Page 117 - Defterdar Dijital
P. 117

Defterdarlık


         teminin çöküş süreci boyunca muhassılların yeyi Mehmed Paşa vezaret rütbesi aldıktan kısa bir süre
         güçlerinin artışı da izlenebilmektedir.   sonra hazırlatmış olmalıdır. 44
                               Bu tarihlerde Anadolu, Celâli isyanlarıyla alt
         Mehmed Paşa (Üveys Paşa Oğlu): H.1007/  üst olmuş bir haldeydi. Kara Yazıcı Abdülhalim
         M.1598-1599 yılında, Aydın ve Saruhan san- ile kardeşi Deli Hasan ile onları takiben Ka-
         cakları muhassılı, sâbıkan Temeşvar Beyler- lenderoğlu, Kara Said, Saçlı ve Uzun Halil gibi
                      37
         beyi olan Mehmed Paşa idi. Mehmed Paşa,  eşkıya reisleri, etraflarına topladıkları yüzlerce
         Güzelhisarlı Üveys Paşa’nın oğludur. “Zor” la- silahlı adam ile hareket sahalarını ve saldırıla-
                 38
         kabı ile de tanınır. Daha sonra da Muhassıllık  rını Ege kıyılarına kadar genişletmişler, Aydın
         görevine getirilmiş olan Mehmed Paşa’nın ilk  ve Saruhan sancaklarını da yağmalamaya baş-
         Muhassıllığı ile ilgili yeterince bilgi yoktur. Yal- lamışlardı. Genç Ali Paşa ile birlikte eşkıyâ ten-
         nızca 1603 baharında Celâlî isyanları sırasında  kiline memur edilen Nasuh Paşa ordusu Bol-
         medreselilerin başına içlerinden Küçük adlı  vadin civarında Uzun Halil kuvvetleri ile yaptığı
         birinin başbuğ olarak geçtiği ve Alaşehir Kale- muharebede yenilerek geri çekilmek zorunda
         si’ne kapanan Küçük’ü kendisine teslim etme- kalmıştı. İstanbul’a dönen Nasuh Paşa, Padi-
                                   45
         leri için Alaşehirlilere iki defa adam ve mektup  şah’a Celâli isyanlarının vezirlerin kötü idaresi
         gönderdiği halde bunu reddettiklerini hükü- yüzünden bastırılamadığını söyleyerek Padi-
         mete bildirdiğini görüyoruz. Mehmet Paşa bu  şah’ın bizzat sefere çıkması gerektiği konusun-
         sırada Aydın ve Saruhan’da Muhassıl-ı Emvâl  da telkinde bulunmuştur.
                     39
         olarak görev yapmaktadır. Mehmed Paşa’nın
         Enderun’dan yetiştiği, kilerci başı olduğu 1014 Padişah I. Ahmed, bu telkin üzerine Müftü Su-
         /1605 yılında Şam Valiliği’ne getirildiği Sicill-i nullah Efendi ile Hocası Aydınlı Mustafa Efen-
         Osmani’de yazılıdır. 40           di’yi çağırarak onlara Bursa’ya gitme niyetin-
                               den bahsetmiştir. Müftü ve Hoca, Padişah’ın bu
         Mehmed Paşa: Aydın ve Saruhan Muhassılı  fikrini doğru bulmamışlar ve düşüncesinden
         Üveys Paşa zâde Mehmed Paşa’nın Anadolu  vazgeçirmeye çalışmışlarsa da bunda başarılı
         Beylerbeyiliği’ne tayin edilmesiyle Aydın ve Sa- olamamışlardır. Donanma’ya denize çıkmak
         ruhan sancakları muhassılllığı, defterdarlıktan  için emir verilmiş, bu esnada Valide Sultan ve-
         mütekaid Karesi Sancağı Muhassılı Mehmed  fat etmiş olmasına rağmen annesinin ölümü
         Paşa’ya 15 Receb 1011/29 Aralık 1602’tarihinde  bile Padişah’ı seferden alıkoyamamıştır. Cena-
         tevcih edilmiştir. 41            ze töreninin ertesi günü 2 Receb 1014/13 Kasım
                               1605 tarihinde üç kadırga ile yola çıkan padişah
                               Mudanya’ya oradan da Bursa’ya gitmiştir.
         Mehmed   Paşa  (Üveys  Paşa  Oğlu):
         H.1013/M.1604-1605 yılında Aydın ve Saruhan Padişah yola çıkmadan önce Üveys Paşazâde
         sancakları muhassıllığına yeniden Üveys Paşa Mehmed Paşa, Padişahın Hocası Aydınlı Mus-
         Oğlu Mehmed Paşa getirilmiştir. Manisa şer’iy- tafa Efendi’ye kendisine vezaret rütbesi verilir-
         ye sicillerinde “sâbıkan Anadolu Beylerbeyisi” se hazırladığı yirmi bin askerle eşkıya üzerine
         olduğu ve “hâlâ Aydın, Saruhan ve Menteşe gideceğini bildirmiştir.
         sancakları muhassılı Üveys Paşazâde Meh-
                         42
         med Paşa” ifadesi kullanılmıştır.  Paşa’nın  Mehmed Paşa’ya derhal vezaret rütbesi ile se-
         H.1013/M.1604-1605 tarihli vakfiyesinde Ay- raskerlik emri gönderilmiş, görevinin ayrıntıları
         dın’daki sarayı ve diğer mülkleri ayrıntılı olarak  hakkında konuşulmak üzere Bursa’ya gelmesi
         anlatılmaktadır. 43             emredilmiştir. Mehmed Paşa bu emirleri dik-
                               kate almadığı gibi doğruca Aydın’a giderek Gü-
                                               46
         2 Şaban 1014 tarihini taşıyan ikinci vakfiye: “Anadolu zelhisar’daki konağına yerleşmiştir. Böylece,
         timarcısı olub hâlen Aydın, Saruhan ve Menteşe sancak- bu meselede aracı olan Aydınlı Mustafa Efendi
                                                 47
         ları muhassıll-ı Emvâli olan sahibü’l hayrat Mehmed de Padişah gözünde değer kaybetmiştir.
         Paşa ibn-i Üveys Paşa” diye başlamaktadır. Bu vakfi-
                               115
   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122