Page 118 - Defterdar Dijital
P. 118

Osmanlı Devlet Teşkilatı’nın Kadim Bir Kurumu


            Ancak Mehmed Paşa’da bu olaydan kısa bir şey yapamamıştı. Yusuf Paşa da artık Aydın’a
            süre sonra H.1016/M.1607’de Aydın’da ölmüştür. dönmek istediğini Sadrazam’a sürekli yineli-
                                   yordu. Müracaatları sıklaşınca Sadrazam arpa-
            Mehmed Paşa’nın ölümünden sonra kahyası  lık olarak Saruhan muhassıllığını da kendisine
            Yusuf Paşa, Osmanlı Devleti’ni yeni bir sıkıntıyla  verdiğini söyleyerek Yusuf Paşa’yı rahatlatmaya
            karşı karşıya bırakmıştır. Yusuf Paşa, Celâlilerle  çalışmıştır. 51
            bir olup, Devlet’e isyan etmiş ve Mehmed Pa-
            şa’nın Aydın Muhassıllığı zamanında elde ettiği Yusuf Paşa’nın bir mansıp daha alması haberini
            gücü Devlet aleyhine kullanmıştır.      işiten Anadolu kadıları, Sadrazam’ın yaşlılığın-
                                   dan ne yaptığını bilemez hale geldiğine hüküm
            Yusuf Paşa: Mehmed Paşa’nın H.1014 / M.1605- vermişlerdi.
            1606 tarihinde ölümü üzerine kethüdası Yusuf  Padişah’a da giden Sadrazam’ın yaşlandığı ve
            Ağa’ya vezir rütbesi verilerek 14 Şevval 1014/13  artık iş göremez olduğu telkinlerine karşı, so-
            Şubat 1606 günü, Aydın ve Saruhan sancakla-  nunda Kuyucu Murad Paşa, Padişah’ı Anado-
            rı muhassıllığı uhdesine tevcih edilmiştir. Bir  lu’daki şakilerin temizlenmesinin önceliği konu-
            süre sonra Yusuf Paşa, eşkıyâ tenkîline memur  sunda ikna etmek zorunda kalmıştır.
            edilmiştir. Takibiyle görevlendirilidiği eşkıya ise
            Kalenderoğlu’dur ki, epey zamandır Karesi, Ay- Muslu Çavuş ve avanesinin ele geçirilmesinden
            dın, Saruhan ve Menteşe Sancakbeyleri bu azılı sonradır ki, Yusuf Paşa Sadrazam’ın çadırına
            eşkıya ile uğraşmaktaydılar. Yusuf Paşa’dan davet edildi.
                          48
            Sancakbeyleri’ne destek olması istenmiştir.
            Ancak kendisi bu görevi yerine getirmemiş,  Çadırda başı kesilerek öldürüldü. H.1018/M.1609
            aksine Celâlilerle birlik olmuştur. Üstelik Yu- yılında Kuyucu Murad Paşa tarafından Üskü-
                                             52
            suf Paşa, Mehmed Paşa’nın Muhassıllığı es- dar’da öldürülmüştür.
            nasında Devlet’e ait malları korumak için yap- Muslu Çavuş ile Yusuf Paşa’nın kesik başları
            tırdığı kuleyi zapt ederek buradaki mallara el  aynı gün orduya teşhir edildi. Malları müsadere
            koymuştur. Saray, Yusuf Paşa’yı tatmin etmek  olundu. Hazineye 700 katar deve mal edildi. Ha-
            için beylerbeylik rütbesi vermiştir. Kendisinden  san Bey-Zâde Ahmed Paşa, eserinde Yusuf Pa-
            beklenen de asilere karşı mücadele etmesiydi.  şa’nın öldürülmesi ve mallarının müsaderesini
            Ancak, Yusuf Paşa, bu emri yerine getirmemiş,  şu şekilde aktarmaktadır:
            etrafına topladığı önemli miktarda adamla asi-
            lere katılmıştır. H.1016/ M.1607 yılına ait şe-
                    49
            riyye sicili kayıtlarında Yusuf Paşa’nın muhas-
            sıllıktan uzaklaştırıldığı görülmektedir. 50
            Sadrazam Kuyucu Murad Paşa, hızla eşkıya  “...Paşay-ı merkum, Yusuf Paşa’yı ol dem ma’dum eylemek teda-
            üzerine giderken, Aydın’da bulunan Yusuf Pa-
            şa’ya da bir mektup göndererek, kendisinden  rikini huddamına tenbih ve kethüdası Ömer Kethüda dahi Yu-
            asilerle bir olmayı bırakıp Devlet’e destek olma- suf Paşa’nın kethüdasını haymesine ziyafet namiyle getürdüp, ol
            sını istemiştir. 9 Temmuz 1609 tarihinde Kuyucu  dahi Yusuf Paşa’nın kethüdasını haymesine ziyafet namiyle ge-
            Murad Paşa ve ordusu sözde İran seferi gerçek- türdüp, ol dahi ânı izâleye say-ı nebih eylemek buyurulmuş imiş.
            te Anadolu’nun eşkıyadan arındırılması amacıy- Derhal ol Vezîr-i âzâm-ı bâ-ikbâlün otağında bir bölük gûl, Yu-
            la Üsküdar’a geçmiştir. Bir ay kadar sonra Yusuf  suf Paşa-yı makbul başına üşüb ve niçeleri dahi, üstüne düşüb,
            Paşa da Üsküdar’a gelmiştir. Çadırı Sadrazam zih-i kemend-i ecel birle râh-ı nefesin beste ve mürg-i ruhını ka-
            çadırı yanına kurulan Yusuf Paşa’yı sadrazam fes-i cesedinden reste kıldılar. Ömer Kethüda dahi, haymesinde
            muhabbetle karşılamış, kendisine ve adamla- Yusuf Paşa kethüdasını basdırub, katl-ü helâk ve âgeşte-i hûn-ı
            rından bazılarına hil’at vermiştir. O esnada diğer hâk itdürdü. Sâir belli başlı âdemleri, Orduy-ı Hümâyûn’da ele
            Celâli Reisi Muslu Çavuşun Karaman’a girmesi  getirilüb alef-i şemşir ve hedef-i tîg-ü tîr kılındı.
            beklendiğinden Sadrazam Yusuf Paşa’ya hiçbir
                               116
   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123