Page 119 - Defterdar Dijital
P. 119

Defterdarlık


      Muhassal, veçh-i yesîr üzere , ol bagî, etbâ’ı ile tedmîr olunub  alar ve diğer gelirlerle ilgili bir defterden ken-
      sagîr-ü kebîrünün vücudları müntefî ve âteş-i fesadları mun- disine verilen yetki ve sorumluluklar hakkında
      tafî kılındı...Esbâb-ı Emvâl ve rihal-i bigalleri mîrî içün zabt  bilgi sahibi olabiliyoruz.
      ve beytü’l mâle rabt olundı. Kethüdasının esbâb-ı davarları
      İstanbul’da vâki Lâle’izar -zâde bağçesinde emanet olmağ- Buna göre Şemsi Paşa, Aydın, Menteşe, Sa-
      la, Etmekçizâde,“ Tophaneli” dimekle mâruf baş bâkî kulunı  ruhan sancaklarıyla birlikte, Uşak ve Lazıkıyye
      gönderüb kabz etdirüb Bâb-ı Hümâyûna nakl etdirdüğünde (Denizli)’deki bazı mukataaları da kontrol et-
      bu râkım-ı erkâm olan abd-i müsteham ol asırda orta defter- miştir. 60
      dârlık hıdmetinde kıyâm üzere bulunmağla emri celîl-ü kadr-i
      vükelây-ı kirâm ile Bâb-ı Hümâyûn’a varub muhallefât-ı  Ahmed Paşa: 9 Şevval 1031/17 Ağustos 1622
      mezbureyi nakir-ü kıtmîr, kalîlü’l kesîr her ne ise tahrîr ey- sâbıkan Karaman Beylerbeyisi olan ve daha
      leyüb defterini Vekîl-i mâl olan Vezîr-i bâ ikbâl Etmekçi-âde  sonra Karaman Defterdârlığı’ndan emekli
      yedine isal eylemek vâkî oldu. Sonra füruht edüb, bahaların- olan Ahmed Paşa, Şemsi Paşa’nın yerine Ay-
      dan hâsıl olan malı Hazine-i Padişah-ı amîmün-nevâle idhâl  dın, Saruhan, Sığla ve Menteşe sancakları mu-
      eylediler...”  53                hassıllığına getirilmiştir. 61
         Şemsi Paşa: Yusuf Paşa’nın azlinden sonra
         Aydın ve Saruhan sancakları muhassılı olmuş- İbrahim Paşa (Bıçakcı): Zilhicce 1035/Ağustos
         tur. 54                   1626 yılında Anadolu’daki muhassılların tama-
                               mı azledilmiştir. Bu tarihte sâbıkan Cezâyir
         Muslı Kethüdâ: Şemsi Paşa’nın azledilmesi  Beylerbeyi olan Bıçakcı İbrahim Paşa’ya Ana-
         üzerine 1019 Zilkade/1611 yılı Ocak ayında Sa- dolu muhafızlığı görevine ek olarak Aydın ve
         ruhan, Menteşe ve Sığla sancakları muhassıl- Saruhan sancaklarında muhassıll-ı Emvâllik
         lığı Muslı Kethüdâ’ya verilmiştir. 55    verilmiş, ayrıca ber vech-i arpalık Hüdâvendi-
                               gâr Sancağı tevcih edilmiştir. Bıçakcı İbrahim
                               Paşa aynı yıl Saruhan Mutasarrıflığı görevine
         Mehmed Paşa: 1021 Receb evâilinde/1612 yılı      62
         Eylül ayında Saruhan Sancağı mutasarrıfı olan  getirilmiştir.
         Adana Beylerbeyi Mehmed Paşa, aynı yıl içinde
         Muhassıl-ı Emvâl olarak görevlendirilmiştir. 56 Şemsi Paşa: İbrahim Paşa’dan sonra Aydın,
                               Saruhan ve Menteşe sancakları muhassılı ol-
                               muştur. 63
         Mustafa Paşa (Üveys Paşa Zâde): Sâbıkân
         Maraş Beylerbeyisi Üveys Paşa zâde Mustafa
         Paşa, Mehmed Paşa’dan sonra Aydın, Saru-  Ahmed Ağa: H.1041/M.1631-1632 yılında
         han ve Menteşe sancakları muhassılı olmuş- Şemsi Paşa’nın yerine Dergâh-ı Âlî Kapıcıbaşı-
         tur. 57                   ları’ndan Ahmed Ağa, Aydın, Saruhan ve Men-
                               teşe Sancakları Muhassıllığı’na getirilmiştir. 64

         Osman Paşa: 15 Şevval 1030 / 13 Ağustos
         1621’de Aydın, Saruhan ve Menteşe sancakları  Şâban Paşa: Ahmed Ağa’dan sonra H.1043/
         muhassıllığına sâbıkan Sipahoğlanları kâtibi  M.1633-1634’de sâbıkan Aydın Sancakbeyi
         olan Osman Paşa tayin edilmiştir. 58    olan Şâban Paşa, Aydın, Saruhan ve Menteşe
                               Sancakları Muhassıllığı’na tayin edilmiştir. 65
         Şemsi Paşa: Osman Paşa’dan sonra Aydın,
         Saruhan ve Menteşe sancakları muhassıllığı- Mehmed Paşa (Moldovanî): Karesi Sancağı
         na getirilmiştir. 59            mutasarrıfı iken H.1045/M.1635-1636 yılında,
                               Aydın Saruhan, Menteşe ve Sığla ve tevabii
         Osmanlı arşivi maliye kayıtları arasında bulu- sancakları muhassılı olarak tayin olunmuş-
         nan ve Şemsi Paşa’nın idaresindeki mukata- tur. 66


                               117
   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124