılında Manisalı Hasan Ağa
            Şemsi Paşa Zâde Ahmed Paşa: Şemsi Pa- Zâde Mustafa Ağa idi. 81
            şa’nın oğludur. 29 Cemaziyelahir 1057/2
            Temmuz 1647’de Divriği Sancakbeyi Şemsi-
            paşazâde Ahmed Paşa Aydın ve Saruhan San-  Zeynelâbidin Paşa (Kabasakal): H.1065
            cakları’na muhassıl tayin edilmiştir. 73  /M.1655 yılında Saruhan Sancağı “ber veçh-i
                                  arpalık”, Kıbrıs Beylerbeyi Zeynelâbidin Pa-
                                  şa’ya verilmiştir. Aynı zamanda Aydın ve Sa-
            İshak Paşa: Gurre Cemaziyelahir 1059/12  ruhan Sancakları Muhassıllığı da uhdesine
            Haziran 1649’da sâbık Anadolu Beylerbeyisi  tevdi edilmiştir. 82
                               118
   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125