Page 116 - Defterdar Dijital
P. 116

Osmanlı Devlet Teşkilatı’nın Kadim Bir Kurumu


            Vak’anüvis Lütfî Efendi, 1258/1842 yılı olayları larının çeşitliliği, gerekse toplumsal özellikleri
            arasında muhassıllığın lağvını kaydederken bu ile kendine has bazı farklılıklar içermektedir.
            görevin lağvını gerektiren nedenleri dikkate Aydın Muhassıllığı mali kayıtları dikkatle in-
            değer bir biçimde yazmıştır. Onun gözlemleri celendiğinde bu farklardan bazıları ortaya çık-
            ve yorumu şöyledir:             maktadır. Üstelik Osmanlı Devleti’nin Aydın
                                  Muhassıllığı’na verdiği önem başına getirdiği
         “Bu tedbiri ittihaza icbar eden şey muhassıllar marifetiyle isti- yöneticilerin taşıdıkları rütbe ve payelerden de
         fa olunan varidat eski senelere nisbetle pek çok tedenni eylemiş  anlaşılmaktadır. Aydın muhassılları genellikle
         ve buna sebep ise ifrat ve tefrit arası gözetilmeyerek adalet icra
         olunsun veyahut sızıltısız vakit geçirilsin zu’miyle ekser mahal- “Rumeli Beylerbeyisi pâyesi ve vezaretle” işba-
         lerin vâridatı tabiatı hâline bırakılmış vehele emânet suretiyle  şına getirilmektedirler. Uygulamanın başlan-
         cibayet olunan âşâr vâridatından küllî zayiat görünmüş olma- gıç yıllarında yıllarca Başdefterdarlık yapmış
         sıdır. Bazı mahallerde ise Devlet’e pek çok vâridat gösterib de  tecrübeli kimselerin seçildiği görülmektedir.
         makbuliyet kazanmayı kurmuş muhassıllar gittikleri mahal- Yine eski sadrazamların da Aydın Muhassıllığı
         lerde talimatlarında münderiç mevaddı su-i istimâl ile ahaliye  görevine getirildikleri görülmektedir.
         o vakte kadar mütesellim ve voyvodalara ve sair şuna buna bir
         senede ne miktar para verilmiş ise Devlet sahiplerine red edecek- Aydın muhassıllarının görevleri sadece vergi
         tir. Mesarifinizi ketm etmeyib doğruca haber verin deyû edilen  toplamakla sınırlı olmayıp, Muhassıl Paşaların
         ifadelere bazı mahaller sebükmagzanı (akılsızları) aldanıp  hukuki, idari ve askeri birçok konuda Devlet’in
         masrafları beş ise on olmuş diye haber vermişlerdi. Bu misüllü  emirlerini yerine getirmekle yükümlü oldukla-
         ihbârat ise tamamiyle ol mahallere vergi kaydolunarak Tanzi- rı anlaşılmaktadır.
         mattan evvel verdikleri paranın birkaç katı talep olunduğunu
         anlayınca akılları başlarına gelmiş ise de iş işten geçmiş ve hazi- Aşağıda XVII ve XVIII. yüzyıllarda bu göreve
         nece öyle kaydolunmuş idi. Aydın taraflarında da böyle olmuş- getirilen Osmanlı Devlet adamlarının ayrıntılı
         tur. Hatta Tanzimat senesinden bir yıl evvel Aydın’da Vâli olan  bir listesi bulunmaktadır. Liste incelendiğinde
         Kapudan-ı Esbâk Tahir Paşa, Güzelhisar kasabası civarında  göreve getirilen muhassıllar arasında Divan-
         Topyatağı nâm mahalde yaptırdığı köşke sarfolunan yüz yirmi  da Başdefterdarlık hatta Sadrazamlık yapmış
         bin guruş masarif-i adiye makamında ertesi sene muhassıla irae  olanların dahi bulunduğu görülecektir . Bu
                                                    36
         ettiklerinden beher sene o miktar masrafla köşk yapılmış kılıklı  listenin veya kronolojik biyografilerin bir araya
         ahaliden tahsil olunmaya başlamıştır. Bazı yerlerde ise bunun  getirilmesi çok dikkat gerektirmektedir. Ge-
         aksi zuhur etmiştir. Hele Kayseri gibi ahalisi yaman olan yerler-
         de muhassılların ifadelerine iğfal olunmayıp senelik masrafları- rek Asaf Gökbel-Hikmet Şölen çalışması olan
         nı az göstermiş olduklarından oraların vergileri pek hafif düş- Aydın İli Tarihi’nde gerekse Çağatay Uluçay’ın
         müştür. Bu sebeple Aydın’da vergiler ziyadesiyle ağır tesadüf  eserlerinde Aydın ve Saruhan muhassıllarını
         etmiştir ki, bir reis merkebi olan bir fakir senede dört yüz guruş  gösteren listeler mevcuttur. Ancak, özellikle
         vergi verir idi. Sonraları Devlet ara sıra tadile himmet eylemiş  Gökbel-Şölen’in eserinde bilgilerin nerelerden
         ise de tahrîr-i emlâk usûlünün icrasına kadar o esasın yanlışlığı  alındığına dair ayrıntılı bilgi bulunmamaktadır.
         eseri mahvolunamamıştır.” 35           Bazı tarih hataları mevcuttur. Ayrıca kişi isim-
                                  leri ile görev unvanları arasında bazı yanlışlık-
            Osmanlı mâli tarihi için oldukça önemli bir ku- lar da görülebilmektedir. Biz elimizden geldi-
            rum olan Aydın Muhassıllığı’nın yanında ben- ğince, arşiv kaynaklarına, şer’iyye sicillerine,
            zer bir uygulama Halep Muhassıllığı olarak  Osmanlı kroniklerine ve Sicill-i Osmanî’ye da-
            adlandırılan mali-idarî yapılanma için de ge- yanarak bunları yeniden düzenleyerek tamam-
            çerlidir. Ancak, XVIII. yüzyılda varlıkları bilinen  lamaya çalıştık. Celâlî isyanlarının görülmeye
            Kıbrıs, Canik, Mora ve Sakız muhassıllıklarının  başladığı yıllara rastlayan bir tarihte ilk kez
            aynı derecede bu yapıya benzemedikleri gö- geniş yetkilerle donatılmış ve eşkıyâ takibiyle
            rülmektedir. Coğrafî konum, gelir kaynakları,  görevlendirilmiş bir muhassıl paşa kavramıyla
            nüfus ve diğer etmenler Aydın ve Halep mu- karşılaşıldığı ve muhassıllığın bu tarihlerden
            hassıllıklarını diğerlerinden farklı kılmıştır.  itibaren önemli bir görev haline geldiği krono-
            Aydın Muhassıllığı ise, gerek hâkim olunan  lojik gelişmelerden ortaya çıkmaktadır. Ayrıca
            bölgenin coğrafi özellikleri gerek gelir kaynak- malî reformlar ile değişen idarî yapı, timar sis-


                               114
   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121