Page 112 - Defterdar Dijital
P. 112

Osmanlı Devlet Teşkilatı’nın Kadim Bir Kurumu


            İncelediğimiz dönemde Mu-
            hassıllık konusunda Aydın’ın
            yanında diğer bir önemli böl-
            ge de Halep idi. Halep’teki
            Muhassıllık uygulamasıyla
            ilgili Osmanlı vakanüvisle-
            rinde az da olsa bazı bilgile-
            re rastlamak mümkündür.
            Örneğin Vasıf Tarihi’nde
            Osmanlı Devleti’ndeki mer-
            kezi bürokrasinin Muhas-
            sıllık idarelerine bakışını
            gösteren şu görüşme bize
            bu idarelerle ilgili ilgi çekici
            bilgiler sunmaktadır. H. 25
            Şevval 1196 (M 3 Ekim 1782)
            tarihinde Babıâlî’de Kethü-
                 ?
            dabey Dairesi’nde Defterdar
            Efendi, Çavuşbaşı Ağa, Sü-
            leyman Feyzi Efendi, Hasan
            Efendi ve Hacı Selim Ağa’nın
            hazır bulundukları meşveret
            meclisinde, konu mîrî gelir-
            lerin azalmasına geldiğin-
            de Hasan Efendi, Defterdar
            Efendi’ye hitaben gelirlerin
            ne durumda olduğunu sor-
            muş, cevaben Diyarbekir taraflarında baki  Belge 2: 1735-1736 senelerine ait Ruus Defterinden Defterdar ta-
            kalan malların bir kısmı tahsil edilmiş bazısı  yinlerini gösteren varak. Başbakanlık Osmanlı Arşivi, A.RSK 1572
                                            numaralı Bâb-ı Âsâfî Ruus Kalemi Defteri.
            da havale olunmuştur. Ancak bu miktarlar
            az olduğundan mîrî’nin yarasına merhem  Yine aynı eserde Halep Muhassıllığı’nın öte-
            olmaz yanıtını almıştır. Hasan Efendi bu- den beri idarecilere bırakılmış olan mansıp-
            nun üzerine sorusunu tekrarlayarak Ha- lar içeresinde ayrı bir yerinin olduğu, 40-50
            lep Gümrüğü’nün kârının çok olduğunu,  yıl öncesinde -H.1201/M1787’den önce- bazı
            muhassılların mîrî gelirleri aşırdıklarını ve  ileri gelen ve zengin kimselerin bağlılıklarını
            Halep Muhassıllığı’na bağlı olan mukataa- bildirerek ve bol bol altın paralar dağıtarak
            ların isteklilerine verildiği takdirde alınacak  söz konusu muhassıllığın başına geldikle-
            muaccelelerden çok şeyin hasıl olacağını  rini ve az zamanda bol gelir toplayarak her
            hatırlatmıştır. Hacı Selim Ağa ise buna karşı  birinin kişisel yeteneklerine göre vezaret ve
            çıkarak Halep Muhassıllığı’nın gelirinin az  mîrmîranlığa yükseldikleri belirtilmekte-
            olduğunu, muhassılların ikide bir iflaslarını  dir. Bunlara örnek olarak Osman Paşa ve
            ilan etmelerinin buna kanıt olduğunu ifade  İsmail Paşa ile mîrmîrandan Ahmed Paşa
            ederek, Osmanlı Devleti’ndeki zımmîlerden  verilmektedir. Ancak söz konusu Muhassıl-
            üç ayrı kategoride alınan, 4, 2 ve 1 altın ki  lık bir süre sonra kullanışsız bir hale gelmiş
            110 akçe hesabıyla alınır, cizyenin dini ve örfi  ve kimse tarafından rağbet edilmemeye
            olarak izin alındığında standart 3 guruş ola- başlamıştır. Muhassıllığa gönülsüz olarak
            rak toplanması halinde toplamından epeyce  getirilenler ertelenmiş pek çok borçla karşı
                            22
            gelirin hasıl olacağını beyan etmiştir . karşıya kalmışlar ve bunları toplamayı ba-
                                 şaramamışlardır.
                               110
   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117