Page 114 - Defterdar Dijital
P. 114

Osmanlı Devlet Teşkilatı’nın Kadim Bir Kurumu


                   Cidde-i Mamure Sancağı’na atanan ne Devlet-i Aliyye’yi ilcâ edüb mukaddemâ
                   Halepli Osman Paşa’nın selefi Bekir vâki olan meşveretlerde Aydın Muhassılığı
                   Paşa’ya kendisine uygun bir eyalet ber-vech-i esham tâliblerine füruht olunub
                   bulunacağı sözü verilmiştir. Kendisi hâsıl olan mebâliği bir mahalde hıfz ve lede’l
                   Şam’da iken durumu görüşülmüş - lüzum umur-ı donanmaya sarf olunmak
                   ve Anadolu’da uygun bir eyalet veya hususu eğerçi karadâde-i ashâb-ı ârâ olmuş
                   sancak bulunamamıştır. Bu sırada idi. Ancak Aydın Sancağı’nın etraf ve ekna-
            XVIII. yüzyılda  Aydın Muhassıllığı’na bir düzen ver- fında mütegallibe-i nâsdan katı çok eşhas-ı
            yaşanan idarî
             dönüşümlerin  mek ve gelirlerinin düzenli olarak kâsiretü’l -ukul mevcûd olub velev min ba’d
          Aydın Muhassıllığı’nı  hazineye gönderilmesini sağlamak memleket-i mezkurenin Vâli-i kasir ve mu-
           oldukça etkilediği  amacıyla Kıbrıs Eyaleti’nin cizye, âvâ- tasallıttan huluvvi o makulelerin tuğyan ve
           anlaşılmaktadır. rız ve mukataatı, memlûkleri tarafın- fesadlarına sebeb olacağı ihtimaliyle re’y-i
           Halep örneği ince- dan tasarruf eden Abdullah Paşa’ya mezkûrdan udûl ve Sadr-ı âzamlara hass
           lendiğinde Aydın’a  100.000 guruş muaccele ile sözkonu- kayd olunan İzmir ve Kıbrıs hâsılatı gayrez
          idarî ve mâlî yönetim
          açısından benzediği  su Aydın Muhassılığı tevcih edilmişti. mîrî eshâm itibarıyla füruht olunub Aydın
          dikkat çekmektedir.  Yerine ise 60.000 guruş muaccele ile Muhassıllığı kezâlik gayr-i İzmir’i Kıbrıs’a
                             28
           Çünkü ne Halep ne  Bekir Paşa atanmıştı.  Görüldüğü ve Yenişehir caizesi İzmir’e bedel olmak üze-
          de Aydın sadece birer  gibi, XVIII. yüzyılda büyük artış gös- re Sadr-ı âzâmlara müceddeden hass tayin
           kent olarak düşü- teren vezir rütbeli paşalara arpalık olunmak Savâb-dîd-i Vükelây-ı Devlet oldu-
           nülmemiş, her ikisi  bulma sorunu, muhassıllık idaresinin ğuna binaen....” 30
           de Osmanlı merkez
            bürokrasisinin desteklenmesinin önemli bir nede- Başbakanlık Osmanlı Arşivi Cevdet
           gözünde geniş hin- ni olarak karşımıza çıkmaktadır. Bir
          terlandlarıyla değer  yandan timar sistemi bir yanda mu- Maliye tasnifinden bir belgede ise ko-
             bulmuşlardır. kataa- iltizâm sistemi Osmanlı mali- nuyla ilgili şu ifadeler yer almaktadır:
                   yesinin ve idarî siteminin içindedirler. “Şeref Efzây-ı sudûr iden mübarek Hatt-ı
                                     Hümâyûn-ı  şevket-makrûn  mûcebince
                   1783’den sonra ard arda gelen as- muhassıllık-ı mezbure bedelen Aydın Mu-
                   kerî başarısızlıklar ve iyice bozulan  hassıllığı sadâret-i uzmâ tarafına tahsis
                   ekonomiyi düzeltmek için bazı çaba- kılınmağla, ber vech-i istibdal muhassıllık-ı
                   lar gösterilmiş ve bu esnada Aydın  mezbûre sadâret-i uzmâdan fek ve Havasss-ı
                   Muhassıllığı ile ilgili de bazı düzen- Hümâyûna tashih ile eshâm-ı sâire misüllû
                   lemeler yapılmak istenmiştir. Ancak  sehim sehim ber veçh-i mâlikâne tâlibine
                   bundan yörenin kendine özgü yapısı  fürûhtu hususuna verilen nizâm-ı cedîdi üze-
                   dolayısyla vazgeçilmişti. Bu düzen- re bir senelik bedel-i iltizamatından gayrı-ez
                              29
                   leme düşüncesi ve niçin vazgeçildiği  avâidat-ı mû’tâde ve kalemiye hasıl olan
                   Ahmed Vasıf Efendi tarafından Me- faiz-i maktuasının beher dört kîsesi bir sehm
                   hasinü’l Âsar adlı eserinde şu şekilde  olmak üzere, iktiza eden eshamın emsaline
                   belirtilmektedir:          kıyasen faizlerinin nısfı rûz-ı kasım ibtida-
                                     sında ve nısf-ı âheri dahi üç mah mürûrunda
                   “Mukataa ve Esham şüden-i Kıbrıs ve İzmir
                   ez Havâss-ı Sadâret-i Uzmâ     iki taksit ile muhassıl nasb olunan kimesne-
                                     nin Âsitâne’de mukim kefili yedinden ahz
                   ..Birkaç sene mütemâdî olan seferler takrîbi  olunmak üzere 1200 senesi Muharrem’in-
                   ile Devlet-i Aliyye’nin îrâdı masrafına galebe  den i’tibâren mâlikâne füruhtuiçün bâ-telhîs
                   eylediğinden gayri li-ecli’l ihtiyat sugur -u hu- fermân-ı âli sâdır olmağın, mûcebince zikr
                   duda ta’yin olunan seraskerlerin masarifatı  olunan eshâmdan rub’ sehimin muaccele-i
                   ve a’dânın Akdeniz ve Karadeniz’de elyevm  mukarreresiyle tâlibine mâlikâne füruhtu
                   mevcûd olan donanmasına mukabeleten ve  içün iş bu kâime verildi. Fî 23 Za sene 1199
                   donanma tertîbi fikri ba’zı tasarrufât-ı akliy- (27 Eylül 1785)” 31
                   ye ile hâricden bir mikdar mebaliğ tedarükü-
                               112
   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119