Page 113 - Defterdar Dijital
P. 113

Defterdarlık


        Ödemeye yükümlü oldukları
        meblağı topladıktan sonra geri          XVII. yüzyılın ortalarına doğru Halep hazine
                                 gelirleri, defterdarın nezaretinden çıkarıla-
        kalanı bakaya olarak kaydet-           rak ber vech-i muhasıllık idare olunmaya
        mişler, bu bakiyenin tahsili işi         başlanmıştı. Muhassıllık ile birlikte, Halep’te
                                 hazine defterdarlığı kaldırılmış, Halep hazi-
        için de her yıl birkaç kapıcıbaşı         nesine ait olan ve mukataa biçiminde top-
                                 lanan mîrî gelirler, iltizamen tek bir şahsın
        ve sadrazam çukadarı görevlen-          uhdesine devredilmişti. XVII. yüzyılın ilk çey-
        dirilir hale gelmiştir. Onların          reğinden itibaren Devlet’in taşra hazineleri-
                                 ne dönük tasarruflarından olan Muhassıllık
        bu görevleri sırasında yaptıkları         ve voyvodalık, merkezî hazinenin, özellikle
                                 sıkça girilen savaşların doğurduğu nakit
        harcamaları da Halep ahalisi           ihtiyacını karşılamak üzere uygulamaya ko-
        çekmektedir.    23               nulmuştu. Anılan tarihten itibaren Halep’te
                                 de Muhassıllık uygulaması başlamıştı.

                                 Mâlikâne uygulaması başladığında Halep’te
                                 Muhassıllık bir bütün olarak mâlikâne ola-
                                 rak satılmamış, ilk önceleri muhassıllığa
                                 bağlı mukataa ve maktu biçimindeki vergi
                                 gelirleri mâlikâne olarak tevcih edilmişti.
                                 Malikâne sisteminin başladığı 1695 tarihin-
                                 den itibaren geçen otuz aylık süre boyunca
                                 bu usulün devam ettiği görülmüştür. 25

                                 Eyalet hazinelerinde zaman içinde deği-
                                 şiklikler olmaktaydı. Meselâ; Rum (Tokat)
                                 hazinesi 1595’te kaldırılmış, bir yıl sonra
                                 tekrar kurulmuştu. Köprülü Mehmed Paşa
                                 döneminde (1656-1661) lağvedilen hazine-
                                 lerden Diyarbakır ve Tokat voyvodalığına,
            Gerçekten de 1695 yılında mâlikâne uygu- Halep önce voyvodalığa sonradan muhas-
            lamasına geçildiğinde en çok mâlikâne sa- sıllığa dönüştürülmüştü. Bunlardan başka
            tışına konu olan eyaletlerin başında Halep Kıbrıs hazinesi de muhassıllığa dönüştürül-
            geliyordu. Halep, haslı eyaletler sistemi içe- müştü. İzzî, 1130/1717 yılında muhassıllığa
            risinde klâsik beylerbeyi-defterdâr ikilisiyle dönüştürülüp sadrazama has olarak tahsis
                                             26
            XVII. yüzyılın ortalarına kadar mâlî ve idârî edildiğini kaydetmektedir.  1135/1722 yılı
            olarak yönetilmiş bir eyâlet idi. Senelik ha- kayıtlarında burada hazine görülmekte olup
            zine gelirleriyle Halep, Devlet’in merkezî 1158/1745 yılında sadrazam haslığından
            bütçe gelirleri içinde önemli bir yer tutuyor- çıkarıldıktan sonra artık Muhassıllık üzere
                                           27
            du. Örneğin, 1698/1699 yıllarında Halep mu- deruhde edilmekteydi.  Osmanlı paşaları
            hassıllığının hazineye ödemesi gereken ge- için yapılan idari yer değiştirmelere bakıl-
                           24
            liri 20.089.553 akçeye ulaşıyordu. Yine aynı  dığında Aydın, Kıbrıs, Mora gibi oluşturulan
            senede merkezî hazine ya da bütçe gelirle- yeni idarî-malî ünitelerin önemi ortaya çıkar.
            rinin 1.150.000.000 akçe civarında olduğu 6 Ramazan 1160/11 Eylül 1747’de bazı paşa-
            düşünülecek olursa, Halep Muhassıllığı’nın lar için yapılan yeni atamalar ve gerekçeleri
            merkezî hazine içerisindeki yerinin yaklaşık ile ilgili bir belgede bu oluşumlara merkez
            %2 olduğu ortaya çıkacaktır.       tarafından nasıl bakıldığı anlaşılmaktadır.

                               111
   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118