Page 115 - Defterdar Dijital
P. 115

Defterdarlık


           XVIII. yüzyıl’ın son çeyreğine gelindiğinde derecesine göre vergi namiyle” yalnız bir
           ise iltizam sisteminin ortaya çıkardığı yeni tekâlifin mahalleri meclislerince tevzii ve
           zengin yerel ağa ve derebeylerinin muhas- taksimiyle muayyen ve münasip taksitlerde
           sıllıklarda söz sahibi oldukları bir dönem istifası kararlaştırılmıştır. Yapılan düzenle-
           yaşanmaya başlanmıştır. Henüz timar me gereğince mahallerince tarh olunacak
           sisteminin varlığını sürdürdüğü 1789’da işbu vergi ile zaptedilmiş olan mukataala-
           padişah olan III. Selim, Nizâm-ı Cedîd’i rın ve bunlardan başka her mahallin iltizam
           uygulamaya çalıştığı yıllarda artık Anado- defterlerinde kayıtlı bulunan bütün malla-
           lu kentlerinde merkezî otoritenin etkisinin rının doğrudan tahsil edilmesini sağlamak
           iyice azaldığı şer’iyye sicillerine akseden için her eyâlete “haysiyet ve itibar sahibi
           belgelerden anlaşılmaktadır. Voyvodaların, memur gönderilmesi” de kararlaştırılmış-
           kadı mahkemelerinden daha etkili olduğu tır. İşte gönderilen bu memurların unvanı
           bir süreç yaşanmaktadır. Nizâm-ı Cedîd “Muhassıl” idi. Muhassıllar tayin olunduk-
           düzenlemeleriyle taşrada âyân ve eşra- ları yerlere giderler, oradaki meclise ilti-
           fın hâkim olmaya başladığı mukataa-ilti- hak ederek her mahalle ve köyün nüfus ve
           zam-mâlikâne uygulamalarının hazine-  servetine göre bir vergi tarh ettirirlerdi. Bu
           ye verdiği büyük zararın önüne geçilmesi suretle tarh olunan vergilerin, yazılı bulun-
           mümkün olamamıştı. Nizâm-ı Cedîd malî duğu defterler muhassıllar tarafından alı-
           konularda da etkin kılınmaya çalışıldıysa nır, merkeze gönderilerek maliyeye takdim
           da gönderilen fermanlar etkisiz kalmıştır. edilirdi. Maliye, defterleri inceledikten son-
           Derebeylerinin, voyvodaların ya da âyânla- ra suretini çıkarıp Bâbıâli’ye arz ile iradesini
           rın egemen oldukları dönemin sonunu ise alır ve bunun üzerine eyâletin Vali, defter-
           II. Mahmud’un idarî-mâlî düzenlemeleri dâr, naip, vücuh-ı belde ve kocabaşılarına
           getirmiştir. III. Selim’in tahttan indirilmesi hitaben Evâmir-i Mâliye Kalemi’nden birer
           le akim kalan Nizâm-ı Cedîd düzenleme-  kıt’a emr-i âli ısdâr edilirdi. Eyâletlerin ver-
           leri sonrasında Tanzimat öncesi en büyük gileri evvelce merkezce bilinmediği hâlde
           mâlî-idarî reform hareketi II. Mahmud ta- bu tarihten itibaren anlaşılmaya başlan-
           rafından 1811 yılında gerçekleştirilmiş- mıştır. Muhassılların mahallerinden gön-
            32
           tir. 1826 sonrasında artık yeni bir dönem derdikleri bu defterler “Muhassıllık Defteri”
           başlamış, timar sistemi tamamen ortadan denilirdi. Bu vergi musakkafat ve temettü  Aydın Muhassıl-
           kalkmıştır.               vergilerinin birleşmiş bir şekli idi. Çünkü  lığı ile ilgili bizim
                               her şahsın emlâki ve kazancı nazar-ı itibara  Başbakanlık Os-
           Tanzimat dönemini inceleyen araştırmacı- alınarak herkes ona göre bir vergi ile mü- manlı Arşivindeki
           lar, konunun anlam değiştirdiği, eski özel- kellef tutuluyordu. Âşar ve ağnam rüsumu tasniflerden tespit
           liklerini tamamen kaybettiği 1839 sonrası  bundan hariçti. Onların eskisi gibi tahak- ettiğimiz en geç
           ile ilgili yorumları yaparlarken Muhassıllık  kuk ve tahsiline devam olunmuş ve fakat tarihli belge 25 Şa-
           kavramının geçmişteki özellikleri ve içe- bu muamele de muhassıllar marifetiyle ifâ  ban 1249/6 Ocak
           riği üzerine ne yazık ki fazla bir şey söyle- kılınmıştır. 19 Zilhicce 1255 tarihli ve sekiz  1834 yılına aittir.
           memektedirler. Tanzimat döneminde ise  bendden oluşan talimatnamede ile muhas- Bu tarihte, Aydın
           Muhassıllık yepyeni bir anlam kazanmış ve  sılların yapmakla yükümlü bulundukları  Muhassılı olan
           muhassıl eski yetkilerinin birçoğunu yitir- görevler sıralanmıştı. 33      Yakup Paşa’nın
           miştir.                                     Preveze muhafa-
                               H.1258/M.1842 yılında muhassıllıklar lağ- zasına giderken
           Tanzimat’ın ilân edildiği 1839 yılından iti- vedilerek bunlara ait görevler kaza ve li- kendisine gereken
           baren yalnız cizye, âşâr, ağnam korunarak  vâlara askerlerden tayin olunan en büyük  9.500 guruşluk
           öteki vergiler lağvedilmiş ve bunlara karşı- memurların uhdesine tahmil olundu. Bu  tayinat bedelinin
           lık “herkesin mutasarrıf olduğu emlâk ve  uygulamanın da zararları anlaşıldığı için  Preveze mukata-
           arazî-i mevcudesinin menafi ve temettu- daha sonraları bu görevler defterdar, mu- ası gelirlerinden
           at-ı hâsılasına ve kâr ve ticaret ve iktidarı- hasebeci ve malmüdürlerine verildi.  karşılanması  34
           na velhasıl herkesin hâl ve tahammülünün                     kararlaştırılmıştı.                               113
   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120